Dušas un veļas mazgāšanas pakalpojums

Dušas un veļas mazgāšanas pakalpojums
Pakalpojuma īss apraksts

Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus ir personām, kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu novada administratīvajā teritorijā.

Pakalpojumu veidi: veļas mazgāšanas pakalpojums, dušu pakalpojums.

Dušas pakalpojumus bērni līdz 7 gadu vecumam nevar izmantot bez pieaugušo klātbūtnes.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Pļaviņu novada Sociālajā dienestā, Daugavas ielā 4, Pļaviņās

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  1. Trūcīgās, maznodrošinātās personas statusa izziņa;
  2. Pārējiem novada iedzīvotājiem maksas pakalpojums.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums;

2018. gada 26. aprīļa lēmums Nr.10 "Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”.

Pakalpojuma maksa
Veļas mazgāšana/veļas žāvēšana – EUR 3,00;
 
Personas, kurām piešķirts trūcīgas personas statuss bez maksas – 1 reizi mēnesī
 
Ģimenes, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss bez maksas – 2 reizes mēnesī
 
Daudzbērnu ģimenes un ģimenes/personas kurām piešķirts maznodrošinātās ģimenes/personas statuss - 1,50 EUR par katru reizi – 4 reizes mēnesī
 
Dušas pakalpojums – EUR 2,00
 
Personas un ģimenes, kurām piešķirts trūcīgas personas/ģimenes statuss - bez maksas – 2 reizes mēnesī vienai personai
 
Daudzbērnu ģimenes un ģimenes/personas kurām piešķirts maznodrošinātās ģimenes/personas statuss 1.40 EUR vienai personai – 2 reizes mēnesī.
Pakalpojuma saņemšana

Klātienē – Pļaviņu novada Sociālajā dienestā,  Daugavas ielā 4, Pļaviņās, LV-5120

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Pēc iepriekšēja pieraksta un saņemot pakalpojuma talonu.

Pašvaldības kontaktpersona

Pļaviņu novada Sociālais dienests, Daugavas iela 4, Pļaviņas

Pirmdiena 10.00-12.00; 14.00-16.00
Otrdiena   10.00-12.00; 14.00-16.00
Trešdienās 10.00 - 12.00; 14.00 -16.30
Ceturtdienās 10.00–12.00; 14.00–18.00

Sociālais darbinieks  Rasma KUPČA, tel. 28390388, rasma.kupca@plavinas.lv

Sociālās palīdzības organizatore Valentīna ČULKSTĒNA, t. 26121339, valentina.culkstena@plavinas.lv

Sociālās palīdzības organizatore Līga ANDERSONE, t. 27838922, liga.andersone@plavinas.lv

Iesnieguma veidlapa