Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu, atgādinājumu sūtīšanu elektroniski

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu, atgādinājumu sūtīšanu elektroniski
Pakalpojuma īss apraksts
Pakalpojuma saņēmēji ir fiziskas un juridiskas personas, kuru īpašumā ir nekustamais īpašums Pļaviņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē – Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās,
 
Neklātienē – iesniegumu nosūta pa pastu – Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120,
 
Elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz pašvaldības oficiālo e-pastu: dome@plavinas.lv.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
Iesniegums
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
Likums "Par nekustamā īpašuma nodokli"
Pakalpojuma maksa
Bezmaksas.
Pakalpojuma saņemšana
Elektroniski – nosūtot uz iesnieguma iesniedzēja norādīto e-pastu.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
5 dienas
Pašvaldības kontaktpersona
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Tālr.65133851, dome@plavinas.lv
Iesnieguma veidlapa