Fizisko personu iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu noformēšana un saņemšana

Fizisko personu iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu noformēšana un saņemšana
Pakalpojuma īss apraksts
Klientu apkalpošanas centrā var noformēt un iesniegt novada domei adresētos iesniegumus.
 
Ja nav zināma konkrēta struktūrvienība vai iestāde, kuras kompetencē ir jautājuma būtība, vai arī kādam no sniegtajiem pakalpojumiem nav speciālas veidlapas, jāaizpilda Pļaviņu novada domei iesniegums brīvā formā.
Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē – Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, LV-5120

Pa pastu – sūtot iesniegumu Pļaviņu novada domei uz adresi Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, LV-5120

Pa e-pastu – sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz dome@plavinas.lv

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Jāaizpilda iesniegums, saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu, aizpildītā iesniegumā noteikt jāietver dokumenta autors, dokumenta datums un paraksts.

Pievienot nepieciešamos dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos apstākļus (pievienojamo dokumentu klāsts atkarīgs no jautājuma būtības).
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
  1. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība https://likumi.lv/doc.php?id=219491
  2. Iesniegumu likums https://likumi.lv/doc.php?id=164501
  3. Dokumentu juridiskā spēka likums  https://likumi.lv/doc.php?id=210205
Pakalpojuma maksa
Bezmaksas
Pakalpojuma saņemšana
Klātienē – Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās,
 
Neklātienē – nosūtot uz iesnieguma iesniedzēja norādīto adresi,
 
Elektroniski – nosūtot uz iesnieguma iesniedzējā norādīto e-pastu.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas

Pašvaldības kontaktpersona
Domes sekretāre, tālr. 65133054, mob. 29299719, dome@plavinas.lv
Iesnieguma veidlapa