www.plavinunovads.lv

Esiet sveicināti Pļaviņās!

 • Drukāt

Aicinām tvert fotomirkļus

 • Pirmdiena, 30 marts 2015 10:30
Aicinām gada garumā ikvienu interesentu tvert fotomirkļus, kas raksturo Pļaviņu novadu visos gadalaikos. Labākie darbi tiks izvēlēti par mēneša foto 2017. gada kalendārā. Par iesūtīšanas kārtību informēsim vēlāk.
 • Drukāt

Pļaviņu novada ģimnāzija akreditēta uz sešiem gadiem

 • Pirmdiena, 30 marts 2015 09:34
2009. gada 29. aprīlī Pļaviņu novada ģimnāzija tika akreditēta uz 6 gadiem, līdz 2015. gada 28. aprīlim. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 852 “Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus”, lai pieteiktos akreditācijai, Pļaviņu novada ģimnāzijai ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms iepriekšējās akreditācijas termiņa beigām Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD) bija jāiesniedz skolas pašnovērtējuma ziņojums (skatāms skolas mājas lapā www.png.edu.lv). Saskaņā ar minētajiem noteikumiem, ja iestāde iepriekš bija akreditēta uz sešiem gadiem, tad dienests triju mēnešu laikā pēc akreditācijas iesnieguma un pašnovērtējuma ziņojuma saņemšanas, izvērtējot iepriekšējās akreditācijas rezultātus un iepriekšējās akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumā norādīto ieteikumu izpildi, pašnovērtējuma ziņojumā norādīto informāciju, Valsts izglītības satura centra sniegto informāciju un dienesta rīcībā esošo informāciju par iestādes darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām, var pieņemt lēmumu par kārtējo akreditāciju uz sešiem gadiem (bez ekspertu komisijas ierašanās skolā).
Skolas snieguma vērtēšanā izmanto visā valstī vienotu procedūru, kas paredz noteiktus vērtējamos skolas darbības aspektus. Skolas darbība ir sadalīta septiņās pamatjomās, kas kopumā aptver visus būtiskos skolas darbības virzienus: 1. Mācību saturs; 2. Mācīšana un mācīšanās, 3. Skolēnu sasniegumi; 4. Atbalsts izglītojamajiem; 5. Skolas vide; 6. Skolas resursi; 7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. Akreditācijas procesā iestādes darbības kvalitāti vērtē atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam un izstrādātajai metodikai četros kvalitātes vērtējuma līmeņos vai aprakstoši.
Jau uzsākot jauno 2014./2015. mācību gadu, skolotāji aktīvi strādāja pie ziņojumam nepieciešamās informācijas vākšanas, analizēšanas un apkopošanas. Skolas pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanai un skolas darbības pamatjomu izvērtēšanai tika izmantota statistikas datu analīze, SVID analīze, skolotāju pašvērtējums, skolēnu, skolotāju un vecāku anketēšana, arī citas metodes un materiāli. Tika izveidotas arī darba grupas, kurās iesaistījās visi pedagogi. Ziņojuma izstrādē piedalījās arī skolas padomes locekļi, pašnovērtēšanu veica arī skolēnu pašpārvalde. Janvāra vidū apjomīgais pašnovērtējuma ziņojuma projekts bija sagatavots, tas tika apspriests un akceptēts skolas padomē un pedagoģiskajā padomē, kā arī saskaņots ar Pļaviņu novada domes priekšsēdētāju Guntu Žildi. 2015. gada 27. februārī Pļaviņu novada ģimnāzija savu skolas pašnovērtējuma ziņojumu iesniedza Izglītības Kvalitātes valsts dienestā (IKVD) izvērtēšanai.
2015. gada 6. martā skola saņēma ļoti priecīgu ziņu, ka, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 14. septembra noteikumu Nr. 852 “Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus” 53. punkta 53.1. apakšpunktā un 55. punkta 55.2.apašpunktā noteikto un akreditācijas komisijas priekšlikumu, IKVD nolemj akreditēt Pļaviņu novada ģimnāziju un Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāli Odzienā uz maksimāli iespējamo laiku - sešiem gadiem.
Esam patiesi gandarīti, ka godam esam tikuši galā ar visiem akreditācijas pārbaudījumiem. Paldies visam skolas kolektīvam par paveikto! Pļaviņu novada ģimnāzija pateicas arī visiem mūsu skolas draugiem un atbalstītājiem par kopā sasniegto. Uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk!

