www.plavinunovads.lv

Esiet sveicināti Pļaviņās!

 • Drukāt

PAZIŅOJUMS par īres maksas noteikšanu no 2016. gada 1. februāra

 • Otrdiena, 21 jūlijs 2015 15:44
 2015. gada 25. jūnijā Pļaviņu novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr. 10, lēmums nr. 13 ”Par īres maksas noteikšanu pašvaldības dzīvokļos”.
Papildu dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļai līdz šim nebija noteikta Pļaviņu novada pašvaldības noteiktā īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu atbilstoši dzīvojamo telpu labiekārtošanas līmenim. Civillikuma 2120. pants paredz, ka īres maksai jābūt patiesai atlīdzībai par lietas lietošanu, tāpēc tās apmērs nedrīkst tikt noteikts, neievērojot šo prasību. Savukārt likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantu aizliegts nodot citām personām bezatlīdzības lietošanā.
Lai iegūtu nepieciešamos līdzekļus Pļaviņu novada pašvaldības valdījumā un īpašumā esošo dzīvokļu uzturēšanai un saglabāšanai lietošanai derīgā stāvoklī un saņemtu atlīdzību par to lietošanu, ir nosakāma īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, nodrošinot vienādus īres maksas aprēķināšanas un piemērošanas nosacījumus visiem dzīvojamo telpu īrniekiem Pļaviņu novadā.
Ar 2015. gada 25. jūniju Pļaviņu novada domes lēmumu nolemts:
1. Apstiprināt Pļaviņu novada teritorijā daudzdzīvokļu mājās sekojošu dzīvokļu klasifikāciju:
1.1. „Labiekārtots dzīvoklis” - ir dzīvoklis/dzīvojamā telpa, kurš nodrošināts ar šādiem pamatpakalpojumiem – centrālā siltumapgāde, ūdens apgāde un kanalizācija;
1.2. „Daļēji labiekārtots dzīvoklis” – ir dzīvoklis/dzīvojamā telpa, kas nodrošināts ar šādiem pamatpakalpojumiem – krāsns apkuri, centralizētu ūdens apgādi dzīvoklī, kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu dzīvoklī vai ārpus tā,
1.3. „dzīvoklis bez ērtībām” – ir dzīvoklis/dzīvojamā telpa, kas nodrošināts ar šādiem pamatpakalpojumiem – krāsns apkuri, ūdensapgādi un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu ārpus dzīvokļa.
2. Noteikt, ka Pļaviņu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksa mēnesī tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:
ĪM = (īres maksas daļa par dzīvojamās telpas lietošanu + Apsaimniekošana) × Platība
ĪM – īres maksas apmērs (eiro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējo platību)
Apsaimniekošana – dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi (eiro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru)
Platība – dzīvojamās mājas platība (kvadrātmetri).
3. Noteikt, ka pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, ir:
3.1. Labiekārtotam dzīvoklim - 0,12 EUR/m2 mēnesī;
3.2. Daļēji labiekārtotam dzīvoklim – 0,08 EUR/m2 mēnesī;
3.3. Dzīvoklim bez ērtībām – 0,04 EUR/m2 mēnesī.
4. Noteikt, ka apsaimniekošanas izdevumi sakrīt ar dzīvokļu īpašnieku kopības noteikto dzīvojamās mājas kopīpašuma daļas pārvaldīšanas maksu, bet mājās, kuru dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar nodošanas un pieņemšanas aktu nav pārņēmusi pārvaldīšanā un apsaimniekošanā un kurās dzīvokļu īpašnieku likumā noteiktajā kārtībā nav lēmuši par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību un noteikuši maksu par to, apsaimniekošanas izdevumi tiek noteikti atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra MK noteikumiem Nr.1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.”
5. Noteikt, ka izīrētajām dzīvojamām telpām, kuru īres maksa ir mazāka par šajā lēmumā noteikto, paaugstināto īres maksu piemēro no brīža, kad beidzies likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 13. panta otrajā daļā noteiktais brīdināšanas termiņš.
6. Par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamo telpu lietošanu, īrnieks maksā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7. Uzdot SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” un novada pašvaldības pagastu pārvaldēm savlaicīgi likumā noteiktajā kārtībā brīdināt iedzīvotājus par izmaiņām īres maksā.
8. Līgumus par dzīvojamo telpu īri slēdz un īres maksu iekasē SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, dzīvojamo māju pārvaldnieki pēc savstarpējās vienošanās un novada pašvaldība. Par īres maksas iekasēšanu ar SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” tiek noslēgts līgums, paredzot, ka iekasētā īres maksa tiks izmantota pašvaldības dzīvokļu remontam.
9. Veicot ieguldījumus pašvaldībai piederošā dzīvoklī, īres maksas apmērs tiek pārskatīts.
10. Īres maksa piemērojama ar 2016. gada 1. februāri.

