Apstiprina Pļaviņu novada pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādi

Publicēts: 
04.07.2019 - 13:45

2018. gada 1. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, kuros noteikts, ka neapbūvēta pašvaldības zeme iznomājama, rīkojot nomas tiesību izsoli, izņemot atsevišķus likumā noteiktos gadījumus. Nomas maksa, iznomājot lauksaimniecības zemi platībā līdz 10 ha, nosakāma pēc pašvaldības domes apstiprināta zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža, kas balstīts uz sertificēta vērtētāja atzinuma par vidējo tirgus nomas maksu konkrētā pagastā.

2019. gada 27. jūnijā Pļaviņu novada dome atbilstoši neatkarīga sertificēta vērtētāja sniegtajam atzinumam apstiprināja lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādi.

Pļaviņu novada pagastu teritorijās noteikta zemes nomas maksa gadā lauksaimniecības zemēm par 1 hektāru:

Nr.

Pagasts

1 ha zemes nomas maksa gadā,
EUR (bez PVN)

1 ha zemes nomas maksa gadā,
EUR (ar PVN)

1.

Aiviekstes pagasts

51

61,71

2.

Vietalvas pagasts

51

61,71

3.

Klintaines pagasts

51

61,71

Lauksaimniecības zemes vienības neatkarīgi no tās platības minimālā nomas maksa saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. punktu ir 28 euro gadā. Papildus nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.

Apstiprinātais nomas maksas cenrādis tiks piemērots pēc 2019. gada 1. jūlija, slēdzot jaunus un pagarinot esošos zemes nomas līgumus par lauksaimniecībā izmantojamām zemēm.

Iepriekšējā lauksaimniecības zemju nomas maksas aprēķināšanas kārtība paliek zemes reformas laikā neizpirktām lauksaimniecības zemēm.

Palīgsaimniecību vajadzībām un sakņu dārziem iznomājamo zemesgabalu zemes nomas maksa tiks noteikta saskaņā ar saistošajiem noteikumiem “Par Pļaviņu novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu”.

Informācija par nomā nododamajiem zemesgabaliem un izsolēm tiks izvietota pašvaldības mājaslapā www.plavinunovads.lv sadaļā “Īpašumi”. Nomas tiesību izsole tiks rīkota, ja uz viena zemesgabala nomu pieteiksies divi vai vairāki pretendenti.

 

Pļaviņu novada domes
Īpašumu nodaļa