Rita Pole, Pļaviņu novada ģimnāzijas direktore
 • Drukāt

Pavasaris nāk ar putniem

 • Pirmdiena, 30 marts 2015 09:30
Pavasarī ikviens kļūst aculiecinieks dabas atmodai, ja vien ir vēlme paraudzīties un ieraudzīt lielo rosmi dažādās izpausmēs. Atlido putni un ir putnu dienas – jauns putnubūris dārzā, vai vienkārši labāka oma pēc ziemas klusuma, dzirdot atkal strazda dziesmu ābelē. Pļaviņu novada bibliotēkā pavasara putnu dienas atnākušas ar putniem uz palodzēm – bibliotēkā aplūkojami mūsu lasītājas Jolantas T. darinātie putni un kā vienmēr – plauktos arī grāmatas, kuras var derēt putnu un dabas draugiem. Savi vērojumi tiks arī rokdarbniekiem – ja nu kāds pamēģina savu roku veiklību, darinādams papjēmašē tehnikā? Vairāk lasīt varat bibliotēkas lapā portālā draugiem.lv!
 • Drukāt

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts atceres brīdis Vietalvā

 • Piektdiena, 27 marts 2015 20:45
25. martā Pļaviņu ģimnāzijas filiāles Odzienā audzēkņi devās no skolas ar kājām uz Vietalvu, lai godinātu represēto piemiņu. Pie piemiņas akmens pulcējās Vietalvas pagasta iedzīvotāji, kuru ģimenes ir piedzīvojušas izvešanu, un arī tie, kuri paši ir pabijuši Krievzemes tālajos ziemeļos. Ar mūzikas skaņām atmiņu stāstījumu papildināja Leiboms Pēteris. Ausma Melbārde dalījās savos pārdzīvojumos par to dienu, kad viņas ģimenes mājā ieradās bruņoti vīri, lai aizvestu. Tad svešumā viņai bija tikai septiņi gadi, bet jo spilgti Ausma atceras pāridarījumus. Mums atliek vien cieņā noliekt galvu, jo vai kāds varētu iedomāties šodien dzīvot apstākļos, kad nav elektrības, kad nav ko ēst, kad nav kur dzīvot un par smago darbu samaksā vienreiz gadā. Pēc vēsturnieka Andra Rūtiņa savāktiem datiem, no Vietalvas 1949. gadā tika izvesti 27, bet no Odzienas - 105 cilvēki.

Un atmiņu sāpēs dziļi galvas mēs liecam
Par tiem, kam nav lemts būt kopā ar mums,
Kas palika tālajās tundrās un taigās,
Kam veltīts ir šodienas aizlūgums.

Pie piemiņas akmens sagūla ziedi un sveces, jo akmens sirdī daudzi stāsti ir slēgti, ko akmens glabās, ko akmens sargās un akmens stāstīs. Klusums un klusa nopūta atsaucas tālumā.

Agita Lindenberga, Vietalvas kultūras darba organizatore
 • Drukāt

Izskanējis koncerts, veltījums komponista A. Žilinska jubilejai

 • Piektdiena, 27 marts 2015 15:44
26. marta pēcpusdienā Pļaviņu novada kultūras centrā pulcējās komponista Arvīda Žilinska mūzikas cienītāji, Pļaviņu mūzikas skolas audzēkņi, viņu vecāki. Sagaidījām arī ciemiņus – A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas audzēkņus un viņu pedagogus. Koncertā, pieminot komponista A. Žilinska 110 gadu jubileju, skanēja Pļaviņu un Jēkabpils mūzikas skolu audzēkņu sagatavotie komponista skaņdarbi.
Abas skolas koncerta klausītājiem bija sagatavojušas arī prezentācijas par komponista dzīvi un daiļradi. Pļaviņu mūzikas skolas koncertprogrammu un prezentāciju vadīja Pļaviņu mūzikas skolas klavierspēles klases audzēkne Enia Kaņepēja, savukārt Jēkabpils mūzikas skolas sagatavoto koncertprogrammu un prezentāciju vadīja Jēkabpils mūzikas skolas direktore Smaida Ščerbicka. Jēkabpils un Pļaviņu mūzikas skolas jau īstenojošas kopīgu sadarbību vairākos muzikālos projektos. Šis kopkoncerts bija vērtīga, emocionāla un interesanta mācību stunda ikvienam, gan jaunajiem mūziķiem – koncerta dalībniekiem, gan koncerta klausītājiem.

