www.plavinunovads.lv

Esiet sveicināti Pļaviņās!

 • Drukāt

Pēc ZPR ierosinājumiem LLU studenti pētīs Zemgales aktualitātes

 • Pirmdiena, 12 janvāris 2015 11:50


Pēc novembrī notikušās tikšanās ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) jauno vadību, ZPR aktualizējis sadarbības līgumu ar Zemgales vienīgo augstākās izglītības iestādi, paredzot stiprināt LLU intelektuālā potenciāla būtisko nozīmi reģionālajā izaugsmē. Viena no jaunā līguma aktualitātēm - piedāvāt studējošajiem praktiskus pētījumu tematus reģiona attīstīšanai.
Sadarbības pamatmērķi ir kvalitatīvas un reģiona attīstībai nozīmīgas augstākās izglītības sistēmas pilnveidošanas sekmēšana Zemgales reģionā, kā arī reģiona attīstības veicināšana, piesaistot universitātes zinātnisko un intelektuālo potenciālu.
Tas paredz, ka Plānošanas reģions apkopos un aktualizēs Zemgales reģiona pašvaldību, organizāciju, uzņēmumu u.c. interesentu iesniegtos priekšlikumus nepieciešamajiem pētījumiem, kurus studējošajiem būs iespējams izvēlēties kā bakalaura studiju un maģistrantūras diplomdarbu vai promocijas darbu tēmas.
Tikšanās laikā ZPR ZPR Attīstības padomes priekšsēdētāja un Pļaviņu novada priekšsēdētāja Gunta Žilde ieskicēja arī iespējamo praktisko sadarbību starp abām iestādēm: „Daudzas pašvaldības Zemgalē noteikti būtu ieinteresētas studiju programmas „Ainavu arhitektūra” diplomdarbu piedāvāšanā. Studējošie varētu sadarboties ar pašvaldībām, izstrādājot kādas noteiktas vietas plānojumu, ko nākotnē arī īstenot.” Savukārt Attīstības padomes priekšsēdētājas vietnieks, Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš aicināja universitāti sadarboties, reģiona izglītības pārvalžu darbiniekus informējot par studiju iespējām un universitātes infrastruktūru, kas ar katru gadu kļūst aizvien modernāka, atsevišķās nozarēs pat pārspējot Eiropas līmeni.
Tāpat iestādes apņēmušās sadarboties zinātnisko resursu popularizēšanā un izplatīšanā, kā arī izmantošanā, reģiona teritorijas un pašvaldību attīstības veicināšanā, sadarboties ikgadējā vidusskolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursa organizēšanā, izstrādāt un ieviest kopējus projektus, piesaistot dažādus finanšu līdzekļus reģiona attīstībai, kā arī sadarboties kopīgu semināru, diskusiju un konferenču organizēšanā.
Studējošajiem būtiski, ka Plānošanas reģions apņēmies LLU informēt par vakantajām darbavietām, piedāvājot universitātes studentiem un absolventiem iesniegt savus piedāvājumus, kurus rekomendēs universitātes pārstāvji.
Jāatzīmē, ka jau šobrīd Plānošanas reģiona administrācija ir iecienīta prakšu vieta pamatstudiju un maģistrantūras studentiem, no kuriem daudzi ar laiku šeit atraduši pastāvīgu darbu – vairāk nekā puse ZPR darbinieku ir absolvējuši LLU.

Teksts - Aigars Ieviņš, ZPR sabiedrisko attiecību speciālists
Foto - Everita Pļavniece, LLU
 • Drukāt

Runa ir par EIROPU, runa ir par TEVI!

 • Sestdiena, 10 janvāris 2015 09:30
2015. gada 8.janvārī Pļaviņu novada ģimnāzijas 12. klases skolniece, NVO “Jauniešu biedrība – CENTRS” pārstāve Viktorija Minajeva un Pļaviņu novada jaunatnes lietu speciāliste Ināra Upeniece piedalījās Eiropas Komisijas diskusiju cikla “Dialogs ar iedzīvotājiem” pirmajā diskusijā Rīgas Latviešu biedrības namā. Jāatzīmē, ka šajā dienā Rīgā atklāja Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē.

