Atļauja pašvaldības simbolikas, karoga un ģerboņa izmantošanai

Atļauja pašvaldības simbolikas, karoga un ģerboņa izmantošanai
Pakalpojuma īss apraksts
Pļaviņu novada domes iestādes un struktūrvienības drīkst lietot ģerboņa attēlus to rīkotajos pasākumos.
 
Citas fiziskas vai juridiskas personas Pļaviņu novada ģerboni var lietot, ja pirms Pļaviņu novada ģerboņa lietošanas saņemta Pļaviņu novada domes atļauja.
 
Pļaviņu novada simboliku drīkst izmantot komerciāliem mērķiem juridiskas un fiziskas personas atribūtikas, suvenīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves u.tml. priekšmetu noformēšanā un ražošanā, nosaukumos vai noformējumos, t.sk. internetā, tikai ar Pļaviņu novada domes atļauju.
 
Bez saskaņošanas novada simboliku drīkst izmantot gadījumos, kad to atveido ierobežotā apjomā izziņas nolūkos (mācību procesā, bibliotēkās, muzejos un arhīvos), kā arī informatīviem mērķiem, (piemēram, veidojot tādu aktuālo notikumu apskatu).
Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās,

Neklātienē – iesniegumu nosūta pa pastu – Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120,

Elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz pašvaldības oficiālo e-pastu: dome@plavinas.lv.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  1. Iesniegums;
  2. Izstrādājuma skice vai etalona paraugs (ja attiecināms).
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Pļaviņu novada domes 2014. gada 26. jūnija saistošie noteikumi nr. 8 “Par Pļaviņu novada simboliku”.

Pakalpojuma maksa

Pašvaldības nodeva:

fiziskām personām – EUR 10,00 uz vienu gadu;

juridiskām personām – EUR 30,00 uz vienu gadu;

Gadījumos, kad saskaņojums nav nepieciešams – bezmaksas.

Pakalpojuma saņemšana
Klātienē – Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās,
 
Neklātienē – nosūtot uz iesnieguma iesniedzēja norādīto adresi,
 
Elektroniski – nosūtot uz iesnieguma iesniedzējā norādīto e-pastu.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
14 dienas
Pašvaldības kontaktpersona
Domes juriste Ilga Visocka, tel.65133854
Iesnieguma veidlapa