Apstiprinātas atkritumu tarifa izmaiņas Pļaviņu novadā

Publicēts: 
15.07.2020 - 13:45

Pļaviņu novadā no 2020. gada 1. septembra tiks mainīts atkritumu izvešanas tarifs. Līdzšinējo 19,18 EUR par m3 vietā par atkritumu izvešanu būs jāmaksā 21,11 EUR par m3.

Atbilstoši atkritumu apjomam, jaunie tarifi būs sekojoši:

 Tilpums, m³

Cena

PVN 21%

Summa EUR ar PVN 21%

0.05

0.87

0.18

1.05

0.10

1.75

0.37

2.12

0.12

2.09

0.44

2.53

0.14

2.44

0.51

2.95

0.24

4.19

0.88

5.07

0.36

6.28

1.32

7.60

0.66

11.52

2.42

13.94

0.75

13.09

2.75

15.84

0.77

13.44

2.82

16.26

1 m³

17.45

3.66

21.11

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmā daļa nosaka, ka:

“(1) Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksu atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam veido:

1) pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;

2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos.”

Atkritumu tarifa par 1 m17,45 EUR bez PVN komponentes:

1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu par 1 m3 (apstiprina pašvaldība) 9,60 EUR;

2) maksa par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā 7,85 EUR/m³.

Pamatojums tarifu maiņai

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta ceturtā daļa, kura nosaka, ka Pašvaldība ik gadu līdz 30. jūnijam izvērtē maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Maksu pārrēķina, ja šādu maksas komponenšu kopsumma mainās par 10 procentiem vai vairāk:

1) Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmās daļas 1.punktā minētās izmaksas atkritumu tilpuma un masas attiecības mērījumu koeficienta piemērošanas rezultātā;

2) ieņēmumu daļa, kuru atkritumu apsaimniekotājs gūst kā starpību tarifa maksājumā par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos starp savākto un atkritumu poligonā nodoto sadzīves atkritumu daudzumu.

Ikviens iedzīvotājs var samazināt izmaksas par atkritumu izvešanu, aktīvi iesaistoties atkritumu šķirošanā. Tieši atkritumi, kurus ir iespējams atšķirot un bez maksas nodot atkārtotai pārstrādei, veido vislielāko apjomu sadzīves atkritumu tvertnē.

SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi"