Pļaviņu vidusskola

Pļaviņu vidusskola
Adrese Daugavas iela 101, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120
Direktore
Ilze Luksa
Tālruņi 28357322, 65133848
E-pasts
Interneta mājaslapa www.png.edu.lv
Kontakti: 
Skolas kanceleja - Sanita Bērziņa, skola@png.edu.lv28357322, 65133848
 
Skolas direktore - Ilze Luksa,  ilze.luksa@png.edu.lv, 29396188, 65133844
 
Direktores vietniece izglītības jomā - Lana Ivanova, lana.ivanova@png.edu.lv28352541
 
Direktores vietniece audzināšanas darbā - Jolanta Nīcgalejolanta.nicgale@png.edu.lv26522349
 
Direktores vietniece informātikas jautājumos - Vineta Platgalve, vineta.platgalve@png.edu.lv, 29126963
Direktores vietniece saimnieciskajā darbā - Santa Kupča, santa.kupca@png.edu.lv28664700
 
Saimniecības struktūrvienības vadītājs filiālē Odzienā - Normunds Kupčs, normunds.kupcs@png.edu.lv
 
Izglītības psihologs - Dzintra Vanaga, dzintra.vanaga@png.edu.lv, 26350461
 
Sociālais pedagogs - Sanita Fjodorova, sanita.fjodorova@png.edu.lv20292493
Pieņemšanas laiki
Direktore Ilze Luksa:
Pirmdien 15.00 – 16.00
Ceturtdien 9.30 – 10.30

Direktores vietniece izglītības jomā Lana Ivanova: 
Pirmdien 14.30 – 15.30
Ceturtdien 8.00 – 9.00

Direktores vietniece izglītības jomā audzināšanas darbā Jolanta Nīcgale:
Pirmdien 14.00 – 15.00

Ceturtdien 9.00 – 10.00

Direktores vietniece informātikas jautājumos Vineta Platgalve: 
Pirmdien 8.20-9.20
Trešdien 14.00 – 15.00

Direktores vietniece saimnieciskajā darbā Santa Kupča:
Otrdien 14.00 – 15.00
Piektdien 9.00 – 10.00

Īstenotās izglītības programmas
 • Pamatizglītības programma (kods 21011111).
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31016011);.
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011).

Pļaviņu vidusskola ir mūsdienīga, radoša, uz informācijas tehnoloģijām vērsta skola, kura sniedz kvalitatīvu, konkurētspējīgu izglītību materiāli, tehniski nodrošinātā un estētiski sakoptā vidē, pamatojoties uz humānisma, demokrātijas un zinātniskuma principiem.

Skolas īpašie piedāvājumi:

 • Plašs moderno informācijas tehnoloģiju nodrošinājums un to pielietojums mācību procesā
 • Daudzveidīgas ārpusstundu aktivitātes
 • Senas un bagātas tradīcijas, kas tiek koptas un attīstītas
 • Plašas iespējas interešu izglītībā (mākslinieciskā pašdarbība, sports u.c.)
 • Iesaistīšanās dažādos projektos (Junior Achievement Latvija, UNESCO ASP, Ekoskola, skolēnu apmaiņas programmas u.c.)
 • Iespēja skolēniem iesaistīties jaunsardzes kustībā
 • Iespēja pretendēt uz Kārļa Daktera (ASV) iedibināto prēmiju 12. klašu absolventiem
 • Apbalvojumi par augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, skatēs un sacensībās
 • Brīvpusdienas (no 1. – 4. klasei ieskaitot)
 • Pusdienas ar Pļaviņu novada domes līdzfinansējumu (no 5. - 9. klasei ieskaitot)
 • Braukšanas maksas atvieglojumi Pļaviņu novada sabiedriskajā transportā
 • Vienreizējā stipendija 1. un 10. klašu skolēniem
 • Stipendija 9. – 12. klašu skolēniem par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā
 • Autoapmācības teorijas apmaksa
 • Ierīkots pacēlājs cilvēkiem ar funkcionāliem kustību traucējumiem

Kontaktinformācija: • tālrunis uzziņām: 65133848 • skolas e-pasts: skola@png.edu.lv
Laipni gaidīti skolēni visās klašu grupās no 1. līdz 12. klasei
Iesnieguma veidlapa skolēnu uzņemšanai 1.klasē 2020./2021.m.g. pieejama šeit

Attīstības plāns 2020./2021.-2022./2023. mācību gadam