www.plavinunovads.lv

Esiet sveicināti Pļaviņās!

 • Drukāt

No 1. augusta par dzīvesvietas izziņu būs jāmaksā mazāk

 • Piektdiena, 31 jūlijs 2015 07:22
No š. g. 1. augusta spēkā stājas MK Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra, kuri nosaka, ka izziņas saņemšana par vienas personas dzīvesvietas adresi, ir – EUR 2,50.

No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas personas:
 • persona ar invaliditāti;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
 •  persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
 •  persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
 •  trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.
Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem, ja informāciju pieprasa:
 •  politiski represētā persona;
 •  nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
 •  persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni);
 •  aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.
 • Drukāt

Par kasieres Vietalvas pagastā atvaļinājumu

 • Ceturtdiena, 30 jūlijs 2015 14:50
 Sakarā ar SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” kasieres Vietalvas pagastā atvaļinājumu laikā no 2015. gada 3. augusta līdz 2015. gada 9. augustam (ieskaitot), komunālos maksājumus augstāk norādītajā laika posmā lūdzam veikt SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” kasē Daugavas ielā 43, Pļaviņās vai uz SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” norēķinu kontiem:
Banka: AS "Swedbank"
Bankas kods: HABA LV22
Bankas konts: LV 21 HABA 0551 0280565 01
Banka: DNB banka
Bankas kods: RIKO LV2X
Bankas konts: LV 43 RIKO 0002 0132 91173
Banka: AS ”SEB banka”
Bankas kods: UNLA LV2X
Bankas konts: LV 83 UNLA 0050 0215 55182
 • Drukāt

Sporto savam priekam

 • Ceturtdiena, 30 jūlijs 2015 13:00


Pļaviņu novada ģimnāzijas sporta laukumā aizvadīti šī gada novada sporta svētki. Dalībnieki sacentās gan individuālajos, gan komandu sporta veidos.
Pēc atklāšanas parādes pirmie laukumā devās volejbolisti. Šogad startēja deviņas komandas, un spēles notika visas dienas garumā. Pēc spraigas cīņas par uzvarētāju kļuva „Ezis” spēlētāji. Individuālie sporta veidi bija visdažādākie, un katrs varēja izvēlēties, kurā no tiem piedalīties. Katrā sporta veidā noteica labākos sieviešu un vīriešu grupās. Šaušanā ar pneimatisko ieroci uzvarēja Līga Riekstiņa un Aleksejs Orlovs, futbola soda sitienos - Anna Bolsevska un Elvijs Svencis, šautriņu mešanā - Madara Rudzīte un Aleksandrs Jermakovs, lidojošā šķīvīša mešanā - Kristers Vanags un Aivis Jokums, smilšu maisiņu mešanā mērķī - Melisa Ostrovska un Agris Stūris, iešanā ar koka kājām - Olita Znotiņa un Aleksejs Orlovs, lodes grūšanā - Agnese Roga un Aleksandrs Jermakovs un lēnajā riteņbraukšanā - Zita Rudbārža un Artis Bāliņš.
Šoreiz bija nolemts sacensības peldēšanā nerīkot tajā pašā dienā, bet iedzīvotāji bija aicināti līdz sporta svētkiem nopeldēt 50 metru distanci brīvajā stilā Pļaviņu atklātajā peldbaseinā sev vēlama laikā, un rezultātu fiksēja dežurants. Kopumā startēja ap 40 dalībnieku trijās vecuma grupās. Jauniešiem veiklākie bija Ulrika un Mārtiņš Saulīši, pieaugušajiem Ivonna Babiško un Krišs Knodze, bet senioriem – Lāsma Mieze un Raitis Gultnieks.
Komandas sacentās arī jautrības stafetē un lēcienos no vietas. Sporta dienu kā allaž noslēdza kross. Divu kilometru distanci jauniešiem visātrāk veica Madara Bogdanova un Mārtiņš Zeps, bet pieaugušajiem – Maruta Zālīte un Raitis Gultnieks. Komandu kopvērtējumā, ņemot vērā uzvaras dažādos sporta veidos, labākie bija „Augšā puļķītis”, otrajā vietā „Vietalva” un trešajā - „Jermaki”.
Parkā pie ģimnāzijas notika arī sacensības bērniem līdz deviņu 9 gadu vecumam. Vairāk kā 50 bērnu trijās vecuma grupās sacentās veiklībā, mērķī mešanā un atrakcijā „Krāsainie lakatiņi”. Par centību katrs dalībnieks saņēma gardu balvu, bet katrs vecuma grupas pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma diplomus un saldas pārsteiguma balvas. Bērnu priekam darbojās arī piepūšamā atrakcija.
 • Drukāt