Lasīt vairāk: Runa ir par EIROPU, runa ir par TEVI!

 • Drukāt

Pašvaldības policija 5 gadu griezumā

 • Sestdiena, 10 janvāris 2015 08:44


2014. gada izskaņā Pļaviņu novada pašvaldības policija atzīmēja piekto pastāvēšanas gadadienu. Pļaviņu novada pašvaldības policija kā Pļaviņu novada domes struktūrvienība tika izveidota 2009. gada nogalē. Salīdzinot ar 2010. gadu, 2014. gadā izsaukumu skaits ir pieaudzis par 55% (2013. gadā – pat par 93%). Tas ir vērā ņemams fakts, kas liecina par sabiedrības uzticību policijai, kā arī par to, ka cilvēki izprot pašvaldības policijas un Valsts policijas kompetenci, māk to nodalīt. Diemžēl šis rādītājs liecina arī par pieaugošo likumpārkāpumu skaitu. 2014. gadā patruļu skaits bija par 20% lielāks nekā 2010. gadā. Pašvaldības policija veic regulārus diennakts reidus arī sadarbībā ar Valsts policiju. 2014. gadā pašvaldības policija īpaši pievērsās nesakoptajiem nekustamajiem īpašumiem. 2014. gadā tika brīdināti 192 nesakopto īpašumu īpašnieki (par 51% vairāk nekā 2010. gadā). Par nesakoptajiem īpašumiem sastādīto administratīvo pārkāpuma protokolu skaits 2014. gadā sastāda 20% no kopējā sastādīto protokolu skaita. Par nesakoptajiem īpašumiem visbiežāk piemērotais soda veids bija naudas sods. Pērn Administratīvo lietu komisija par nesakoptajiem īpašumiem piemēroja naudas sodus par kopējo summu EUR 945. Sabiedrībā nereti valda neizpratne kāpēc daudzi īpašumi joprojām nav sakopti. Jānorāda, ka pašvaldības policijai šajā jomā jārēķinās ar daudzām niansēm. Piemēram, īpašnieks ir miris un nav mantinieku, vai arī īpašnieks deklarētajā adresē nav sasniedzams, uz brīdinājumiem nereaģē. Pēdējā gadījumā protokols tiek sastādīts jebkurā gadījumā, bet diemžēl īpašums netiek sakopts. Pārsvarā nesakopto īpašumu īpašnieki nav Pļaviņu novada iedzīvotāji, tāpēc pašvaldības policija izsaka pateicību tiem iedzīvotājiem, kuri sakopj un uztur savu īpašumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī veicina harmoniskas vides veidošanu. Pērn pašvaldības policija pastiprinātu uzmanību pievērsa arī profilaktiski izglītojošajam darbam izglītības un pirms izglītības iestādēs. Pašvaldības policija organizēja 15 lekcijas par likumpārkāpumiem, atbildību, pienākumiem un tiesībām sabiedrībā, kā arī par policijas darbu. Pašvaldības policija ikdienā sadarbojas ar dažādiem dienestiem un iestādēm, piemēram, Valsts policiju, VUGD, sociālo dienestu, tiesu izpildītājiem, SIA „Pļaviņu KP” u.c. Pērn sadarbības gadījumu ar Valsts policiju skaits pieaudzis par 66% salīdzinot ar 2010. gadu. Attiecībā uz soda veidiem – ja 2010. gadā visbiežāk piemērotais soda veids bija brīdinājums, tad 2011.