Īres līguma pārslēgšana

Īres līguma pārslēgšana
Pakalpojuma īss apraksts
Atkarīgi no tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem īres līgums var tikt pārslēgts  īres līgums no esošā/ bijušā īrnieka uz kāda no ģimenes locekļiem vārda.
 
Ja personas, kas dzīvo kopējā dzīvoklī un lieto tajā esošās dzīvojamās telpas uz atsevišķi noslēgtu dzīvojamās telpas īres līgumu pamata, apvienojas vienā ģimenē, tām ir tiesības prasīt viena dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu par visām telpām, kuras tās aizņem šajā dzīvoklī.
Nav pieļaujama vairāku dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgšana viena īres līguma vietā par dzīvojamo telpu lietošanu atsevišķā valstij, valsts uzņēmējsabiedrībai vai pašvaldībai piederošā dzīvoklī.
 
Ja ar izīrētāja piekrišanu atsevišķs vai kopējs dzīvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārplānots un pārbūvēts vairākos atsevišķos dzīvokļos, par katru no tiem tiek noslēgts atsevišķs dzīvojamās telpas īres līgums.
 
Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
 
Pilngadīgs ģimenes loceklis, kurš pilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, ja īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus nepilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības.
Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās,

Neklātienē – iesniegumu nosūta pa pastu – Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV – 5120

Elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz pašvaldības oficiālo e-pastu: dome@plavinas.lv.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  1. Iesniegums.
  2. Īres līgumā iekļauto pilngadīgo iemītnieku piekrišana.
  3. Īres līguma kopija.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
LR likums "Par dzīvojamo telpu īri"
LR likums "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā".
Pakalpojuma maksa
Bezmaksas.
Pakalpojuma saņemšana
Klātienē – Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās,

Neklātienē – nosūtot uz iesnieguma iesniedzēja norādīto adresi,

Elektroniski (ja datu subjekts ir piekritis elektroniskai izziņas pārsūtīšanai bez datu šifrēšanas) – nosūtot uz iesnieguma iesniedzējā norādīto e-pastu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš Lēmumu par īres līguma pārslēgšanu pieņem domes sēdē. Rakstiska atbilde par lēmumu tiek nosūtīta 5 darba dienu laikā pēc sēdes.
Pašvaldības kontaktpersona
Domes sekretāre Kristīne Laizāne, tel.65133054, 29299719.
Domes juriste Ilga Visocka, tel.65133854.
Iesnieguma veidlapa