Dita Ārgule, Pļaviņu mūzikas skolas direktore
 • Drukāt

Valsts pārvaldes komisija otrajam lasījumam atbalsta Vietējo pašvaldību referendumu likumprojektu

 • Piektdiena, 27 marts 2015 10:21
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatīšanai otrajā lasījumā Saeimā atbalstījusi likumprojektu, kas noteiks vietējo pašvaldību referendumu ierosināšanas un norises kārtību. Pašvaldību referendumu likums nepieciešams, lai nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem piedalīties jautājumu lemšanā pašvaldībās un ietekmēt domes darbu vietējo iedzīvotāju interesēs, iepriekš norādīja likumprojekta autori Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM). Likumprojekts pašvaldības iedzīvotājiem paredz arī tiesības atlaist pašvaldības domi, ja tā nerīkojas atbilstoši iedzīvotāju interesēm un ir zaudējusi vēlētāju uzticību. Jaunais likums noteiks jautājumus, par kuriem var ierosināt un rīkot vietējās pašvaldības referendumu, tā finansēšanas avotu, kā arī kārtību, kādā ierosināms un rīkojams referendums un paziņojami rezultāti. Paredzēts, ka pašvaldības referendumu organizēs attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija, un nepieciešamības gadījumā savu atbalstu sniegs Centrālā vēlēšanu komisija. Paredzēts, ka referendumu par pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un domes lēmumu, ar kuru pašvaldība ierosinājusi publiskas ēkas būvniecību, Rīgā varēs rosināt ne mazāk kā 10 procenti, bet pārējās pašvaldībās ne mazāk kā 15 procenti no to balsotāju skaita, kas pēdējās domes vēlēšanās bija iekļauti attiecīgās pašvaldības vēlēšanu iecirkņu vēlētāju sarakstos. Referendums būs uzskatāms par notikušu, ja tajā piedalīsies vismaz viena trešā daļa no vēlēšanu sarakstos iekļautajiem vēlētājiem, un referendumam nodotais jautājums par atbalstītu, ja par to būs nobalsojusi vairāk nekā puse no balsotājiem, kas piedalījās konkrētajā referendumā. Referendumā pieņemtais lēmums stāsies spēkā ar referenduma rezultātu apstiprināšanas brīdi, un domei tas būs jāizpilda ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Savukārt referendumu par domes atlaišanu varēs ierosināt ne mazāk kā 30 procenti no to balsotāju skaita, kas pēdējās domes vēlēšanās bija iekļauti attiecīgās pašvaldības vēlēšanu iecirkņu vēlētāju sarakstos. Šādā referendumā nodotais jautājums būs uzskatāms par atbalstītu, ja par domes atlaišanu nobalso vairākums balsotāju un vismaz divas trešdaļas no pēdējās domes vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita. Domes atlaišanu nevarēs rosināt vienu gadu pēc jaunās domes sanākšanas un vienu gadu pirms domes pilnvaru termiņa beigām. Paredzēts, ka pēc rezultātu paziņošanas referendumā par domes atlaišanu pašvaldības vēlēšanu komisijai lēmuma kopija būs jānosūta VARAM. Referendumā par domes atlaišanu pieņemtais lēmums stāsies spēkā līdz ar attiecīgā likuma spēkā stāšanos. Atlaistās domes deputāti savus pienākumus turpinās pildīt līdz pagaidu administrācijas iecelšanai. Pašvaldības referendumu varēs rosināt arī dome, ja tam piekrīt vismaz divas trešdaļas domes deputātu. Domes ierosināts referendums dos iespēju pašvaldībai ļaut iedzīvotājiem oficiāli paust savu viedokli par konkrēto jautājumu. Pašvaldības dome nevarēs rīkot referendumu par domes atlaišanu. Parakstīties par referendumu ierosināšanu varēs klātienē vai elektroniski portālā www.latvija.lv. Plānots, ka parakstu vākšana referenduma ierosināšanai ilgs 30 dienas. Elektronisku parakstu vākšanu paredzēts ieviest no 2016.gada 1.janvāra.
Parakstu vākšanu referenduma ierosināšanai varēs uzsākt, ja pašvaldības dome būs izvērtējusi iespējas realizēt iespējamo ierosināto jautājumu un pieņēmusi attiecīgu lēmumu. Šāds regulējums paredzēts, lai novērstu gadījumus, kad tiek savākti paraksti, taču vēlēšanu komisija konstatē, ka konkrēto jautājumu nevar nodot nobalsošanai. Likumprojekts noteic, ka pašvaldības referendumu varēs rīkot vienlaikus ar Saeimas, Eiropas parlamenta vai domes vēlēšanām, kā arī vienlaikus ar tautas nobalsošanu. Par Vietējo pašvaldību referendumu likumprojektu otrajā un trešajā lasījumā vēl jālemj Saeimai.

