Apstiprinātas atkritumu tarifa izmaiņas Pļaviņu novadā

Publicēts: 
11.02.2019 - 16:15

Pļaviņu novadā no 1. aprīļa mainās atkritumu izvešanas tarifs. Līdzšinējo 16,31 EUR par m3 vietā par atkritumu izvešanu būs jāmaksā 19,97 EUR par m3.

Atbilstoši atkritumu apjomam, jaunie tarifi būs sekojoši:

Tilpums, m3

Līdzšinējais tarifs, EUR

Jaunais tarifs, EUR

0.10 maiss

1.63

2.00

0.12 mini konteiners

1.96

2.40

0.14 mini konteiners

2.29

2.80

0.24  mazais konteiners

3.92

4.79

0.36 konteiners

5.87

7.19

0.66  lielais konteiners

10.77

13.18

0.75 lielais konteiners

12.23

14.98

1 m3 konteiners

16.31

19.97

 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmā daļa nosaka, ka:

“(1) Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksu atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam veido:

1) pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;

2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos.”

Atkritumu tarifa par 1 m3 16,50 EUR bez PVN komponentes:

1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu par 1 m3 (apstiprina pašvaldība) 7,65 EUR;

2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā par 1 m3  - 3,79 EUR;

3) dabas resursu nodoklis par 1 m3 - 5,06 EUR.

Pamatojums tarifu maiņai:

  • Dabas resursu nodokļa palielinājums ar 2019.gada 1.janvāri no 35 EUR/tonnu uz 43EUR/tonnu

Dabas resursu nodokļa palielināšana ir Latvijas un Eiropas Savienības politika, kuras mērķis ir veicināt dabas resursu saudzīgu, pārdomātu un ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.

  • SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” atkritumu apsaimniekošanas izmaksu pieaugums sakarā ar atkritumu apjomu un darba algas izmaiņām, finanšu nodrošinājuma nepieciešamību atkritumu apsaimniekošanas darbībām u.c. izmaksu pieaugums

Sākot ar 2019.gadu likumdevējs ir padomājis par to, kādā veidā precīzāk likt noteikt atkritumu masas un tilpuma attiecību un to piemērot, nosakot atkritumu maksas tarifu. 2018. gada 21. augustā ir stājušies spēkā MK noteikumi Nr. 537 “Sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības mērījumu veikšanas kārtība un nosacījumi”. Noteikumi paredz, ka 2019. gadā ir jāveic mērījumi (jāveic sadzīves atkritumu svēršana) un 2020. gadā pēc mērījumu rezultātiem jāveic korekcija.

Ikviens iedzīvotājs var samazināt izmaksas par atkritumu izvešanu, aktīvi iesaistoties atkritumu šķirošanā. Tieši atkritumi, kurus ir iespējams atšķirot un bez maksas nodot atkārtotai pārstrādei, veido vislielāko apjomu sadzīves atkritumu tvertnē.

Kā pareizi šķirot atkritumus?

SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi"