Atļaujas izsniegšana publiska pasākuma organizēšanai

Atļaujas izsniegšana publiska pasākuma organizēšanai
Pakalpojuma īss apraksts
Lai pieteiktu publisku pasākumu un saņemtu atļauju tā rīkošanai, pasākuma organizators, ne vēlāk kā 15 dienas pirms pasākuma norises sākuma iesniedz iesniegumu domei. Domes izpilddirektors pārbauda, vai pasākuma organizators ir ievērojis visas likuma prasības, vai pasākums netraucēs citu publisku pasākumu norisi, vai tas neapdraudēs sabiedrisko kārtību un drošību, cilvēku dzīvību vai veselību, un pieņem kādu no šādiem lēmumiem — izsniegt atļauju pasākuma rīkošanai, neizsniegt atļauju vai atlikt (ne ilgāk kā uz piecām darbdienām) iesnieguma izskatīšanu, norādot trūkumus, kas iesniedzējam jānovērš minētajā laikā.
Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās,

Neklātienē – iesniegumu nosūta pa pastu – Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120,

Elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz pašvaldības oficiālo e-pastu: dome@plavinas.lv.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
1. Iesniegums;
2. Publiskā pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise;
3. līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiska pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību, uzrādot oriģinālus;
4. Detalizēts pasākuma plāns;
5. Pasākuma norises vietas īpašnieka piekrišana tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators;
6. Bīstamo iekārtu lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamie dokumenti (ja šādas iekārtas tiks izmantotas);
7. Sporta sacensību nolikums (ja tiek plānotas sporta sacensības).
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums https://likumi.lv/doc.php?id=111963;
 
MK 08.05.2007 noteikumi Nr. 298 „ Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” https://likumi.lv/doc.php?id=157009;
 
Likums “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” https://likumi.lv/doc.php?id=50117;
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.526 „Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā” https://likumi.lv/doc.php?id=138785.
Pakalpojuma maksa
Bezmaksas
Pakalpojuma saņemšana
Klātienē – Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās,
 
Neklātienē – nosūtot uz iesnieguma iesniedzēja norādīto adresi,
 
Elektroniski – nosūtot uz iesnieguma iesniedzējā norādīto e-pastu.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 dienas.

Pašvaldība var atlikt iesnieguma izskatīšanu lēmumā norādīto trūkumu novēršanai.

Pašvaldības kontaktpersona
Domes izpilddirektors, tel.65133860
Iesnieguma veidlapa