Dzīvesvietas deklarēšana

Dzīvesvietas deklarēšana
Pakalpojuma īss apraksts
Pakalpojums nodrošina iespēju personai deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Pļaviņu novadā administratīvajā teritorijā. Pēc ziņu reģistrēšanas Iedzīvotāju reģistra datu bāzē, personai tiek izsniegta izziņa, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.
 
Personas pienākums ir dzīvesvietas maiņas gadījumā viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to.
Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē:
 • Pļaviņu novada domē (23.kab.), Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās,
 • Klintaines pagasta pārvaldē, “Kūlīšos”, Klintaines pagastā,
 • Vietalvas pagasta pārvaldē, “Pagastmājā”, Vietalvas pagastā,
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) - ārzemniekiem, bezvalstniekiem, ES dalībvalsts, EEZ valsts un Šveices Konfederācijas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, ja deklarē dzīvesvietu Latvijā, kā arī Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, ja norāda uzturēšanās adresi ārzemēs.
Elektroniski – www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana", var deklarēt dzīvesvietu Latvijā. Pakalpojums pieejams, autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem vai drošu elektronisko parakstu.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
 1. Iesniegums (dzīvesvietas deklarācija);
 2. Dzīvesvietu deklarējot klātienē, jāuzrāda:
 • Personas apliecinošs dokuments (deklarētāja identificēšanai);
 • Dokuments, kas apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskās tiesības pārstāvēt nepilngadīgu, rīcībnespējīgu vai citu personu.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
 1. Dzīvesvietas deklarēšanas likums;
 2. MK noteikumi Nr.1194 “Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību”;
 3. 30.06.2009. MK noteikumi Nr.720 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglinājumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju”.
Pakalpojuma maksa
Valsts nodeva - 4,27 eiro
Valsts nodevu nemaksā:
 • politiski represētās personas;
 • reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
 • invalīdi;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
 • pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
 • personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu;
 • reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē;
 • personas, kurām pārvalde nosaka tiesisko statusu Latvijā.
Pakalpojuma saņemšana
Klātienē:
 • Pļaviņu novada domē (23.kab.), Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās,
 • Klintaines pagasta pārvaldē, “Kūlīšos”, Klintaines pagastā,
 • Vietalvas pagasta pārvaldē, “Pagastmājā”, Vietalvas pagastā.
 
Elektroniski – www.latvija.lv
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
1 darba dienas laikā (7 dienu laikā, ja ziņas par deklarēto dzīvesvietu nav iespējams reģistrēt uzreiz pēc deklarācijas iesniegšanas).
 
Elektroniski- nekavējoties.
Pašvaldības kontaktpersona
Pļaviņu novada domes atbildīgā persona par dzīvesvietas reģistrāciju Vija Liepiņa, tel.nr. 651 33865, mob.tel.nr. 28616815,
 
Klintaines pagasta pārvaldniece Ligita Arnīte, t.65120920, mob.t.29422455, e-pasts: ligita.arnite@plavinas.lv;
 
Vietalvas pagasta pārvaldniece Rita Zaharāne, t.65123043, mob.t.29420733, e-pasts: rita.zaharane@plavinas.lv
Iesnieguma veidlapa