Atļauja autotransporta iebraukšanai Bārukalna kapos

Atļauja autotransporta iebraukšanai Bārukalna kapos
Pakalpojuma īss apraksts
Komersantiem un komercsabiedrībām, kas veic komercdarbību Bārukalna kapu teritorijā ir nepieciešams saņemt atļauju autotransporta iebraukšanai.
Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – pie kapsētas kapu pārziņa. Kapsētas pārzinis Bārukalna kapos –  Juris Ikaunieks, tel.28320904

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
Personas mutisks iesniegums.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
Pļaviņu novada domes 2016. gada 29. septembra noteikumi  “Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu  aprēķināšanas metodika un izcenojumu aprēķināšanas kārtība”.
Pakalpojuma maksa
Maksa par vienreizējo autotransporta iebraukšanu – EUR 8,47;
Fiksētā mēneša maksa autotransporta iebraukšanai Bārukalna kapsētā – EUR 33,88.
Samaksa jāveic pirms pakalpojuma saņemšanas Pļaviņu novada domes kasē, VAS “Latvijas Pasts”, vai jebkurā bankā.
Pakalpojuma saņemšana
Klātienē – pie Bārukalna kapu pārziņa.
Kapu pārzinis izsniedz atļauju/caurlaidi iebraukšanai kapu teritorijā.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
3 darba dienas (pēc pakalpojuma apmaksas)
Pašvaldības kontaktpersona
Kapu pārzinis Juris Ikaunieks, tel.28320904
Iesnieguma veidlapa