Citas personas iekļaušana īres līgumā

Citas personas iekļaušana īres līgumā
Pakalpojuma īss apraksts
Atkarīgi no tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem īres līgumā var tikt iekļauta persona, kurai ir saistība ar atbildīgo īrnieku.
 
Īrniekam ir tiesības iemitināt viņa īrētajā dzīvojamā telpā savu laulāto, vecākus (adoptētājus), darbnespējīgos brāļus un māsas un pilngadīgos bērnus, kuriem nav savas ģimenes, ja tam piekrituši visi attiecīgajā dzīvojamā telpā dzīvojošie īrnieka pilngadīgie ģimenes locekļi un ja iepriekš par to rakstveidā informēts izīrētājs.
 
Nepilngadīga bērna (arī adoptēta) iemitināšanai viņa vecāku īrētajā dzīvojamā telpā pārējo tajā dzīvojošo pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišana nav nepieciešama, bet par to rakstveidā informējams izīrētājs.
 
Persona, kura saskaņā ar iepriekš minēto kārtību iemitināta īrnieka īrētajā dzīvojamā telpā, atzīstama par īrnieka ģimenes locekli.
 
Īrnieka ģimenes locekļu aizbildņu vai aizgādņu iemitināšanai īrnieka īrētajā dzīvojamā telpā pārējo tajā dzīvojošo īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišana nav nepieciešama, bet par to rakstveidā informējams izīrētājs.
 
Citas personas iemitina ar Pļaviņu novada domes atļauju.
Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē – Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās,
 
Neklātienē – iesniegumu nosūta pa pastu – Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120;
 
Elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz pašvaldības oficiālo e-pastu: dome@plavinas.lv.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  1. Iesniegums.
  2. Īres līgumā iekļauto pilngadīgo iemītnieku piekrišana.
  3. Īres līguma kopija.
  4. Personas iesniegums, kura vēlas tikt iekļauta īres līgumā.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

LR likums "Par dzīvojamo telpu īri".

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas
Pakalpojuma saņemšana
Klātienē – Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās,
 
Neklātienē – nosūtot uz iesnieguma iesniedzēja norādīto adresi,
 
Elektroniski (ja datu subjekts ir piekritis elektroniskai izziņas pārsūtīšanai bez datu šifrēšanas) – nosūtot uz iesnieguma iesniedzējā norādīto e-pastu.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Lēmumu pieņem domes sēdē. Rakstiska atbilde par lēmumu tiek nosūtīta 5 darba dienu laikā pēc sēdes.
Pašvaldības kontaktpersona
Domes sekretāre Kristīne Laizāne, tel.65133054, 29299719.
Domes juriste Ilga Visocka, tel.65133854.
Iesnieguma veidlapa