-2014. gadā tas ir naudas sods. To var skaidrot ar personu, kuras likumpārkāpumus veic atkārtoti, paradumiem. Proti, pašvaldības policija likumpārkāpēju brīdina, izskaidro personai tiesības un pienākumus. Tomēr samērā īsā laika periodā šī pati persona izdara jaunu likumpārkāpumu. Tad attiecīgi tiek sastādīts protokols un piemērots sods. Jāuzsver, ka pašvaldības policijas mērķis nav administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīšana, bet tikai instruments mērķa sasniegšanai. Likumpārkāpumus visbiežāk izdara vīrieši. 2014. gadā pie administratīvās atbildības saukto personu iedalījums pa dzimumiem ir sekojošs – 22% sievietes, 78% vīrieši. 2010. gadā šis rādītājs bija samērā vienlīdzīgs – 56% vīrieši, 44% sievietes. Kā norādīts iepriekš, vislielāko pozīciju sastādīto administratīvo pārkāpumu ziņā sastāda īpašumu nesakopšana – 20%, tad seko alkoholisko dzērienu lietošana vai atrašanās sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī – 13%, apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana – 10%, smēķēšana, ja to izdarījusi nepilngadīga persona – 8%, dzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošana – 6% un vides piesārņošana vai piegružošana – 6%. Pārējie protokoli tika sastādīti par kūlas dedzināšanu, atkritumu apsaimniekošanas noteikumu neievērošanu, trokšņošanu, ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka prasībām, koku patvaļīgu ciršanu un bojāšanu, sadzīves atkritumu dedzināšanu, dabisko vajadzību kārtošanu sabiedriskā vietā u.c. Priecē tas, ka šo piecu gadu laikā tiesa nav atcēlusi nevienu apstrīdēto pašvaldības policijas pieņemto lēmumu. Tas liecina par policijas darbinieku zināšanām un darba kvalitāti. Kopumā vērojama pozitīva tendence iedzīvotāju tiesiskajā apziņā. Pašvaldības policijas skaidrojoši-izglītojošais darbs ar iedzīvotājiem ir veicinājis iedzīvotāju zināšanas par administratīvo atbildību, par tiesībām un pienākumiem sabiedrībā. Piemēram, attiecībā uz dzīvnieku labturības prasību ievērošanu pašvaldības policijas pirmsākumos valdīja haoss. Cilvēki ar izbrīnu uztvēra to, ka suni nedrīkst laist pastaigā bez pavadas, vai ka mājas dzīvnieki ir jāvakcinē pret trakumsērgu. Tagad situācija ir uzlabojusies – ja 2010. gadā par dzīvnieku labturības prasību neievērošanu sastādīto protokolu skaits sastādīja 14% no kopējā protokolu skaita, tad pērn – tikai 6%. Diemžēl joprojām ir vērojama arī nihilistiska attieksme. Tomēr pašvaldības policija to neuztver (un nevar uztvert) personiski, jo apmierinātība ar policijas darbu un personas subjektīvā attieksme pret veikto likumpārkāpumu ir proporcionāla personas dzīves kvalitātei un attieksmei pret valsti.
Pašvaldības policija pateicas par sadarbību augstāk norādītajiem dienestiem un iestādēm, kā arī iedzīvotājiem, kuri ar sapratni attiecas pret policijas darba specifiku.
 • Drukāt

