Izziņa par deklarēto dzīvesvietu

Izziņa par deklarēto dzīvesvietu
Pakalpojuma īss apraksts
Pašvaldība, pamatojoties uz personas pieprasījumu, sniedz Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas (izziņu) par personas vai viņa nepilngadīgo bērnu, aizgādnībā vai aizgādnībā esošo personu deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi), ja personas deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta ziņu izsniegšanas brīdī ir pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 
Ziņas par citas personas deklarēto dzīvesvietu vai mirušas personas pēdējo dzīvesvietu, ja pēdējā dzīvesvieta ir bijusi deklarēta vai reģistrēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, sniedz, ja pieprasītājs iesniegumā norāda leģitīmu mērķi un tiesisku pamatojumu ziņu saņemšanai par citu personu, un iesniegumam pievieno pamatojumu apliecinošus dokumentus.
Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē:
 • Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās,
 • Klintaines pagasta pārvaldē, “Kūlīšos”, Klintaines pagastā,
 • Vietalvas pagasta pārvaldē, “Pagastmājā”, Vietalvas pagastā.
Neklātienē – iesniegumu nosūta pa pastu:
 • Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120,
 • Klintaines pagasta pārvalde, “Kūlīši”, Stukmaņi, Klintaines pagasts, Pļaviņu novads, LV-5129,
 • Vietalvas pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Vietalva, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads, LV-5109.
 
Elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz pašvaldības oficiālo e-pastu: dome@plavinas.lv.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
 1. Iesniegums;
 2. Dokuments (-i), kas pamato ziņu pieprasīšanas tiesiskumu, ja ziņas tiek pieprasītas par trešo personu.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
 1. Dzīvesvietas deklarēšanas likums;
 2. Iedzīvotāju reģistra likums;
 3. 17.08.2010. MK noteikumi Nr.778 „Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”;
 4. 29.08.2017 MK noteikumi Nr.505 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra".
Pakalpojuma maksa
Ja ziņas pieprasītas par savu vai likumīgi pārstāvamās personas dzīvesvietu – 2,50 eiro (valsts nodeva).
 
Ja ziņas pieprasītas par citas (trešās) personas dzīvesvietu un pieprasītājs ziņas vēlas saņemt:
 • divu stundu laikā –35,00 eiro (valsts nodeva),
 • vienas darbdienas laikā - 25,00 eiro (valsts nodeva),
 • piecu darbdienu laikā  - 12,50 eiro (valsts nodeva),
 • triju darbdienu laikā (elektroniski parakstīta izziņa) – 10,00 euro (valsts nodeva).
Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem, ja informāciju pieprasa:
 • politiski represētā persona;
 • nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
 • persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk (tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildniecībā esoši bērni) vecumā līdz 18 gadiem vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
 • aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.
No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas personas:
 • persona ar invaliditāti;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
 • persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
 • persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
 • trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.
Pakalpojuma saņemšana
Klātienē:
 • Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās,
 • Klintaines pagasta pārvaldē, “Kūlīšos”, Stukmaņos, Klintaines pagastā,
 • Vietalvas pagasta pārvaldē, “Pagastmājā”, Vietalvas pagastā.
Neklātienē – nosūtot pa pastu uz iesnieguma iesniedzēja norādīto adresi.
 
 
Elektroniski (ja datu subjekts ir piekritis elektroniskai izziņas pārsūtīšanai bez datu šifrēšanas) – nosūtot uz iesnieguma iesniedzējā norādīto e-pastu.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
2 stundu - 5 darbdienu laikā
Pašvaldības kontaktpersona
Pļaviņu novada domes atbildīgā persona par dzīvesvietas reģistrāciju Vija Liepiņa, tel.nr. 651 33865, mob.tel.nr. 28616815, e-pasts: vija.liepina@plavinas.lv;
 
Klintaines pagasta pārvaldniece Ligita Arnīte, t.65120920, mob.t.29422455, e-pasts: ligita.arnite@plavinas.lv;
 
Vietalvas pagasta pārvaldniece Rita Zaharāne, t.65123043, mob.t.29420733, e-pasts: rita.zaharane@plavinas.lv
Iesnieguma veidlapa