www.plavinunovads.lv

Projekti

 • PDF
 • Drukāt

Baltijas ceļš mūsu atmiņās

 • Pirmdiena, 20 oktobris 2014 09:55
 • Autors Jānis Peņģerots
Jau ceturto gadu oktobra vidū UNESCO Latvijas Nacionālā komisija rīko UNESCO nedēļu Latvijā. Šogad UNESCO aicināja iepazīt un iedzīvināt mantojumu, kas iekļauts kādā no starptautiskajiem vai nacionālajiem sarakstiem caur savu pieredzi vai citu cilvēku atmiņām. Pļaviņu novada bērnu bibliotēka kopš pagājušā gada nogales ir UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” dalībniece. Jau no gada sākuma bibliotēkas darbinieces aktīvi iesaistījās projektā “Baltijas ceļš”. Mērķis - apkopot cilvēku atmiņu stāstus, lai tie neatkarīgi no atrašanās vietas kļūtu pieejami arī nākamajām paaudzēm gan virtuālajā vidē, gan muzeju un bibliotēku kolekcijās. Projekta laikā bibliotēkas darbinieces sadarbojās ar pensionāru biedrību “Daugavas Rīts”. Paldies visām tām kundzēm, kuras dalījās ar savām atmiņām par Baltijas ceļu. Jāpiezīmē, ka bibliotēkā notika vairākas interesantas tikšanās – ar novadnieku, Tautas Frontes pirmo priekšsēdētāju Daini Īvānu, pensionēto skolotāju Birutu Osīti. Īpašs paldies Vietalvas pagasta iedzīvotājai Zigrīdai Pavlovičai par interesanto atmiņu stāstījumu, Pļaviņu nodaļas Tautas Frontes nodaļas vadītājam Mārtiņam Siliņam, kā arī daudziem citiem pļaviņiešiem, kuri uzticēja savus atmiņu stāstus. Lai gan UNESCO LNK aicina atmiņas par Baltijas ceļu nodot līdz šā mēneša beigām, aizpildot Baltijas ceļa stāstu formu, kas pieejama http://www.thebalticway.eu/stasti/, vēlos aicināt visus novadniekus, kuri piedalījās dzīvajā cilvēku ķēdē, neturiet sveci zem pūra, dalieties ar savām atmiņām, jo dzīve nav mūžīga. Daudzi no tiem, kuri kādreiz stāvēja Baltijas ceļā jau atdusas citā saulē. Labprāt pierakstīšu visus atmiņu stāstus bez laika noilguma. Uz tikšanos bērnu bibliotēkā! Ja ir apgrūtinoši atnākt uz bibliotēku, zvaniet pa tālruni 26481385, apmeklēšu un atmiņu stāstus personiski pierakstīšu mājās.

Gunta Grandāne, Pļaviņu novada bērnu bibliotēkas vadītāja
 • PDF
 • Drukāt

Īstenots projekts „Skatu laukuma labiekārtošana pie Daugavas Lielā Krasta ielā Pļaviņās, Pļaviņu novadā”

 • Piektdiena, 17 oktobris 2014 15:00
 • Autors Jānis Peņģerots
Ar biedrības „Daugavas Savienība” finansiālu atbalstu ir īstenots projekts „Skatu laukuma labiekārtošana pie Daugavas Lielā Krasta ielā Pļaviņās, Pļaviņu novadā”.
2014.gada 14.martā Pļaviņu novada dome noslēdza līgumu par projekta īstenošanu ar biedrību „Daugavas Savienība”.
Projekta mērķis - labiekārtot atpūtas, tūrisma vietu Pļaviņu novadā. Veicināt Daugavas ielejas un novada ainavisko vērtību iedzīvināšanu.
Projekta kopējās izmaksas EUR 2845.74 Izmantojot šo finansējumu, tika labiekārtota atpūtas vieta un skatu laukums, no kura paveras Daugavas ieleja. Aktualizēts Daugavas tuvums, Pļaviņu novadā, kas rada iespējas krastmalas izmantošanai. Izvietots soliņš, atkritumu tvertnes un nobruģēts laukums. Apmeklētājiem pieejama sakopta, droša vide, kur pavadīt brīvo laiku.
Pļaviņu novada dome arī turpmāk plāno piedalīties biedrības „Daugavas savienība” izsludinātajās mērķprogrammās. • PDF
 • Drukāt

