Dzimšanas, laulības un miršanas apliecību (izziņu) atkārtota izsniegšana

Dzimšanas, laulības un miršanas apliecību (izziņu) atkārtota izsniegšana
Pakalpojuma īss apraksts
Personām, kurām nepieciešams atkārtoti saņemt laulības, dzimšanas vai miršanas apliecības vai izziņas no dzimtsarakstu nodaļas arhīvā esošajiem civilstāvokļa aktu reģistriem var tās saņemt dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotām personām – pilnvaru).
Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē - Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās
 
Elektroniski:
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem:

  • personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda),
  • pilnvarotai personai – pilnvara,
  • tiesisko ieinteresētību apliecinoši dokumenti (radniecību pierādoši dokumenti u.tml.), ja ziņas tiek pieprasītas par trešo personu
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
  1. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
  2. MK noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
  3. MK noteikumi Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodevu”
  4. Pļaviņu novada domes lēmums Nr.10 (prot.Nr.18; 29.12.2016.) "Cenrādis maksas pakalpojumiem Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļā”
Pakalpojuma maksa
1. Valsts nodeva par apliecību – 7,00 eiro.
 
No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):
- personu ar I vai II invaliditātes grupu;
- personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
- personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
- bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
- daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.
 
Par atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšanu valsts nodevu neiekasē:
- ja civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecība nepieciešama uzturlīdzekļu piedziņas, valsts pabalstu un pensijas piešķiršanas lietās;
- aizbildnības vai aizgādnības nodibināšanas lietās;
- politiski represēto personu reabilitācijas lietās;
- personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas lietās notiesātām personām;
- uz paritātes pamata pēc ārzemnieka pieprasījuma, ja ar attiecīgo valsti ir noslēgts līgums par savstarpēju tiesisko palīdzību.
 
2. Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumi - arhīva izziņa no civilstāvokļa aktu reģistra (par 1 reģistrācijas faktu) – 3,63 eiro.
 
No maksas par izziņām atbrīvoti (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):
  • invalīdi,
  • personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām.
Pakalpojuma saņemšana

Klātienē – Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Pļaviņu  novadā

Neklātienē- izziņas pēc pieprasījuma dzimtsarakstu nodaļa var nosūtīt uz iesniegumā norādīto pasta adresi (ja ir saņemts pašvaldības noteiktais maksājums par izziņas saņemšanu)

Elektroniski - ar drošu elektronisku parakstu parakstītas izziņas Dzimtsarakstu nodaļa var nosūtīt uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi (ja ir saņemts pašvaldības noteiktais maksājums par izziņu un,  ja datu subjekts ir rakstiski piekritis viņa personas datu saturošas informācijas pārsūtīšanai elektroniski bez datu šifrēšanas).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 darbdienas - 1 mēneša laikā (ja iesniegumā norādītā informācija nav precīza vai tml.)

Pašvaldības kontaktpersona
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Vija Liepiņa, tel.nr. 651 33865, mob.tel.nr. 28616815, e-pasts: dzimtsaraksti@plavinas.lv;
Iesnieguma veidlapa
Dzimšanas apliecības (izziņas) atkārtota izsniegšana 
Laulības apliecības (izziņas) atkārtota izsniegšana
Miršanas apliecības (izziņas) atkārtota izsniegšana