Vidusdaugavas kartes info

 • Sestdiena, 10 janvāris 2015 08:33


Pļaviņu, Kokneses, Aizkraukles un Skrīveru novadi, ir novadi, kurus vieno Daugavas kreisais krasts, kultūrvēsturiskais mantojums un ainaviskais apvidus. 2015. gadā izdots jauns buklets par iespējām pavadīt laiku Vidusdaugavas reģionā. Bukletā apkopota informācija par apskates vietām, aktīvo tūrismu un naktsmītnēm, kā arī pieejamas novadu centru kartes. Karte bez maksas būs pieejama Pļaviņu novada tūrisma informācijas centrā, kā arī tiks izplatīta tūrisma izstādēs un gadatirgos. To iespējams lejupielādēt un apskatīt šeit. Izdevējs: Pļaviņu, Aizkraukles, Skrīveru pašvaldības un KNDA "Kokneses Tūrisma centrs".
 • Drukāt

Baudīsim ziemas priekus!

 • Piektdiena, 09 janvāris 2015 10:50
Aicināti visi slidot gribētāji šovakar, 09.01.2015 uz Pļaviņu atklāto peldbaseinu, kur plkst. 18.00 notiks sniega tīrīšanas talka, līdzi ņemot savas sniega lāpstas, un pēc notīrīšanas paredzēta aktīvā slidošana.
 • Drukāt

Aiviekstes un Klintaines pagastos uzstādīti jauni ūdens skaitītāji

 • Ceturtdiena, 08 janvāris 2015 15:51
Pļaviņu novada dome informē, ka 2014. gada nogalē ir noslēdzies Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gados atbalstītā projekta LLV-393 „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” projekts. Projekta ietvaros Aiviekstes un Klintaines pagastos tika uzstādīti jauni ūdens patēriņa skaitītāji, kuri nodrošinās precīzu ūdens patēriņa daudzuma uzskaiti. Dati par ūdens patēriņa daudzumu tiks nolasīti attālināti, izmantojot attālinātu datu nolasīšanas ierīci – planšetdatoru Xenta, ko darbina Android operētājsistēma. Dati tiks nolasīti un nodoti centralizētajā grāmatvedībā apstrādei un aprēķina veikšanai tekošā mēnesī no 27. līdz 30. datumam. Aprēķinam par izlietoto ūdens patēriņa daudzumu tiks izmantoti pilni m3, nenoapaļojot un nepielietojot ciparus aiz komata. Aprēķins tiks veikts un rēķini par pakalpojumiem tiks piestādīti līdz nākamā mēneša 10. datumam. Lai ekonomētu pašvaldības resursus un klientu laiku plānojam rēķinus sūtīt elektroniski. Tāpēc līdz š. g 16. janvārim lūdzam nosūtīt informāciju par e-pasta elektroniskajām adresēm grāmatvedei - lietvedei Natašai Dolženkovai uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . vai piezvanot pa tālruņiem 65133857, 65133863, 65133054. Tiem klientiem, kuri neatsūtīs e- pastu datus, tiks izsūtīti rēķini pa pastu, pierēķinot pasta izdevumus.
Vēlamies atgādināt, ka 2014. gada 29.maijā (domes sēdes lēmums Nr.12) ir apstiprināti ūdenssaimniecības tarifi, kuri ir stājušies spēkā ar 2014. gada 1. augustu:
Aiviekstes pagastā un Klintaines pagastā ūdens piegādes tarifs 0.72 EUR/m3 bez PVN; notekūdeņu novades tarifs 0.84 EUR/m3 bez PVN.
 • Drukāt

Asins donoru diena Pļaviņās

 • Ceturtdiena, 08 janvāris 2015 08:30
Šī gada 13. janvārī no plkst. 10.00 līdz 13.00 Valsts asinsdonoru centrs (VADC) rīko izbraukumu Pļaviņu novada kultūras centrā Pļaviņās, Daugavas 49.
Lai Valsts asinsdonoru centrs spētu nodrošināt ikdienas ārstniecības iestāžu pieprasījumu pēc asinīm un asins komponentiem, ik dienu asinis nepieciešams ziedot 150 asins donoriem visā Latvijā.
Mēs ļoti ceram uz Tavu atsaucību jo tikai Tu vari uzdāvināt dzīvību – dāvanu, kurai nav vērtības!
VADC atgādina, ka par asins donoru var kļūt personas vecumā no 18 līdz 65 gadiem. Ķermeņa svaram ir jābūt virs 50 kg. Asins nodošana nav vēlama pēc nakts maiņas, saspringta darba vai emocionāla pārdzīvojuma. Izsmeļošāku informāciju par asins ziedošanu var uzzināt, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 8000 0003 un mājas lapā
www.donors.lv.
 • Drukāt

Vietalvas pagasta senioru pasākums „Mēs esam vēl kopā”

 • Trešdiena, 07 janvāris 2015 12:55
Visu vasaru omītes lielajā grozā raibi dzijas kamoli grozās.
Visu rudeni omītes lielajā grozā sārti un apaļi āboli grozās.
Visu Ziemsvētku vakaru omītes lielajā grozā gardas un saldas smaržas grozās.
/Uldis Auseklis/