Pabeigta Zivju fonda pasākuma „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” projekta „Līdaces ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde” īstenošana

 • Ceturtdiena, 16 oktobris 2014 15:18
 • Autors Jānis Peņģerots


Zivju fonda padome 2014. gada 17. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu attiecībā uz Zivju fonda pasākumu „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” un apstiprināja Pļaviņu novada domes iesniegto projekta pieteikumu „Līdaces ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”.
2014. gada 9.jūnijā tika noslēgts līgums ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu „BIOR” par Līdaces ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādi. Projekta kopējās izmaksas sastāda 679 EUR. Projekta mērķis – izpētīt Līdaces ezera zivsaimnieciskās iespējas. Sasniegtais rezultāts – izstrādāti Līdaces ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, kas veicinās ezera potenciāla izmantošanu, makšķerēšanas – t.i. zivju zvejas pašpatēriņa palielināšanu.
 • PDF
 • Drukāt

Atskats uz projekta “Baltu saknes” īstenošanu

 • Otrdiena, 07 oktobris 2014 08:32
 • Autors Jānis Peņģerots
Comenius Reģionālās partnerības apakšprogrammas projekta „Baltu saknes” īstenošanas ietvaros no 2012.gada augusta līdz 2014.gada augustam tika veicināta reģionāla sadarbība izglītības jautājumos starp Pļaviņu novada domi un Rokišķu rajona pašvaldību. Projekta aktivitāšu un mobilitāšu rezultātā tika īstenotas mūžizglītības un pieredzes apmaiņas programmas Latvijā un Lietuvā, kas veicināja projekta dalībnieku – pedagogu profesionālo pilnveidi, tika izstrādāti jauni mācību un metodiskie materiāli baltu kultūras mantojuma radošai apguvei, kā arī izveidotas skolēnu radošo darbu izstādes, kas atspoguļoja baltu kultūras mantojuma tēmas aktualizēšanu un integrēšanu mācību procesā. Projekta norisi un sniegtās iespējas vislabāk spēj novērtēt projekta dalībnieki, tādēļ neliels ieskats pedagogu atsauksmēs – Inga Baginska: “Projektā apguvu gan teorētiskās zināšanas par baltu kultūru, gan darbojos praktiski. Projekts bija ļoti interesants. Darbs perfekti izplānots un sniedza gandarījumu.” Iveta Krastiņa: “Piedaloties projektā, es padziļināju savas akadēmiskās zināšanas baltu tautu vēstures jautājumos, bet nodarbību profesionālais plānojums un organizācija apliecināja pasniedzēju ilgstošu gadu pieredzi šo jautājumu izpētē.” Biruta Lāčkāja: “Iepazināmies ar arheoloģijas zinātnes atziņām un guvām plašāku ieskatu par baltu tautas kultūrvēsturiskajām tradīcijām un to pārmantojamību.” Laura Avotiņa: “Projekts bija radošs un interesants, labprāt sagaidītu turpinājumu. Patika tas, ka varēja brīvi plānot savu laiku, lai pēc iespējas kvalitatīvāk veiktu mācību materiālu izstrādi.” Baiba Dundure: “Dalību projektā vērtēju kā iespēju papildināt zināšanas par baltu kultūras mantojumu ar mērķi šo mantojumu saglabāt, kā arī aktualizēt šo tēmu skolu jauniešu vidū.” Sandra Fišmeistare: “Iegūtās zināšanas un prasmes noteikti izmantošu, vadot vizuālās mākslas, mājturības, ētikas un latviešu valodas stundas sākumskolā.” Sarmīte Meldere: “Nevarēju iedomāties, ka pati varu izkalt rotas vai izgrebt koka karoti, pēc šī projekta zinu, ka varu!” Biruta Irēna Osīte: “Līdz sirds dziļumiem aizkustināja mums dotā iespēja savas izstādes atklāšanā un konferencē Rokišķu novadpētniecības muzejā piedalīties Klintaines pagasta "Dzirnu" ansambļa latgaļu tērpos.” Velda Miziša: “Brīžiem pārņēma fascinējoša sajūta, ka esmu atgriezusies tālā pagātnē, uzņēmusi to dzīvības enerģiju, kuru senie balti, mūsu senči mums ir nodevuši caur zīmēm, skaņām, dejas kustībām un pasaules uztveri.” Vija Ārnese: “Muzeji, tautas dziesmu un deju demonstrējumi, stikla, metāla, koka senās apstrādes veidi, keramika un audējmāksla – tā bija programma, kas ne tikai bagātināja zināšanas, bet arī veicināja draudzīgus kontaktus un pieredzes apmaiņu. Baltu zīmes dvēselē paliks kā aka, no kuras smelt vēl ilgi.”
Projekta “Baltu saknes” īstenošana bija iespējama, pateicoties Pļaviņu novada pašvaldības darbiniekiem un izglītības iestāžu – Pļaviņu novada ģimnāzijas un Pļaviņu Mākslas skolas vadībai. Īpašs paldies Silgai Stučkai, Inesei Saulītei, Gaļinai Grišuļonokai, Ritai Zvirbulei, Ilgai Visockai, Inetai Kaļvai, Jānim Peņgerotam un Pļaviņu novada domes priekšsēdētājai Guntai Žildei! Paldies Pļaviņu novada bibliotēkai, Pļaviņu novada muzejam, Pļaviņu jauniešu iniciatīvu centram “Ideja” un Klintaines pagasta ansamblim “Dzirnas” par atbalstu projekta realizēšanā! Paldies projekta sadarbības partneriem, lektoriem un meistardarbnīcu vadītājiem! Personisku pateicību vēlētos izteikt Ingai Baginskai, Inārai Upeniecei un Ivetai Krastiņai. Un, protams, liels paldies pedagogiem par ieguldīto darbu un laiku, realizējot projekta aktivitātes divu gadu garumā un par interesi mūsu kopējā – baltu kultūras mantojuma apguvē un tā integrēšanu izglītības procesa pilnveidē.

