Dzimšanas fakta reģistrācija

Dzimšanas fakta reģistrācija
Pakalpojuma īss apraksts
1 mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas par piedzimšanu jāpaziņo un dzimšanas faktu jāreģistrē jebkurā LR dzimtsarakstu nodaļā.
 
Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas bērna vecākiem vai personai, kas paziņojusi par dzimšanas faktu, izsniedz dzimšanas apliecību.
Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē - Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
 1. Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par bērna piedzimšanu
 2. Paziņotāja personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda).
 3. Vecāku laulības apliecība (ja vecāki sastāv laulībā, un ziņas par laulību nav iekļautas valsts  Iedzīvotāju reģistra datu bāzē vai tiek konstatēta neatbilstība datos).
 4. paternitātes atzīšanas iesniegums vai trīspusējais paternitātes atzīšanas iesniegums (ja vecāki nesastāv savstarpējā laulībā un bērna tēvs vēlas atzīt paternitāti bērnam).
   
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
 1. Civillikums
 2. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
 3. MK noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
   
Pakalpojuma maksa
Bezmaksas.
Pakalpojuma saņemšana
Klātienē – Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Pļaviņu novadā.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 darbdienas laikā

Pašvaldības kontaktpersona
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Vija Liepiņa, tel.nr. 651 33865, mob.tel.nr. 28616815, e-pasts: dzimtsaraksti@plavinas.lv;
Iesnieguma veidlapa