Civilstāvokļa aktu reģistru aktualizēšana

Civilstāvokļa aktu reģistru aktualizēšana
Pakalpojuma īss apraksts
Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšana ir iepriekš izdarīta civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta labošana, papildināšana vai anulēšana. Dzimtsarakstu nodaļa civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu papildina ar jaunām (aktuālām ziņām), labo kļūdas, ierakstot trūkstošās vai jaunas ziņas, saskaņā ar ieinteresētās personas iesniegumu, ja ieraksta papildināšanai vai labošanai ir pietiekams pamats un ja nav strīda starp ieinteresētajām personām.
 
Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrācija.
Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē - Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
 1. Iesniegums.
 2. Personas apliecinošs dokuments (jāuzrāda).
 3. Dokumenti, kuri pamato pieprasītās darbības veikšanas nepieciešamību un pamatojumu.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
 1. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.
 2. Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem".
 3. Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumi Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”.
Pakalpojuma maksa

Valsts nodeva – 7.00 eiro

Valsts nodevu neiekasē, ja:

 • reģistra ierakstu papildina pēc adopcijas apstiprināšanas vai adopcijas atcelšanas;
 • reģistru papildina pēc paternitātes atzīšanas, paternitātes noteikšanas, paternitātes fakta konstatēšanas vai paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanas;
 • dzimšanas reģistra ierakstā anulē ierakstu par bērna tēvu, kas reģistrēts LPSR Laulības un ģimenes kodeksa 58.pantā paredzētajā kārtībā;
 • civilstāvokļa akta reģistra ierakstā labo dzimtsarakstu iestādes pieļautu kļūdu.

No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):

 • personu ar I vai II invaliditātes grupu;
 • personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 • personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
 • bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

Ja pēc dzimšanas, laulības vai miršanas reģistra aktualizēšanas nepieciešams izsniegt jaunu reģistrācijas apliecību, valsts nodevu maksā tikai par attiecīgā reģistra aktualizēšanu.

Pakalpojuma saņemšana
Klātienē – Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Pļaviņu novadā.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 darbdienas – 1 mēneša laikā. Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pašvaldības kontaktpersona
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Vija Liepiņa, tel.nr. 651 33865, mob.tel.nr. 28616815, e-pasts: dzimtsaraksti@plavinas.lv;
Iesnieguma veidlapa
Paternitātes atzīšanas iesniegums pēc bērna dzimšanas fakta reģistrācijas
Civilstāvokļa aktu reģistru aktualizēšana_iesniegums (reģistra papildinājumiem, labojumiem)
Civilstāvokļa aktu reģistru aktualizēšana