Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām

Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām
Pakalpojuma īss apraksts
Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām:
  1. Lemj par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja šādu atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis;
  2. Lemj par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;
  3. Nosūta bērnu konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai un bērna vecāki vai aizbildnis nepiekrīt konsultācijas saņemšanai;
  4. Lemj par bērna nodošanu citas personas aprūpē;
Lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, izmaksu pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu vai pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu.
Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē – Pļaviņu novada bāriņtiesā, 1.maija ielā 10, Pļaviņās, Pļaviņu novadā;
 
Neklātienē – iesniegumu nosūta pa pastu – Pļaviņu novada bāriņtiesa, 1.maija iela 10, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120;
 
Elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz bāriņtiesas oficiālo e-pastu: barintiesa@plavinas.lv.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
1. Personu apliecinošs dokuments (uzrāda oriģinālu);
 
2. Iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu;
 
3. Iesniedzēja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu).
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
Pakalpojuma maksa
Bezmaksas.
Pakalpojuma saņemšana
Klātienē – Pļaviņu novada bāriņtiesā, 1.maija ielā 10, Pļaviņās;
 
Neklātienē – iesniegumu nosūta pa pastu – Pļaviņu novada bāriņtiesa, 1.maija iela 10, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120;
 
Elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz bāriņtiesas oficiālo e-pastu: barintiesa@plavinas.lv .
Pakalpojuma saņemšanas termiņš

22 darba dienas.

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā.

Pašvaldības kontaktpersona
Bāriņtiesas priekšsēdētājs
Kontakttālruņi: 65133853, 29359844, e-pasts: barintiesa@plavinas.lv
Iesnieguma veidlapa