Īres līguma izbeigšana

Īres līguma izbeigšana
Pakalpojuma īss apraksts
Atkarīgi no tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem īres līgums var tikt izbeigts pēc īrnieka iniciatīvas. Īzīrētājs jābrīdina vienu mēnesi iepriekš.
Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās,

Neklātienē – iesniegumu nosūta pa pastu – Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120,

Elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz pašvaldības oficiālo e-pastu: dome@plavinas.lv.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  1. Iesniegums.
  2. Īres līgumā iekļauto pilngadīgo iemītnieku piekrišana.
  3. Īres līguma kopija.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
LR likums „ Par dzīvojamo telpu īri”
LR likums „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”.
Pakalpojuma maksa
Bezmaksas
Pakalpojuma saņemšana
Klātienē – Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās,
 
Neklātienē – nosūtot uz iesnieguma iesniedzēja norādīto adresi,
 
Elektroniski (ja datu subjekts ir piekritis elektroniskai izziņas pārsūtīšanai bez datu šifrēšanas) – nosūtot uz iesnieguma iesniedzējā norādīto e-pastu.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Lēmumu par īres līguma izbeigšanu pieņem domes sēdē. Rakstiska atbilde par lēmumu tiek nosūtīta 5 darba dienu laikā pēc sēdes.
Pašvaldības kontaktpersona
Domes sekretāre Kristīne Laizāne, tel.65133054, 29299719.
Domes juriste Ilga Visocka, tel.65133854.
Iesnieguma veidlapa