Ilgstoša sociālā aprūpe institūcijā

Ilgstoša sociālā aprūpe institūcijā
Pakalpojuma īss apraksts

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju pensijas vecuma personām un pieaugušām personām ar invaliditāti, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt.

Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā ir pensijas vecuma personām un pieaugušām personām ar invaliditāti:

  • kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt;
  • kurām nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojumu apjoms pārsniedz sociālā aprūpes mājās pakalpojuma noteikto apjomu;
  • kuras dzīvo vienas vai šo personu ģimenes locekļi vai citas kopā dzīvojošās personas vecuma, veselības stāvokļa, nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi.
Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Pļaviņu novada Sociālajā dienestā, Daugavas ielā 4, Pļaviņās

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  1. Iesniegums, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
  2. Iztikas līdzekļu deklarācija;
  3. Kontu izdrukas par pēdējiem 3 mēnešiem;
  4. Ienākumi no saimnieciskās un profesionālās darbības;
  5. Ģimenes ārsta izziņu par ilgstošās aprūpes pakalpojumu institūcijā nepieciešamību, kurā jānorāda medicīnisko kontrindikāciju neesamība;
  6. Invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju (ja pakalpojumu pieprasa persona ar invaliditāti).
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums;

27.05.2003. MK noteikumi Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”;

21.04.2008. MK noteikumiem Nr. 288  "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”,

Pļaviņu novada saistošie noteikumi 27.09.2012 Nr. 20 “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Pļaviņu novadā”.

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē – Pļaviņu novada Sociālajā dienestā,  Daugavas ielā 4, Pļaviņās, LV-5120

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesniegums tiek izskatīts viens mēneša laikā.

Pašvaldības kontaktpersona

Pļaviņu novada Sociālais dienests

Daugavas iela 4, Pļaviņas,
Pirmdiena 10.00-12.00; 14.00-16.00
Otrdiena   10.00-12.00; 14.00-16.00
Ceturtdienās 10.00–12.00; 14.00–18.00

Sociālais darbinieks  Rasma KUPČA, tel. 28390388, rasma.kupca@plavinas.lv

Klintaines pagasta Kūlīši”, Klintaines pag.,      
Pirmdienās 9.00 - 12.00 ; 14.00 – 16.30
Trešdienās 10.00 - 12.00; 14.00 -16.30

Sociālās palīdzības organizatore Valentīna ČULKSTĒNA, t. 26121339, valentina.culkstena@plavinas.lv

Vietalvas pagasta, „Pagastmāja”, Vietalvas pag.,
Otrdienās 9.00 – 12.00; 14.00 – 16.00
Ceturtdienās 9.00 – 12.00; 14.00 – 18.30

Sociālās palīdzības organizatore Līga ANDERSONE, t. 27838922, liga.andersone@plavinas.lv

Iesnieguma veidlapa

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija