Atļauja nepilsoņiem zemes iegādei

Atļauja nepilsoņiem zemes iegādei
Pakalpojuma īss apraksts
Izziņas – atļaujas nepieciešamība Latvijas Republikas patstāvīgajiem iedzīvotājiem un citas valsts pilsoņiem zemes īpašuma iegādei.
Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē - Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās;
 
Neklātienē- iesniegumu nosūtot pa pastu - Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120;
 
 
Elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz pašvaldības oficiālo e-pastu: dome@plavinas.lv .
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  1. iesniegums (norādot īpašuma turpmāko izmantošanas mērķi),
  2. darījuma līguma kopija.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Likums "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās".

Likums "Par zemes privatizāciju lauku apvidos".

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas.
Pakalpojuma saņemšana

Klātienē - Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās;

Neklātienē- iesniegumu nosūtot pa pastu - Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120;

Elektroniski (ja datu subjekts ir piekritis elektroniskai izziņas pārsūtīšanai bez datu šifrēšanas) – nosūtot uz iesnieguma iesniedzējā norādīto e-pastu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš
5 darba dienu laikā
Pašvaldības kontaktpersona
Īpašumu nodaļa, tel.65133855, 29529743.
Iesnieguma veidlapa