Guna Ševkina, projekta vadītāja

 • PDF
 • Drukāt

Elektromobiļa prezentācija, testa braucieni

 • Otrdiena, 07 oktobris 2014 08:00
 • Autors Jānis Peņģerots

Šonedēļ Pļaviņās ieripoja elektromobilis, kas iegādāts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansētā vides aizsardzības projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties jaunu, rūpnieciski ražotu elektromobili” ietvaros.
5. oktobrī plkst. 12.00 pie Jauniešu iniciatīvu centra „Ideja” notika svinīgs šī videi draudzīgā braucamrīka prezentācijas pasākums, kura laikā interesentiem bija iespējams apskatīt un arī izmēģināt jauno, moderno transporta līdzekli.
Pasākuma ievaddaļā uzrunu teica Pļaviņu novada domes izpilddirektors Aivars Bardovskis, kurš atzīmēja, ka Pļaviņas aizvien vairāk kļūst par zaļi domājošu pilsētu. Elektromobiļa iegāde un izmantošana veicinās tīrāku vidi un, kas ne mazāk svarīgi - ļaus ieekonomēt.
Ieinteresēti braucamrīku izmēģināt bija aptuveni 30 pasākuma apmeklētāji, kuri sīki un smalki pētīja jauno auto, iemēģināja tā ērtības, izvizinājās, rēķināja ekonomiju un uzdeva visdažādākos jautājumus, kā arī piedalījās Jauniešu iniciatīvu centra „Ideja” sagatavotajā viktorīnā.
Jau iepriekš informēts, ka Pļaviņu novadā ir iegādāts viens moderns transporta līdzeklis - mazās klases Volkswagen E-UP, kurš darbojas tikai uz elektrību, līdz ar to, neradot CO2 izmešus.
Šis videi draudzīgais un ekonomiski izdevīgais pārvietošanās līdzeklis pašvaldībai izmaksāja 10 111.32 EUR, lielāko daļu elektromobiļa vērtības 17 975.68 EUR sedza Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta piešķirtais līdzfinansējums. Kopējā automašīna vērtība 28 087.00 EUR.
Automašīnai ir automātiskā ātruma kārba, un braukšana ar to vienkārša, taču šāds transporta līdzeklis ir vairāk piemērots mazu un biežu distanču veikšanai. Tieši tādēļ jaunais elektromobilis nodots lietošanā tiem pašvaldības darbiniekiem, kuri ikdienā veic kontrolējošas un uzraugošas funkcijas, apsekojot pilsētas objektus.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL