Adreses noteikšana un maiņa

Adreses noteikšana un maiņa
Pakalpojuma īss apraksts
Adrešu piešķiršana zemes vienībām, ēkām un telpu grupām.
 
Lai zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirtu, mainītu, precizētu vai likvidētu adresi nepieciešams saņemt Pļaviņu novada domes lēmumu. Jauna adrese tiek piešķirta, mainīta, precizēta vai likvidēta, pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka (viņa pilnvarotās personas) iesniegumu.
Pakalpojuma saņēmējs Fiziska un juridiska persona, kas ir nekustamā īpašuma Pļaviņu novadā īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai minēto personu pilnvarotais pārstāvis.
Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē - Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās;
 
Neklātienē- iesniegumu nosūtot pa pastu - Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120;
 
Elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz pašvaldības oficiālo e-pastu: dome@plavinas.lv .
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  1. iesniegums;
  2. pilnvarojuma apliecinājums pilnvarotām personām (jāuzrāda oriģināli vai apliecinātas kopijas);
  3. īpašuma tiesību, tiesiskā valdījuma vai zemes lietojuma tiesības apliecinošs dokuments;
  4. ja īpašums nav reģistrēts Zemesgrāmatā - pašvaldības, Zemes komisijas vai Valsts zemes dienesta lēmums par īpašuma piešķiršanu par samaksu;
  5. ja iesniegumu iesniedz tiesiskais valdītājs - zemes nomas līgums;
  6. ja jaunbūve nav reģistrēta Valsts zemes dienestā - Arhitektūras un plānošanas uzdevuma vai būvatļaujas kopija.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumi Nr. 698 “Adresācijas noteikumi”.
 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums.
Pakalpojuma maksa

Bezmaksas.

Par atkārtotu lēmumu par adreses piešķiršanu pašvaldības nodeva EUR 0,70 (Pļaviņu novada domes 2012.gada 27.septembra saistošie noteikumi nr.17 „Par Pļaviņu novada pašvaldības nodevām”.)

Pakalpojuma saņemšana
Klātienē - Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās;
 
Neklātienē- iesniegumu nosūtot pa pastu - Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120;
 
 
Elektroniski (ja datu subjekts ir piekritis elektroniskai izziņas pārsūtīšanai bez datu šifrēšanas) – nosūtot uz iesnieguma iesniedzējā norādīto e-pastu.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Viens mēnesis
Pašvaldības kontaktpersona
Īpašumu nodaļa tel.65133855; 29388675.
Iesnieguma veidlapa