Pamatojoties uz augstāk minēto, informējam, ka pēc šī lēmuma stāšanās spēkā t.i. 01.02.2016., maksājumi nemainīsies iedzīvotājiem, kuri dzīvo privatizētajos dzīvokļos. Savukārt iedzīvotājiem, kuri dzīvo pašvaldības dzīvokļos, maksājumi palielināsies par īres maksas tiesu.
Neskaidrības un jautājumu gadījumā zvanīt Pļaviņu novada domes izpilddirektoram Aivaram Bardovskim pa tālruni 65133860.
 • Drukāt

Latviešu strēlnieku bataljonu izveidošanas simtgadē Rīgā notiks tautas un armijas svētki „Latviešu strēlniekiem – 100”

 • Pirmdiena, 20 jūlijs 2015 17:051915. gada augustā apritēja gads, kopš Pirmā pasaules kara norises bija pārņēmušas visu Eiropu. Situācija īpaši smaga bija Latvijā — vācu karaspēks okupēja Kurzemi un Zemgali, apdraudot jau Rīgu. Šādos apstākļos ziņas par atļauju latviešiem dibināt savas nacionālās vienības saviļņoja daudzus. Brīvprātīgi stāties pretī ienaidniekam plecu pie pleca ar saviem tautiešiem vēlējās tūkstošiem Latvijas vīru.
Atceroties tā laika notikumus, 1.augustā Rīgā norisināsies latviešu strēlnieku simtgadei veltītie tautas un armijas svētki „Latviešu strēlniekiem – 100”, kuros piedalīties aicināts ikviens interesents.
Latviešu strēlnieku simtgadei veltītos tautas un armijas svētkus veidos vairāki pasākumi.

Lasīt vairāk: Latviešu strēlnieku bataljonu izveidošanas simtgadē Rīgā notiks tautas un armijas svētki „Latviešu strēlniekiem – 100”

 • Drukāt

Aizvadīta nometne bērniem „Pepijas Garzeķes jautrais virpulis 2015”

 • Pirmdiena, 20 jūlijs 2015 08:00


Ar interesantām un aizraujošām nodarbībām aizvadīta bērnu vasaras nometne „Pepijas Garzeķes jautrais virpulis 2015”, kur septiņās dienās notika tematiskas nodarbības, kurās tika izpildītas dažādas Pepiņa norādes, veikti mājas uzdevumi, organizētas ekskursijas, radošas nodarbības, fiziskas aktivitātes. Detalizētu Pepijas vasaras nometnes dienu tēmu atspoguļojumu foto galerijās skatīt šeit: 1. diena, 2. diena, 3. diena, 4. diena, 5. diena, 6. diena, 7. diena.
Lūdzam skatīt arī nometnes dienas kārtības:
 • Drukāt

