Adrešu maiņa Pļaviņu novadā

Publicēts: 
05.07.2018 - 17:00

Vēsturiski izveidojusies situācija, ka vairākiem īpašumiem Pļaviņu novadā ir vienādas nekustamo īpašumu adreses. Tas apgrūtina dažādu dienestu darbu, korespondences piegādi, rīcību ārkārtas situācijās u.tml.

Adresēm novada teritorijā ir būtiska loma, jo tās palīdz iedzīvotājiem un viesiem orientēties novada teritorijā.

Adrešu maiņa īslaicīgi radīs neērtības, bet ilgtermiņā Pļaviņu novads un tā iedzīvotāji iegūs sakārtotu un stabilu adresācijas sistēmu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. Adresācijas noteikumiem Nr. 698 pēc ielu izveides un nosaukumu piešķiršanas jāpieņem lēmums par iepriekš piešķirto adrešu maiņu, apbūvei paredzētās zemes vienības vai ēkas nosaukumu aizstājot ar numuru un piesaistot to ielas nosaukumam. Noteikumi nosaka, ka pašvaldības domei vai kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst noteikumos minētajām prasībām.

Par adreses maiņu, likvidāciju vai jaunas piešķiršanu pašvaldība informē Valsts zemes dienestu (VZD). VZD veic izmaiņas savos reģistros, un iestādes, kuras izmanto šos reģistrus, saņem atjaunotos datus. Adrešu reģistru izmanto pašvaldības, Valsts policija, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Lauku atbalsta dienests, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts ieņēmumu dienests (VID) u.c.

Īpašniekiem, kura īpašumā esošajam adresācijas objektam mainīta adrese, valsts iestādes par to nav jāinformē. Juridiskajām personām ir jāinformē Uzņēmumu reģistrs par adreses maiņu. Tās maiņa būs bez maksas, ja pašvaldība par adreses maiņu ir pieņēmusi lēmumu.

Faktu, ka nodokļu maksātājam ir mainījusies adrese, VID uzzina automatizēti, un līdz ar to izmaiņas nodokļu maksātāja datos VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) notiek automatizēti. Valsts ieņēmumu dienestā jāvēršas tiem, kas VID reģistrējušies kā nodokļu maksātāji saistībā ar nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības un nodokļu maksātāja struktūrvienības (faktiskās adreses) apliecības maiņu, kā arī atļauju, licenču, sertifikātu, vispārējā nodrošinājuma apliecību un kases aparātu rekvizītu nomaiņu.

Par adreses maiņu jāinformē iestādes, ar kurām ir nodibinātas tiesiskās attiecības un kuras adreses maiņas fakts var interesēt, piemēram, "Lattelecom", "Latvenergo", bankas, kā arī personas, ar kurām notiek personiskā un lietišķā sarakste, citādi vēstule var nesasniegt  adresātu.

Ja dzīvesvieta deklarēta telpu grupā (dzīvoklī) un ēkai adrese ir tikusi mainīta, dzīvesvietas deklarēšana no jauna nav jāveic.

Gadījumos, kad tiek mainīta adrese, normatīvie akti neparedz obligātu īpašumtiesību un citu dokumentu nomaiņu. Atbilstoši Adresācijas noteikumiem, ja adresācijas objekta nosaukums oficiāli pārdēvēts vai numurs mainīts, kā arī ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šo noteikumu prasībām, iepriekšējais nosaukums vai numurs juridiski ir identisks jaunajam vai precizētajam nosaukumam vai numuram. Pēc pārdēvēšanas vai pieraksta formas precizēšanas lieto jauno nosaukumu vai numuru. Dokumenti, kas izdoti līdz adreses maiņai un kuros fiksēta iepriekšējā adrese, joprojām ir spēkā. Ja dokumentu īpašnieks vēlas, viņš var veikt to maiņu, bet tas nav obligāti. Turklāt zemesgrāmatu apliecībās kā īpašuma unikālais identifikators ir norādīts kadastra numurs, kurš nemainās.

Par aktuālajām adresēm ikviens var pārliecināties, izmantojot bezmaksas datu meklēšanas un pārlūkošanas iespēju VZD datu publicēšanas portālā kadastrs.lv vai mobilajā aplikācijā Kadastrs.lv. Deklarētās dzīvesvietas adresi ikviens var pārbaudīt elektroniski www.latvija.lv sadaļā "Mani dati iedzīvotāju reģistrā".

Nekustamo īpašumu īpašnieki ir tiesīgi vērsties pašvaldībā un pieprasīt izziņu par mainīto adresi. Izziņu sagatavo un izsniedz bez maksas.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt Pļaviņu novada domes Īpašumu nodaļai pa tālr.65133855.

Sagatavoja Pļaviņu novada domes Īpašuma nodaļa