Saeimas Preses dienests
 • Drukāt

Aizsardzības komisija: valdībai līdz 1.jūlijam jānosaka atskurbtuvju tiesiskais statuss

 • Piektdiena, 27 marts 2015 10:18
Ņemot vērā, ka patlaban nav noteikts atskurbtuvju tiesiskais statuss, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti trešdien, 25.martā, rosināja valdību uzdot atbildīgajai ministrijai līdz šī gada 1.jūlijam tādu noteikt, informē komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis. Komisijas deputāti šodien iepazinās ar informatīvo ziņojumu par atskurbtuvju tiesisko statusu un pašvaldību labās prakses iniciatīvām šo telpu nodrošināšanā. „Šī ir samilzusi problēma jau vairāk nekā divdesmit gadu, un nav pieņemams, ka atskurbtuvju jautājums gadiem ilgi kā futbola bumba tiek pārspēlēta no vienas iestādes uz otru. Tam beidzot ir jāpieliek punkts. Patlaban jau atsevišķi pašvaldību piemēri liecina, ka šo jautājumu var sakārtot. Šodien komisijas sēdē dzirdējām dažādus priekšlikumus, taču vispirms jānosaka šādu telpu tiesiskais statuss, tāpēc valdībai lūdzam šo jautājumu sakārtot,” norāda A.Latkovskis. Tieši tiesiskā regulējuma trūkuma dēļ atskurbtuvju funkcija iepriekš valstī tika pārtraukta. Atskurbtuves šobrīd ir policijas telpās Balvos un Preiļos, kā arī no šī gada februāra Ludzā, bet to darbību organizē un nodrošina pašvaldības, iesaistot Sarkano krustu, liecina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) informācija. VARAM pārstāvji šodien deputātiem sacīja, ka šobrīd praksē tiek pieļauta nevienlīdzīga attieksme pret personām. Piemēram, ja cilvēks alkohola reibumā atskurbst slimnīcā, viņam nepiemēro administratīvo sodu. Savukārt, ja personas, kuras atskurbst speciāli iekārtotās telpās pašvaldības policijā, par tādu pašu pārkāpumu tiek administratīvi sodītas. Policisti iereibušu cilvēku uz ielas parasti cenšas nogādāt mājās, bet personu vest uz atskurbtuvi drīkst tikai tad, ja tai nav dokumentu un adreses, kur viņu nogādāt, deputātiem pastāstīja Iekšlietu ministrijas un Rīgas pašvaldības policijas pārstāvji, norādot, ka patlaban atskurbšanas telpām nav noteikts tiesiskais statuss. Aizsardzības komisijas deputāti šodien arī akcentēja, ka atskurbtuvju jautājumi ir cieši saistīti ar sabiedrības veselības jomu. Kā norādījuši mediķi, pēdējos trīs gados personas, kuras pārmērīgi lieto alkoholu un nonāk slimnīcā, lai atskurbtu, ir desmitkāršojies. Pagājušajā gadā tās bijušas jau 4000 personas. Tāpat Veselības ministrijas un policijas pārstāvji rosināja atskurbtuves izvietot tuvāk slimnīcām, kas atvieglotu darbu gan mediķiem, gan policistiem.

Saeimas Preses dienests
 • Drukāt

Pļaviņu novads tiks pārstāvēts „Pārnovadu uzņēmēju dienā”

 • Ceturtdiena, 26 marts 2015 18:55
Šo sestdien, 28. martā, nu jau ceturto gadu pēc kārtas Aizkraukles Sporta hallē norisināsies izstāde- gadatirgus „Pārnovadu uzņēmēju diena”. Pasākuma mērķi ir: iepazīstināt iedzīvotājus ar uzņēmēju un amatnieku aktivitātēm, ražoto produkciju un sniegtajiem pakalpojumiem; stiprināt saikni „uzņēmējs – iedzīvotājs – pašvaldība”; veicināt informācijas apmaiņu kultūras, tūrisma, izglītības un sabiedrisko aktivitāšu jomā; meklēt sadarbības partnerus, dibināt jaunus darījuma kontaktus; paplašināt noieta tirgu; radīt pieejamu jaunāko informāciju par uzņēmējdarbību un amatnieku produkciju un popularizēt skolēnu mācību firmu darbību. Šogad tiks iedibināta jauna tradīcija - ēdienu un kulināro izstrādājumu degustācija.
Šis būs pirmais gads, kad Pļaviņu novads tiks pārstāvēts „Pārnovadu uzņēmēju dienā”. Pļaviņu novada stendā interesenti tiks iepazīstināti ar tūrisma aktualitātēm, varēs apskatīt Pļaviņu lietišķās mākslas pulciņa „Skanstupe” darbus, nobaudīt un iegādāties SIA „Garzeķe” sukādes, „Dzidris” vīnus un „BURSH” alus darītavas alu.
Pļaviņu mūzikas grupas „Melanna” pārstāvji prezentēs savu jauno albumu
„Tūkstoš laika joslu”, kas tapis ar Pļaviņu novada domes atbalstu.
„Picotavas” saimniece apmeklētājiem sarūpējusi uzdevumus, kurus izpildot būs iespēja laimēt picu! Sporta klubs „Juko” aicinās apmeklēt „husis.lv dārza dienas”, kas norisināsies 10. maijā Delveru mototrasē.
Jūs gaida draudzīgas cenas, izcila kvalitāte un produktu daudzveidība! Uz tikšanos, Aizkrauklē!