Asins donoru diena Pļaviņās

 • Pirmdiena, 20 jūlijs 2015 00:00
Šī gada 21. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 13.00 Valsts asinsdonoru centrs (VADC) rīko izbraukumu Pļaviņu kultūras namā, Daugavas ielā 49, Pļaviņās.
Lai Valsts asinsdonoru centrs spētu nodrošināt ikdienas ārstniecības iestāžu pieprasījumu pēc asinīm un asins komponentiem, ik dienu asinis nepieciešams ziedot 150 asins donoriem visā Latvijā.
Mēs ļoti ceram uz Tavu atsaucību jo tikai Tu vari uzdāvināt dzīvību – dāvanu, kurai nav vērtības!
Asins nodošana nekaitē cilvēka veselībai. Nododot asins, organismā tiek stimulēta asinsrades sistēma un atjaunots asins sastāvs. Veselam cilvēkam nodot asins nav kaitīgi. Asins ziedošana raisa pozitīvas izjūtas - palīdzība kādam grūtā brīdī.
Ziedojot asins, nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi , ID karti vai autovadītāja apliecību. No 1. jūlija katram donoram jāuzrāda arī savs bankas konta numurs.
Kā jau iepriekš esam informējuši, tad no šī gada 1. jūlija Valsts asinsdonoru centrs uzsāk bezskaidras naudas norēķinus ar donoriem. Tas nozīmē, ka kompensācija zaudētā asins un asins komponentu apjoma atjaunošanai tiks ieskaitīta donora bankas kontā, nevis izmaksāta skaidrā naudā kā tas tika darīts līdz šim. Lūdzam donorus laicīgi atvērt bankas kontu bezskaidras naudas norēķiniem. No 1. jūlija, nākot ziedot asinis, donoram obligāti jāņem līdzi un jāuzrāda savs bankas konta numurs.
Par asins donoru var kļūt personas vecumā no 18 līdz 65 gadiem, kas sver ne mazāk par 50 kg, dienā pirms asins nodošanas neesi lietojis alkoholu, esi paēdis, izgulējies, atpūties, jūties labi, esi vesels un pēdējā laikā neesi slimojis, pirms tam esi lietojis veselīgu uzturu un daudz šķidruma.
Izsmeļošāku informāciju par asins ziedošanu var uzzināt, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 8000 0003 un mājas lapā
www.donors.lv.
 • Drukāt

Pateicība par atbalstu, sadarbību un paveikto XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos

 • Piektdiena, 17 jūlijs 2015 17:17
Pļaviņu novada ģimnāzijas vārdā un personīgi pateicos par atbalstu un sadarbību tiem daudzajiem cilvēkiem, kuri piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizēšanā.
Vispirms sirsnīgi pateicos svētku dalībniekiem, Pļaviņu novada ģimnāzijas 96 skolēniem par apņēmību, izturību, pozitīvi emocionālajiem koncertiem un godam nesto skolas vārdu!
Paldies kolektīvu vadītājiem Inetai Reiterei, Aivai Siliņai, Olgai Krasutinai un koncertmeistarei Sigitai Vilkaplāterei, par ieguldīto darbu sagatavojot Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnus dziesmu un deju svētkiem, un prasmīgo sadarbību ar skolēnu ģimenēm, bez kuru atbalsta šie svētki nebūtu iedomājami!
Lielu pateicību pelnījuši Pļaviņu novada, Pļaviņu novada ģimnāzijas darbinieki un sadarbības partneri, Aiga Bērziņa, Ilze Luksa, Sanita Fjodorova, Silga Stučka, Sandra Fišmeistare, Kristiāna Balode, deju laukuma koordinators Ģirts Reiters, medmāsa Laila Borska, Pļaviņu novada pašvaldības policijas inspektors Aleksandrs Andronovs, šoferis Oļegs Drabovičs un XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Pļaviņu novada koordinatore Iveta Krastiņa, kuri no 07.07.2015. līdz pat 13.07.2015. naktij, nepārtrauktā darba režīmā rūpējās par svētku dalībnieku drošību un labsajūtu!
Paldies visiem darbīgajiem rūķīšiem, skolas direktores vietniecei saimnieciskajā darbā Santai Kupčai, garderobistei – dežurantei Mirdzai Sīmanei, skolotājai Ievai Volanei, un vecākiem, kuru darbošanās notika aizkulisēs, gatavojot tērpus, dekorācijas autobusu noformēšanai, darinot ziedu vainagus un pušķus, ka arī daudzas citas lietas!
Paldies vecākiem, kuri piedalījās skaisto vainagu darināšanā no dzīvajiem ziediem!
Protams, bez sadarbības partneriem šai pasākumā neiztikt. Tāpēc paldies mūsu sponsoriem un atbalstītājiem mēģinājuma tērpu iegādē, SIA “Krauss”, SIA “Vēri Z”, SIA “Ecos”, SIA “Celtniecības dolomīti”, SIA “Luste SZ”, SIA “Antaris”, ZS “Juči” un Pļaviņu Uzņēmēju biedrībai!
Pateicība Pļaviņu novada domei, un priekšsēdētājai Guntai Žildei, par finansiālo atbalstu un jaukajiem apciemojumiem svētku laikā Rīgā!