Spožas svecīšu gaismiņas un piparkūku smarža, bērnības smarža, jau tik pat kā pagaisusi Jaunā gada sākumā. Tomēr prieks, gaišums un nākotnes sapņi paliek arī ikdienā. 3. janvārī Odzienas skolā notika Vietalvas pagasta senioru pasākums „Mēs esam vēl kopā”, kurš pulcināja ap piecdesmit pagasta pensionāru. Bija arī ciemiņi no Aiviekstes pagasta un Sausnējas pagasta. Pasākums aizsākās zālē, kur seniorus uzrunāja pensionāru padomes vadītāja Terēza Kārkla. Vietalvas pagasta pārvaldes vadītāja Rita Zaharāne nosauca seniorus, kuri šogad ir aizgājuši un atdusas smilšu kalniņā. Atcerei tika aizdegtas pavisam sešas baltas sveces skuju vainagā. Īpašs klusuma brīdis tika veltīts ilggadējai kultūras darbiniecei Vietalvā un pensionāru vadītājai Zigrīdai Pavlovičai. Bet dabā tā iekārtots, ka nav tukšuma, tāpēc seniori savā pulkā uzņēma jaunos pensionārus. Apsveikuma vārdus teica Pļaviņu novada priekšsēdētājas vietnieks Aigars Lukss un pasniedza lielu kliņģeri. Svētku runa izskanēja arī no sociālā dienesta vadītājas Valentīnas Babres. Apmeklētājus priecēja Sausnējas pagasta amatierteātra izrādītie humoristiskie skeči. Pasākums turpinājās pie klātiem galdiem un deju mūzikas Pētera Leiboma izpildījumā. Kopā būšana ar draugiem, darba kolēģiem, kaimiņiem satuvina seniorus, ļaujoties atmiņām un aktuāliem notikumiem, bet visus vieno kopīgi skandinātās jaunības dziesmas. Seniori saka lielu paldies Pļaviņu novada domei par finansiālu atbalstu pasākuma organizēšanā, kā arī pateicas Pļaviņu novada ģimnāzijai par skaistajām un siltajām telpām. Nekas nenotiek pats no sevis, tāpēc pateicība izskan arī visiem tiem, kuri piedalījās šī pasākuma organizēšanā! Lai mūsu dienas ir baltas un domās gaišas, lai sapņi piepildās un skumjas atkāpjas! Panākumiem piepildītu Jauno 2015. gadu!

Agita Lindenberga, Vietalvas pagasta kultūras darba organizatore
 • Drukāt

Izsludināta pieteikšanās uz Pļaviņu novada centrālās bibliotēkas direktora (-es) amatu

 • Trešdiena, 07 janvāris 2015 10:05
Pļaviņu novada dome izsludina pieteikšanos uz Pļaviņu novada centrālās bibliotēkas direktora (-es) amatu (uz pastāvīgu laiku).

Prasības pretendentiem:
 • Augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;
 • Pieredze bibliotēkas darbā;
 • Prasme vadīt un veidot uz darba uzdevumu izpildi orientētu komandu;
 • Spēja veidot sadarbību ar novada pašvaldību un citām organizācijām;
 • Teicami orientēties darbā ar informācijas tehnoloģijām;
 • Praktiskā pieredze darbā ar BIS Alise programmu tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Gatavība nepārtraukti mācīties;
 • Pozitīva attieksme pret darbu un apmeklētājiem;
 • Teicamas latviešu un labas svešvalodu zināšanas.
Amata pretendentiem (-ēm) Pļaviņu novada domes klientu apkalpošanas centrā (Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, LV-5120) līdz 2015. gada 22. janvāra plkst.10.00, jāiesniedz šādi dokumenti:
1) pieteikuma vēstule;
2) dzīves gājuma apraksts (CV);
3) izglītību apliecinoša dokumenta kopijas;
4) sagatavota novada bibliotēkas attīstības vīzija.

Lasīt tālāk...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 
cheap nhl jerseys cheap hockey jerseys cheap nhl hockey jerseys cheap authentic nhl jerseys china nhl jerseys cheap nhl jerseys china wholesale nhl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys online cheap china nfl jerseys online wholesale cheap nfl jerseys cheap nba jerseys cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys china cheap authentic nfl jerseys from china