Līva Davidova, Tūrisma informācijas centra vadītāja
Elita Kaņepēja, Uzņēmējdarbības attīstības speciāliste
 • Drukāt

Akciju sabiedrība “Pasažieru vilciens” informē

 • Trešdiena, 25 marts 2015 20:30
Lieldienu svētku dienās noteiktas izmaiņas dīzeļvilcienu kustības sarakstā maršrutos: Rīga - Daugavpils, Līvāni - Rīga, Rīga -Rēzekne, Rīga - Liepāja un Rīga - Sigulda. Pasažieru pārvadājumu labākai nodrošināšanai šajās dienās tehnisko iespēju robežās vairāku Daugavpils, Rēzeknes - Zilupes un Valgas virzienu vilcienu sastāvos tiks palielināts vagonu skaits.
Piektdien, 3. aprīlī, un pirmdien, 6. aprīlī, papildus tiks norīkoti šādi brīvdienu dīzeļvilcieni:
 • Nr. 806 Rīga (plkst. 8.30) - Krustpils (10.51);
 • Nr. 805 Krustpils (plkst. 11.53) - Rīga (14.15);
 • Nr. 702 Rīga (plkst. 11.38) - Rēzekne-2 (14.34);
 • Nr. 701 Rēzekne-2 (plkst. 14.54) - Rīga (17.55);
 • Nr. 810 Rīga (plkst. 13.01) - Daugavpils (16.39);
 • Nr. 801 Daugavpils (plkst. 12.53) - Rīga (16.30).
Šie vilcieni atbilstoši sarakstam kursēs arī sestdien un svētdien, 4. un 5. aprīlī.
Dīzeļvilcieni Nr. 810 Rīga (plkst.13.01) - Daugavpils (16.39) un Nr. 801 Daugavpils (plkst. 12.53) - Rīga (16.30) tiks norīkoti arī ceturtdien, 2. aprīlī.
Sestdien, 4. aprīlī, kursēs arī dīzeļvilcieni:
 • Nr. 804* Rīga (plkst. 7.40) - Gulbene (11.38);
 • Nr. 803* Gulbene (plkst. 18.15) - Rīga (21.53).
Vilciena Nr.804* Rīga (plkst.7.40) - Gulbene sastāvs no Rīgas līdz Pļaviņu stacijai būs apvienots ar vilciena Nr.802 Rīga (plkst.7.40)-Daugavpils sastāvu (vilciena Rīga-Gulbene 3 vagoni atradīsies apvienotā vilciena beigu daļā). Līdz ar to vilciens Nr. 802 Rīga - Daugavpils no Pļaviņu stacijas aties vēlāk – plkst. 9.38 (9.29 vietā), no Ozolsalas – plkst. 9.48 (9.38 vietā), savukārt no Krustpils stacijas līdz Daugavpilij kursēs saskaņā ar noteikto sarakstu.
Pirmdien, 6. aprīlī, kursēs dīzeļvilciens Nr. 811*Līvāni (plkst. 15.44) - Rīga (18.10), savukārt svētdien, 5. aprīlī, tas būs atcelts.
AS “Pasažieru vilciens” novēl visiem Latvijas iedzīvotājiem priecīgas un saulainas Lieldienas!

Lasīt tālāk...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 
cheap nhl jerseys cheap hockey jerseys cheap nhl hockey jerseys cheap authentic nhl jerseys china nhl jerseys cheap nhl jerseys china wholesale nhl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys online cheap china nfl jerseys online wholesale cheap nfl jerseys cheap nba jerseys cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys china cheap authentic nfl jerseys from china