Pļaviņu novadā atklāts minigolfa laukums

 • Trešdiena, 29 jūlijs 2015 12:44Kopš 2015. gada 27. jūlija Pļaviņās, Daugavas ielā 50 ikvienam interesentam ir iespēja savu brīvo laiku pavadīt, spēlējot minigolfu.
Pļaviņu novada dome ELFLA projekta ietvaros ir iegādājusies un uzstādījusi 6 minigolfa celiņus, 6 minigolfa nūjas pieaugušajiem un 6 bērniem, kas rada iespēju spēlēt minigolfu arī bērniem. Spēlei nepieciešamās nūjas un bumbiņas pieejamas Jauniešu iniciatīvu centra “Ideja” pirmajā stāvā, pie centra darbiniekiem.
Šis ir sporta veids, kuram nav vajadzīgs spēks, kurā var trenēt precizitāti, pacietību un stāju. Tam nav vecuma ierobežojumu, un tas neprasa speciālu fizisko sagatavotību, līdz ar to vecmāmiņa var spēlēt šo spēli kopā ar mazbērniem.
Veiksmīgas spēles panākuma atslēga ir spēja koncentrēt uzmanību un saglabāt mieru. Minētās rakstura īpašības palīdz sasniegt labus rezultātus ne tikai šajā sporta veidā, bet arī dzīvē.
Protams, tik pat labi minigolfu var spēlēt sava prieka pēc, kopā ar draugiem, ģimeni vai viens pats. Pēc nogurdinošas, saspringtas darba nedēļas tas būs lielisks relaksācijas veids.
Tā kā minigolfa spēlēšanai ir sezonas raksturs uzskatām, ka ar pirmo salu šai iespējai nav jābeidzas, tāpēc ziemas periodā minigolfa celiņi atradīsies telpās - Daugavas ielas 50 sporta zālē.
Mēs ticam, ka arī Pļaviņu novadā izaugs jauni minigolfa čempioni, kuri nesīs pasaulē Pļaviņu un Latvijas vārdu!

Minigolfa laukums ir pieejams bez maksas jebkuram interesentam.
Augustā:
Pirmdienās 14:00 – 19.00
Otrdienās 14:00 - 19:00
Trešdienās 14:00 - 19:00
Ceturtdienās 14:00 - 19:00
Piektdienās 14:00 - 19:00
Augustā laukums būs pieejams arī sestdien 15.augustā no 10:00 līdz svara stieņu spiešanā guļus sacensību noslēgumam. Ar 1.septembri darba laiks mainīsies!
 • Drukāt

SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” brīdinājums par Pļaviņu novada domei piederošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu no 2016. gada 1. februāra

