Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana

Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana
Pakalpojuma īss apraksts
Nodrošināt bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu vecumā no septiņiem gadiem, kā arī pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē, ar sociālajām garantijām, t.i., ar tiesībām izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā visā Latvijas teritorijā.
 
Pakalpojums nepieciešams gadījumā, ja bērns palicis bez vecāku gādības, kā arī pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš atradās ārpusģimenes aprūpē līdz pilngadībai.
Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē – Pļaviņu novada bāriņtiesā, 1.maija ielā 10, Pļaviņās, Pļaviņu novadā;
 
Neklātienē – iesniegumu nosūta pa pastu – Pļaviņu novada bāriņtiesa, 1.maija iela 10, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120;
 
Elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz bāriņtiesas oficiālo e-pastu: barintiesa@plavinas.lv.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
- bērnam vecumā no septiņiem gadiem – bāriņtiesai jāiesniedz bērna fotogrāfija (3x4cm);
- pilngadību sasniegušajam bērnam līdz 24 gadu vecumam - izglītības iestādes izziņu, kas apliecina, ka minētais bērns mācās un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst attiecīgo izglītības programmu šajā iestādē.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
Pakalpojuma maksa
Bezmaksas.
Pakalpojuma saņemšana
Klātienē – Pļaviņu novada bāriņtiesā, 1.maija ielā 10, Pļaviņās;
 
Neklātienē – iesniegumu nosūta pa pastu – Pļaviņu novada bāriņtiesa, 1.maija iela 10, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120;
 
Elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz bāriņtiesas oficiālo e-pastu: barintiesa@plavinas.lv .
Pakalpojuma saņemšanas termiņš

22 dienas.

Inspekcija piecu darbdienu laikā nodrošina apliecības izgatavošanu un izsniedz to pieprasītājam, izdarot par to attiecīgu ierakstu apliecību uzskaites žurnālā 

Pašvaldības kontaktpersona
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Kontakttālruņi: 65133853, 29359844, e-pasts: barintiesa@plavinas.lv
Iesnieguma veidlapa