Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Pakalpojuma īss apraksts
Pašvaldība personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
Ziņas par deklarēto dzīvesvietu var anulēt, ja:
  • dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas;
  • attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē - Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās;
 
Neklātienē- iesniegumu nosūtot pa pastu - Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120;
 
 
Elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz pašvaldības oficiālo e-pastu: dome@plavinas.lv.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  1. iesniegums;
  2. dokumenti, kas apliecina iesnieguma pamatojumu.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
  1. Dzīvesvietas deklarēšanas likums;
  2. MK noteikumi Nr.72. “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”;
  3. MK noteikumi Nr.1194 “Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību”.
Pakalpojuma maksa
Bezmaksas.
Pakalpojuma saņemšana
Klātienē – Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās;
 
 
Neklātienē – nosūtot pastu uz iesnieguma iesniedzēja norādīto adresi.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Administratīvā procesa likuma noteiktajā termiņā (1 mēneša laikā, termiņš var tikt pagarināts līdz 4 mēnešiem).
Pašvaldības kontaktpersona
Pļaviņu novada domes atbildīgā persona par dzīvesvietas reģistrāciju Vija Liepiņa, tel.nr. 651 33865, mob.tel.nr. 28616815, e-pasts: vija.liepina@plavinas.lv.
Iesnieguma veidlapa