 • Trešdiena, 29 jūlijs 2015 12:37
2015. gada 25. jūnijā Pļaviņu novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr. 10, lēmums nr. 13 ”Par īres maksas noteikšanu pašvaldības dzīvokļos”.
Papildu dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļai līdz šim nebija noteikta Pļaviņu novada pašvaldības noteiktā īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu atbilstoši dzīvojamo telpu labiekārtošanas līmenim. Civillikuma 2120. pants paredz, ka īres maksai jābūt patiesai atlīdzībai par lietas lietošanu, tāpēc tās apmērs nedrīkst tikt noteikts, neievērojot šo prasību. Savukārt likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantu aizliegts nodot citām personām bezatlīdzības lietošanā.
Lai iegūtu nepieciešamos līdzekļus Pļaviņu novada pašvaldības valdījumā un īpašumā esošo dzīvokļu uzturēšanai un saglabāšanai lietošanai derīgā stāvoklī un saņemtu atlīdzību par to lietošanu, ir nosakāma īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, nodrošinot vienādus īres maksas aprēķināšanas un piemērošanas nosacījumus visiem dzīvojamo telpu īrniekiem Pļaviņu novadā.
Ar 2015. gada 25. jūnija Pļaviņu novada domes lēmumu nolemts:
1. Apstiprināt Pļaviņu novada teritorijā daudzdzīvokļu mājās sekojošu dzīvokļu klasifikāciju:
1.1. „Labiekārtots dzīvoklis” - ir dzīvoklis/dzīvojamā telpa, kurš nodrošināts ar šādiem pamatpakalpojumiem – centrālā siltumapgāde, ūdens apgāde un kanalizācija;
1.2. „Daļēji labiekārtots dzīvoklis” – ir dzīvoklis/dzīvojamā telpa, kas nodrošināts ar šādiem pamatpakalpojumiem – krāsns apkuri, centralizētu ūdens apgādi dzīvoklī, kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu dzīvoklī vai ārpus tā,
1.3. „Dzīvoklis bez ērtībām” – ir dzīvoklis/dzīvojamā telpa, kas nodrošināts ar šādiem pamatpakalpojumiem – krāsns apkuri, ūdensapgādi un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu ārpus dzīvokļa.
2. Noteikt, ka Pļaviņu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksa mēnesī tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:
ĪM = (īres maksas daļa par dzīvojamās telpas lietošanu + Apsaimniekošana) × Platība
ĪM – īres maksas apmērs (eiro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējo platību)
Apsaimniekošana – dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi (eiro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru)
Platība – dzīvojamās mājas platība (kvadrātmetri).
3. Noteikt, ka pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, ir:
3.1. Labiekārtotam dzīvoklim - 0,12 EUR/m2 mēnesī;
3.2. Daļēji labiekārtotam dzīvoklim – 0,08 EUR/m2 mēnesī;
3.3. Dzīvoklim bez ērtībām – 0,04 EUR/m2 mēnesī.
4. Noteikt, ka apsaimniekošanas izdevumi sakrīt ar dzīvokļu īpašnieku kopības noteikto dzīvojamās mājas kopīpašuma daļas pārvaldīšanas maksu, bet mājās, kuru dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar nodošanas un pieņemšanas aktu nav pārņēmusi pārvaldīšanā un apsaimniekošanā un kurās dzīvokļu īpašnieku likumā noteiktajā kārtībā nav lēmuši par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību un noteikuši maksu par to, apsaimniekošanas izdevumi tiek noteikti atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra MK noteikumiem Nr.1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.”
5. Noteikt, ka izīrētajām dzīvojamām telpām, kuru īres maksa ir mazāka par šajā lēmumā noteikto, paaugstināto īres maksu piemēro no brīža, kad beidzies likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 13. panta otrajā daļā noteiktais brīdināšanas termiņš.
6. Par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamo telpu lietošanu, īrnieks maksā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7. Līgumus par dzīvojamo telpu īri slēdz un īres maksu iekasē SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, dzīvojamo māju pārvaldnieki pēc savstarpējās vienošanās un novada pašvaldība. Par īres maksas iekasēšanu ar SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” tiek noslēgts līgums, paredzot, ka iekasētā īres maksa tiks izmantota pašvaldības dzīvokļu remontam.
8. Veicot ieguldījumus pašvaldībai piederošā dzīvoklī, īres maksas apmērs tiek pārskatīts.
9. Īres maksa piemērojama ar 2016. gada 1. februāri.