Rita Pole, Pļaviņu novada ģimnāzijas direktore

Lai vienmēr tā tu cauri ietu
Šai dzīvei, visu uzveicot
Un galvu, pilnu domu spietu,
Pret sauli augstu paceļot!
/Valdis Grīviņš/
 • Drukāt

Pļaviņu novada domē viesojies konsuls no Bostonas

 • Piektdiena, 17 jūlijs 2015 13:00

Pļaviņu novada domē viesojās Latvijas goda konsuls Bostonā, ASV Jānis Bolis. Sarunā ar domes priekšsēdētāju Guntu Žildi, priekšsēdētājas vietnieku Aigaru Luksu un deputātu Pēteri Kalniņu tika pārrunāta konsula vēleme attīstīt sadarbības iespējas starp Latvijas un ASV uzņēmējiem. Pļaviņu novada domes pārstāvji izteica priekšlikumus iespējai iznomāt zemi un/vai telpas uzņēmējdarbības veikšanai.
 • Drukāt

Tikšanās ar „Māmiņu kluba” eksperti Sandru Lasi

 • Ceturtdiena, 16 jūlijs 2015 19:00


11. jūlijā māmiņas atkārtoti tikās ar „Māmiņu kluba” (
www.maminuklubs.lv) eksperti un „Latvijas Zīdīšanas veicināšanas konsultantu asociācijas” valdes priekšsēdētāju Sandru Lasi. Šoreiz tika runāts par bērna miega režīmu gan dienā, gan naktī. Bērna attīstību un augšanu regulē daudzi savstarpēji saistīti faktori, viens no svarīgākajiem - kvalitatīvs miegs. Katrā vecumā un attīstības posmā vēlamo miegā pavadīto stundu skaits diennaktī mainās, tādēļ vecākiem jāseko līdzi bērna diennakts režīmam, lai nepieļautu vai laikus spētu novērst miega traucējumus. Katrs bērniņš ir individuāls, dažiem patīk ilgāk gulēt kā citiem. Tika runāts kā rīkoties, ja mazulis iemainījis dienu pret nakti, kādi ir gulētiešanas rituāli, vai atļaut bērnam gulēt pie vecākiem, kādēļ mūsu bērnus piemeklē miega traucējumi un kā tos novērst, kā arī daudz un dažādas māmiņas interesējošas tēmas. Tika izrunāti arī veiksmīgas podiņmācības apgūšanas priekšnoteikumi.
„Pļaviņu novada māmiņu kluba” organizētajā pasākumā viesojās arī Kokneses novada māmiņu kluba„Koknesīši” mammas ar mazuļiem - tā bija lieliska iespēja dalīties pieredzē un iepazīties ar aktīvām mammām no blakus novada, plānojot kopīgus pasākumus nākotnē. Sekot līdzi Pļaviņu novada jaunatnes projekta „Pļaviņu novada māmiņu klubs” (Pļaviņu novada domes finansiālais un JIC "Ideja" organizatoriskais atbalsts) aktivitētēm iespējams pievienojoties domubiedru grupai:
https://www.draugiem.lv/group/
 • Drukāt

Pļaviņu novada domes ārkārtas sēde

 • Ceturtdiena, 16 jūlijs 2015 11:18
Tiek izsludināta Pļaviņu novada domes ārkārtas sēde šodien, 16.07.2015. plkst. 17.00. Skat. sēdes darba kārtību.
 • Drukāt

