Aptaujas anketu apkopojums Pļaviņu novada attīstības programmas izstrādes ietvaros

Publicēts: 
06.07.2018 - 11:00

Pļaviņu novada Attīstības programmas izstrādes ietvaros no 2018. gada 11. maija līdz 11. jūnijam tika veikta iedzīvotāju aptauja. Aptaujas mērķis bija noskaidrot Pļaviņu novada iedzīvotāju viedokli par novada attīstību, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem. Aptauja bija anonīma, anketas bija pieejamas pagastu pārvaldēs, bibliotēkās, Pļaviņu novada pašvaldībā. Atbildēt uz jautājumiem varēja arī elektroniski Pļaviņu novada pašvaldības mājas lapā www.plavinunovads.lv.

Anketa ietvēra dažādus jautājumus, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī par nepaciešamajiem uzlabojumiem pašvaldības darbā.  Iedzīvotājiem arī tika lūgts norādīt steidzamāk risināmos darbus.

Anketu aizpildīja 347 iedzīvotāji, kas norāda uz iedzīvotāju vēlmi iesaistīties novada attīstības plānošanā un sava viedokļa sniegšanā. Aptaujas anketu aizpildīja 240 sievietes un 107 vīrieši. 77.5% jeb 269 anketas respondenti dzīvo Pļaviņu pilsētā, 8.9% jeb 31 dzīvo Klintaines pagastā, 7.2% jeb 25 respondenti dzīvo Vietalvas pagastā un 6.3% jeb 22 Aiviekstes pagastā. 1. attēlā redzams respondentu vecums – 57% no anketas respondentiem ir ekonomiski aktīvajā vecumā  26 – 60 gadi, kas liecina par to, ka šī Pļaviņu novadā ir sociāli aktīvākā vecuma grupa, nākamā grupa pēc aktivitātes ir 61 gads un vairāk, kas liecina par aktīvu senioru paaudzi ar interesi iesaistīties novada plānošanā.

Aptaujas anketas respondenti norādīja arī savu izglītību – 39.5% respondentu jeb 137 ir augstākā izglītība, 46.4% jeb 161 ir vidējā un vidējā speciālā izglītība, 7.2% ir pamata izglītība un 7% jeb  24 respondenti studē vai mācās.

 

Attēlā redzams, ka lielākās daļas respondentu darba un mācību vieta (34% jeb 119 ) ir ārpus Pļaviņu novada, 32% jeb 110 respondenti nestrādā un nemācās, un trešā lielākā grupa  (26% jeb 91) strādā un mācās Pļaviņu novadā.

69% jeb 240 respondenti Pļaviņu novadā dzīvo 11 un vairāk gadus, 10% no 6 – 10 gadi un 16% mazāk par 5 gadiem. 83% no respondentiem arī plānot palikt dzīvot Pļaviņu novadā, tikai 13% plāno pārcelties uz citu novadu, bet 4 % uz citu valsti.

Populārākais informācijas avots par notiekošo Pļaviņu novadā respondentiem ir mājas lapa www.plavinunovads.lv (60%), kam seko pašvaldības izdevums Pļaviņu Novada Ziņas (32%) un pārējie respondenti (8%) iegūst informāciju no Facebook,  draugiem, paziņām un citos plašsaziņas līdzekļos.

Attēlā redzams, ka lielākā daļa respondentu (160) redz Pļaviņu novadu iekļaujamies Jēkabpils sadarbības teritorijā, nākamā pēc lieluma respondentu daļa neredz Pļaviņu novadu nevienā no sadarbības teritorijām, savukārt 66 respondenti iekļautu Pļaviņu novadu Aizkraukles sadarbības teritorijā.

 

Attēlā redzams iedzīvotāju novērtējums Pļaviņu novadā sniegtajiem pakalpojumiem. Kopumā var secināt, ka Pļaviņu novada iedzīvotāji ir ļoti apmierināti (apmēram 85% no respondentiem) ar novada sniegtajiem izglītības pakalpojumiem bērniem. Iedzīvotāji, lielākoties, ir apmierināti ar sporta aktivitāšu pieejamību gan bērniem, gan pieaugušajiem, apmierināti arī ar vides sakoptību un vides pieejamību publiskajām ēkām.

Novada iedzīvotāji pārsvarā ir neapmierināti ar ielu un ceļu stāvokli, veloceliņu un gājēju ietvju stāvokli, kas izteikti parādās apmēram 85% no respondentiem.

Anketā tika arī paredzēta vieta iedzīvotāju ierosinājumiem un priekšlikumiem. Uz jautājumu,  kādi pakalpojumi un iespējas pietrūkst novadā, respondenti atbildēja, ka nepieciešams organizēt vairāk dažāda veida kultūras pasākumus (31 respondents), veicināt jaunu darba vietu rašanos (29 respondenti), nodrošināt kvalitatīvāku veselības aprūpi (32 respondenti), veidot vairāk atpūtas vietu un iespēju dažāda vecuma grupām (37 respondenti) kā arī veicināt ēdināšanas pakalpojumu (18 respondenti) dažādošanu. Vairāki iedzīvotāji ierosina veidot vairāk pakalpojumu pirmsskolas vecuma bērniem, veidot bērnu laukumus un dažādot sporta aktivitātes. Diemžēl 69 respondenti atturējās no iespējas sniegt priekšlikumus un ierosinājumus.

Aptuveni 200 respondentu jeb vairāk kā puse kā steidzamākos darbus Pļaviņu novadā min ielu un ceļu tīkla sakārtošanu un remontu (Raiņa ielas remonts, Rīgas ielas remonts, ceļš uz Gostiņiem, u.c.), 26 respondenti kā steidzamas aktivitātes pašvaldībai iesaka veicināt uzņēmējdarbības veidošanos un jaunu darba vietu radīšanu. Tāpat kā steidzamus darbus min neestētisko un veco ēku nojaukšanu pilsētas centrā (8 respondenti), administrācijas darba uzlabošanu (10 respondenti), trotuāru nobrauktuvju sakārtošanu (21 respondents), jaunu bērnu laukumu ierīkošanu (10 respondentu) kā arī citus ierosinājumus.

Attēlā apkopotas atbildes uz jautājumu, ar ko anketas respondentiem asociējas Pļaviņu novads.

Paldies Pļaviņu novada iedzīvotājiem par ierosinājumiem un  par ieguldīto laiku, atbildot uz aptaujas anketas jautājumiem!

 

Jana Briede