Pamatojoties uz augstāk minēto, informējam, ka pēc šī lēmuma stāšanās spēkā t.i. 01.02.2016., maksājumi nemainīsies iedzīvotājiem, kuri dzīvo privatizētajos dzīvokļos. Savukārt iedzīvotājiem, kuri dzīvo pašvaldības dzīvokļos, maksājumi palielināsies par īres maksas tiesu.
Neskaidrības un jautājumu gadījumā zvanīt SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālistam Aldim Skrabutenam pa tālruni 26356621.
 • Drukāt

Latvijas filmu izlase būs pieejama Pļaviņu novada (centrālajā) bibliotēkā

 • Otrdiena, 28 jūlijs 2015 10:11


Pļaviņu novada domē ir saņemta Latvijas filmu izlase (DVD), kas satur kopumā 70 filmas, kuras sadalītas šādos sējumos: Latvijas filmas: no pagātnes lūdz mūsdienām; spēlfilmu klasika, dokumentālo filmu klasika; animācijas filmu klasika; spēlfilmas; dokumentālās filmas; animācijas filmas.
Latvijas filmu izlase būs pieejama Pļaviņu novada bibliotēkā. Filmu izlasi veidoja Nacionālais kino centrs, atzīmējot Latvijas prezidentūru ES padomē 2015. gada pirmajā pusē.
 • Drukāt

Par izmaiņām Madonas virziena vilcienu sarakstos, kas būs spēkā līdz 31. decembrim

 • Otrdiena, 28 jūlijs 2015 07:55
Akciju sabiedrība „Pasažieru vilciens” informē, ka pašreizējās izmaiņas Madonas virziena vilcienu kustības sarakstos, kas bija noteiktas līdz 31. jūlijam, būs spēkā līdz š.g. 31.decembrim.
Līdz ar to pasažieru pārvadājumus starp Pļaviņu un Madonas stacijām atsevišķās nedēļas dienās vilcienu vietā arī turpmāk nodrošinās speciāli norīkoti autobusi. Šos autobusus apkalpos vilcienu konduktori kontrolieri, un tajos būs derīgas dzelzceļa braukšanas biļetes. Autobusu atiešanas un pienākšanas laiki Pļaviņu un Madonas stacijās būs saskaņoti ar vilcienu kustības sarakstu.
No 1. augusta līdz 31. decembrim, tāpat kā pašreiz, dīzeļvilciens Nr. 820 Rīga (plkst. 19.10) - Madona (21.52) maršrutā Rīga - Madona kursēs tikai piektdienās un svētdienās.
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un sestdienās vilciens kursēs tikai līdz Pļaviņu stacijai. Pēc vilciena pienākšanas Pļaviņās plkst.20.49 pasažieri līdz Madonas stacijai varēs nokļūt ar īpaši norīkotu autobusu Pļaviņas - Madona, kas no Pļaviņu stacijas laukuma aties plkst. 20.55 un apstāsies šādās autobusu pieturās: Jaunkalsnava (uz šosejas) – plkst. 21.15, Jaunkalsnava (ciematā) - plkst. 21.20, Pagrieziens uz Kalsnavu (uz šosejas) – 21.25 un Sauleskalns (uz šosejas) – plkst.21.35. Madonas stacijas laukumā autobuss pienāks plkst. 21.45.
Dīzeļvilciens Nr. 819 Madona (plkst.5.05) - Rīga (7.51) līdz 31. decembrim no Madonas stacijas kursēs sestdienās un pirmdienās.
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un svētdienās vilciens kursēs no Pļaviņu stacijas maršrutā Pļaviņas - Rīga. No Madonas stacijas laukuma plkst.5.00 aties autobuss Madona - Pļaviņas, kurš apstāsies šādās autobusu pieturās: Sauleskalns (uz šosejas) – plkst.5.10, Pagrieziens uz Kalsnavu (uz šosejas) – 5.20, Jaunkalsnava (ciematā) – 5.25, Jaunkalsnava (uz šosejas) - plkst. 5.30 un Pļaviņu stacijas laukumā pienāks plkst. 5.55 uz vilciena Nr. 819 Pļaviņas (plkst.6.05) - Rīga (7.51) atiešanas laiku.
 • Drukāt

Īstenots projekts „Zivju resursu pavairošana Odzes ezerā”

 • Pirmdiena, 27 jūlijs 2015 14:07Pļaviņu novada dome 2015. gada 12. februārī pieņēma lēmumu par dalību Zemkopības ministrijas izsludinātajā Zivju fonda pasākumā „Zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās atļauta makšķerēšana” ar projekta iesniegumu „Zivju resursu pavairošana Odzes ezerā”.
Projekts tika atbalstīts Zivju fonda 2015. gada 19. marta sēdē.
Piešķirtais Zivju fonda finansējums 2848.00 EUR, Pļaviņu novada domes līdzfinansējums 352.00 EUR, projekta kopējās izmaksas 3200.00 EUR.
Pļaviņu novada dome par piešķirto summu no SIA “Dāmas zivju audzētavas” iegādājās 14 000 vienvasaras zandartu mazuļus, kurus 2015. gada 16. jūlijā ielaida Odzes ezerā.
 • Drukāt

Pļaviņu novada dome sveic

 • Pirmdiena, 27 jūlijs 2015 09:00
“Visskaistākais gadalaiks ir Mīlestība”
/Valdis Atāls/

25. jūlijā gleznainā meža ielokā – Edgara vecāku mājās “Jā” vārdus viens otram teica Edgars Kotins un Pļaviņu novada Tūrisma informācijas centra vadītāja Līva Davidova. Pļaviņu novada dome sveic jauno ģimeni! Līva, Edgar KOTINI! Lai jums mūžam ir Visskaistākais Gadalaiks!
 • Drukāt

Atjaunosim seno dievnamu, baudot vēsturiska instrumenta Harmonija mūzikas skaņas

 • Piektdiena, 24 jūlijs 2015 18:35
Ar Valsts Kultūrkapitāla un Pļaviņu novada domes atbalstu š. g. 2. augustā plkst. 16.00 Gostiņu evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks vēl nebijis koncerts „Harmonija mūzikas skaņas”.
Koncertā piedalīsies operas soliste Ieva Parša un ērģelnieks Jānis Pelše. Koncerta mērķis ir iepazīstināt klausītājus ar 2014. gadā restaurētā harmonija Mannborg skanējumu, popularizējot vēsturiskā instrumenta mūziku.
Koncertā skanēs Gabriela Forē, Sezāra Franka, kā arī klausītāju iemīļoti romantiskās mūzikas paraugi kā Šarla Marī Vidora, Luija Vjerna un arī latviešu komponista Alfrēda Kalniņa skaņdarbi.
Koncerts tiek rīkots sadarbībā ar Gostiņu ev. lut. draudzi, kura šogad dievnamam svin 185. gadu jubileju, tādēļ koncertam ieejas biļetes nav, bet koncerta rīkotāji aicina ziedot Gostiņu baznīcas tālākajiem jumta un torņa atjaunošanas darbiem, atstājot katra apmeklētāja ieskatos. Tātad - 2. augustā plkst. 16.00 tiekamies Gostiņu baznīcā, lai baudītu skaistu koncertu!

Biedrība „Mūsu ceļš”

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 
cheap nhl jerseys cheap hockey jerseys cheap nhl hockey jerseys cheap authentic nhl jerseys china nhl jerseys cheap nhl jerseys china wholesale nhl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys online cheap china nfl jerseys online wholesale cheap nfl jerseys cheap nba jerseys cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys china cheap authentic nfl jerseys from china