Akciju sabiedrība “Pasažieru vilciens” informē

 • Trešdiena, 15 jūlijs 2015 11:25
Akciju sabiedrība “Pasažieru vilciens” informē, ka 23. un 24. jūlijā vairāki maršrutu Rīga – Lielvārde - Rīga un Rīga – Aizkraukle - Rīga elektrovilcieni būs atcelti visā maršrutā vai posmā Rīga – Ogre - Rīga un elektrovilcienu vietā pasažieru pārvadājumi tiks nodrošināti ar dīzeļvilcieniem. Izmaiņas vilcienu satiksmē noteiktas saistībā ar sliežu ceļa remontdarbiem Salaspils stacijā naktī no 23. jūlija uz 24. jūliju.
23.jūlijā Tiks mainīts dīzeļvilciena Nr. 822 Rīga (plkst.21.10) - Krustpils (23.32) saraksts, - vilciens no Rīgas līdz Jāņavārtiem kursēs atbilstoši pamatsarakstam, no Šķirotavas aties plkst. 21.30 (21.27 vietā), savukārt no pārējām maršruta pieturvietām izbrauks 9 – 13 minūtes vēlāk nekā ierasts un Krustpilī pienāks plkst. 23.45.
Sīkāka informācija pieejama AS „Pasažieru vilciens” interneta mājas lapā www.pv.lv, dzelzceļa stacijās, pa uzziņu dienesta tālruni 1188, kā arī pa dzelzceļa bezmaksas uzziņu tālruni 80001181.
 • Drukāt

Izskanējuši XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

 • Otrdiena, 14 jūlijs 2015 13:44
12. jūlijā vakarā Mežaparka Lielajā estrādē izskanēja XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku noslēguma koncerts „Manā dziesmā tu…”, kura moto bija „Lai arī esam maza tauta, mūs vairs neizdzēst no pasaules kartes. Pasaule mūs dzird, redz un respektē. Mēs esam kā akmeņi, kā koki, kā nami, tikai kāds neizprotams spēks mūs tirda neklusēt, kāds neizprotams spēks mūs saved kopā, lai izdziedātu to, ko skaļi nespēj pateikt ne akmens, ne koks, ne nams. Mēs esam Dziesma. Lai mūsu Dziesmusvētkos lepni un skaisti Dziesma vieno laikus un ļaudis, un sirdis!” Skanot 12500 bērnu un jauniešu balsīm, koru koncertā Mežaparka Lielajā estrādē tika „noausta” Dziesmu josta, kurā ar dziesmas spēku tika cildinātas latviešu tautas tradīcijas, gudrība, doma, simboli. Noslēguma koncertā piedalījās arī 500 dejotāji, 900 skolu pūtēju orķestru dalībnieki, 800 folkloras kopu dziedātāji, latviešu diasporas bērnu kori un bērni ar speciālajām vajadzībām, kā arī jauniešu iemīļoti solisti.
Pļaviņu novadu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kuri norisinājās Rīga no 07. 07.- 12. 07. 2015. pārstāvēja četri Pļaviņu novada ģimnāzijas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi - 5. - 9. klašu koris ( vadītāja Olga Krasutina), vidusskolas jauktais koris (vadītāja Aiva Siliņa, koru koncertmeistare Sigita Vilkaplātere), 7. - 9. klašu un 10. - 12. klašu deju kolektīvi (vadītāja Ineta Reitere). Svētkos piedalījās 96 novada dziedātāji un dejotāji. Kolektīvus pavadīja un par bērnu drošību un labsajūtu rūpējās pedagogi Aiga Bērziņa, Ilze Luksa, Sanita Fjodorova, Silga Stučka, Sandra Fišmeistare, Kristiāna Balode, deju laukuma koordinators Ģirts Reiters, medmāsa Laila Borska, Pļaviņu novada pašvaldības policijas inspektors Aleksandrs Andronovs, šoferis Oļegs Drabovičs un XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Pļaviņu novada koordinatore Iveta Krastiņa. Pateicība Pļaviņu novada ģimnāzijas vadībai! Paldies skolēniem par skaistajiem un emocionālajiem koncertiem, par raito dejas soli un skanīgo dziedājumu! Paldies pedagogiem un pavadošajam personālam par izturību, pacietību, sapratni un atbalstu! Paldies vecākiem par bērnu talantu attīstīšanu un izkopšanu!

Pļaviņu novada domes vārdā priekšsēdētājas vietnieks Aigars Lukss

Lasīt tālāk...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 
cheap nhl jerseys cheap hockey jerseys cheap nhl hockey jerseys cheap authentic nhl jerseys china nhl jerseys cheap nhl jerseys china wholesale nhl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys online cheap china nfl jerseys online wholesale cheap nfl jerseys cheap nba jerseys cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys china cheap authentic nfl jerseys from china