Iespējams nomāt brīvās lauksaimniecībā izmantojamās zemes

Publicēts: 
03.04.2020 - 11:00

Pļaviņu novada pašvaldības

Brīvās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) uz 01.04.2020.

Administratīvā teritorija/ Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Pieteikšanās termiņš

Maksimālais
nomas tiesību termiņš

Aiviekstes pagasts / Jaunsudrabiņi

32420040065

2,12

2,12

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.04.2020.

5 gadi

Aiviekstes pagasts / Jaunsudrabiņi

32420040181

1,92

1,92

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.04.2020.

5 gadi

Aiviekstes pagasts / Jaunsudrabiņi

32420070305

4,31

4.31

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.04.2020.

5 gadi

Aiviekstes pagasts / Pie Lāčiem

32420070232

24,00

8,00

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.04.2020.

5 gadi

Aiviekstes pagasts / Lapšuka objekts

32420070234

11,59

11,59

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.04.2020.

5 gadi

Aiviekstes pagasts / Zvirbuļpurvs

32420070225

32,54

15,94

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.04.2020.

5 gadi

Aiviekstes pagasts / Āžu purvs

32420110112

7,92

4,5

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.04.2020.

5 gadi

Aiviekstes pagasts / Krustceles

32420070096

2,0368

2,0368

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.04.2020.

5 gadi

Aiviekstes pagasts / Senlāči

32420100034

1,7

1,7

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.04.2020.

5 gadi

Aiviekstes pagasts / Ķūģi

32420070165

1,3

1,3

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.04.2020.

5 gadi

Klintaines pagasts / Bruņi

32580060110

1,1

1,1

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.04.2020.

5 gadi

Klintaines pagasts / Miglas

32580060153

1,1

1,1

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.04.2020.

5 gadi

Vietalvas pagasts / Gravēni

32910110129

6,78

4,78

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.04.2020.

5 gadi

 

Pieteikties uz LIZ iespējams iesniedzot iesniegumu.

  • Klātienē - Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, (ārkārtas situācijas laikā iesniegumu ievietojot pastkastītē Pļaviņu novada domes priekštelpā).
  • Neklātienē - iesniegumu nosūtot pa pastu - Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņas,     Pļaviņu novads, LV-5120,
  • Elektroniski - nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz pašvaldības oficiālo e-pastu: dome@plavinas.lv.

Nomā nododamo objektu saraksts tiek aktualizēts vienu reizi mēnesī (mēneša pirmajā darba dienā), izslēdzot iznomātos vai pievienojot brīvos LIZ nomas objektus.

Zemes vienības nomas maksa tiks aprēķināta saskaņā ar Pļaviņu novada domes 2019. gada 27. jūnija lēmumu Nr. 9, protokols Nr. 10 “ Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu” (51 euro par 1 ha). Papildus nomas maksai jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis).

Ja sarakstā norādītājā pieteikuma termiņā uz brīvās LIZ nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole, kas tiks izsludināta atsevišķi.

Papildu informācija, zvanot uz Pļaviņu novada domes Īpašumu nodaļu pa tālruni  65133855, mob. tālr. 29388675.