Atgādinām par pašvaldībai piederošo un piekrītošo zemesgabalu nomu

Publicēts: 
12.03.2019 - 11:30

2018. gada 1. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk MK noteikumi), kas nosaka jaunu pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšanas kārtību, nomas maksas aprēķināšanas kārtību un citus būtiskus nosacījumus, kas saistīti ar zemes nomu.

MK noteikumos ir noteikta atsevišķa iznomāšanas kārtība apbūvētiem zemesgabaliem un neapbūvētiem zemesgabaliem.

MK noteikumi nosaka, ka turpmāk pašvaldība par apbūvētu zemesgabalu būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam, lietotājam varēs nosūtīt zemes nomas maksas paziņojumu gadījumos, ja nav noslēgts zemes nomas līgums. Paziņojumā būs iekļauts nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins un rēķins, kurā būs aprēķināta nomas maksa par faktisko apbūvētā zemesgabala lietošanu. Zemes nomas maksa apbūvētam zemesgabalam ir nemainīga – 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 28 EUR gadā bez PVN.

Saskaņā ar MK noteikumiem neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Ir noteikti gadījumi, kad izsoli var nerīkot, piemēram, ja tiek iznomāts:

1) neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam;

2) neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā (ģimenes) sakņu dārza ierīkošanai;

3) neapbūvēts zemesgabals, kas tiek iznomāts biedrībām vai nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu labumu;

4) neapbūvēts zemesgabals vienai personai īslaicīgi – ne ilgāk par 10 dienām gadā – un iznomāšana nav pretēja sabiedrības interesēm u.c. MK noteikumos noteiktos gadījumos.

Ar pašvaldības lēmumu ir noteikts, ka bez izsoles tiks iznomāti pašvaldības neapbūvētie zemes gabali, kas tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos7. pantam un ir platībā līdz 2,0 ha, ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību.

MK noteikumi pieļauj nomas līgumu termiņu pagarināšanu.

Pašvaldība neapbūvētus zemesgabalus, par kuriem nav noslēgts zemes nomas līgums, turpmāk iznomās zemes nomas tiesību izsolēs. Informācija par nomā nododamajiem zemesgabaliem un izsolēm tiks izvietota pašvaldības mājas lapā.

Pēc MK noteikumiem pašvaldībai jāpārskata nomas maksa atbilstoši nepieciešamībai un tirgus situācijai un jāmaina ne retāk kā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā – 6 gadi.

MK noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad zeme bijusi piešķirta zemes reformas laikā un zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigtas saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, un ir noslēgts zemes nomas līgums, izmantojot zemes nomas pirmtiesības.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Pļaviņu novada domes Īpašumu nodaļu, tālr. 65133855.

 

Pašvaldības īpašumu privatizācijas, atsavināšanas un

zemes komisijas priekšsēdētāja Alita Kluša un

Pļaviņu novada domes Īpašumu nodaļa