Aktualitātes lauksaimniekiem martā

Publicēts: 
13.03.2019 - 11:45

Iespēja pieteikties atbalstam mežsaimniecībā

No 2019. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 7. maijam Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina pieteikšanos atbalsta saņemšanai pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” trīs apakšpasākumos par kopējo publisko finansējumu vairāk nekā 7 miljoni eiro.

  • Apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana” varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Kopējais pieejamais finansējums ir 1,989 miljoni eiro.
  • Apakšpasākumā “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams. Kopējais pieejamais finansējums ir 1,067 miljoni eiro.
  • Apakšpasākumā “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” atbalstu piešķir jaunaudžu retināšanai, neproduktīvu mežaudžu nomaiņai, valdošās koku sugas nomaiņai baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs. Kopējais pieejamais finansējums ir 4,051 miljoni eiro.

Plašāku informāciju par prasībām atbalsta pretendentiem, nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem jautājumiem var lasīt dienesta mājaslapā sadaļā “Atbalsta pasākumi”.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2023. gada 1. septembrim.

Noteikta jaunu saistību uzņemšana lauku attīstības platību maksājumiem

Apstiprinātas Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas kārtībā, kādā tiek piešķirts valsts un ES atbalsts vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā.

Noteikumi papildināti ar atsevišķiem jauniem punktiem, nosakot, ka jaunu daudzgadu saistību uzņemšanās, paplašināšana vai pagarināšana 2019. un 2020. gadā būs atkarīga no atbalsta aktivitātes veida un tam pieejamā finansējuma apmēra līdz šī plānošanas perioda beigām. Izvērtējot finansējuma izlietojumu, konstatēts, ka pasākumā “Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi” atbalsta izmaksa pēc 2018. gada vairs nav turpināma, savukārt no 2019. gada jaunas piecu gadu saistības vairs nebūs iespējams uzņemties pasākumos “Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā” un “Rugāju lauks ziemas periodā”, bet no 2020. gada – arī pasākumā “Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei”. Tas saistīts arī ar kopējo Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gada periodam sasniedzamo mērķu rādītāju izpildi un saistību izpildei rezervētā finansējuma apjomu. Atbalsta pretendenti, kuriem piecu gadu saistības beigsies 2019. gadā, tās varēs pagarināt par gadu, tā nodrošinot daudzgadu saistību prasību izpildes nepārtrauktību starp diviem plānošanas periodiem.

Grozījumi paredz, ka atbalsta pretendentam aprēķinātais bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts netiks samazināts situācijā, ja 2019. gadā tiks konstatēta regulas atsevišķu noteikto mērķu neizpilde, ievērojot 2017. un 2018. gadā nelabvēlīgo laikapstākļu izraisītās negatīvās sekas.

Ikgadējās traktortehnikas apskates Pļaviņu novadā

Novads

Apdzīvotā vieta / pag.

Datums

Laiks

Datums

Laiks

Norises vieta

Pļaviņu

Klintaines

08.04.

11:00

13.05.

11:00

Stukmaņi, mehāniskās darbnīcas

Vietalvas

03.05.

11:00

30.05.

11:00

Odziena, Kalēji

Vietalvas

03.05.

14:00

30.05.

14:00

Vietalva, Spāres

Aiviekstes

24.04.

11:00

23.05.

11:00

Aiviekstes pag. Kriškalni

Lūdzam ievērot, ka samaksa par apskati ir veicama tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā. Vienas vienības cena ir 21,88 eiro + 7,00 eiro par transporta nodrošinājumu (neatkarīgi no tehnisko vienību skaita) + 0,67 eiro par norēķinu veikšanu. Izbraukums apskatei uz klienta noteikto adresi apskates veikšanai – 20 eiro.

Zemnieku konsultante Inese Eiduka pieņems apmeklētājus Pļaviņu novada domē 15. aprīlī plkst. 9.00 – 11.00, Klintaines pagasta pārvaldē 17. aprīlī plkst. 9.00 – 11.00.

SIA LLKC Pļaviņu novada LAK

Inese Eiduka, t. 29255047