Informācija lauksaimniekiem maijā

Publicēts: 
08.05.2019 - 17:30

Pieejams atbalsts

  • jaunajiem lauksaimniekiem

No 2019. gada 20. maija līdz 2019. gada 26. jūnijam varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”. Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā.

Šī būs projektu pieņemšanas trešā kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 3,96 miljoni eiro. Jaunais lauksaimnieks saņems vienreizēju 40 000 eiro lielu maksājumu jaundibināta (vai pārņemta) lauksaimniecības uzņēmuma dibināšanai un attīstībai saskaņā ar iesniegto darījuma darbības plānu. Jaunajiem lauksaimniekiem jāņem vērā, ka darījumdarbības plāns jāgatavo vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laika posmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

  • mazo saimniecību attīstībai

No 2019. gada 17. jūnija līdz 2019. gada 18. jūlijam varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”. Pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību.

Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 11,085 miljoni eiro, tas sadalīts pēc reģionalizācijas principa. Katrs projekta īstenotājs saņems 15 000 eiro lielu atbalstu. Pasākumā atbalsts paredzēts tām mazajām saimniecībām, kurām gada kopējais neto apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība projekta iesniegšanas dienā ir vismaz 2000 eiro, bet nepārsniedz 15 000 eiro. Darījumdarbības plāns jāgatavo vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laikposmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Svarīgi ņemt vērā, ka mazajiem lauksaimniekiem projekta iesniegums jāsagatavo sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts pieejams dienesta mājaslapā.

  • tūrisma aktivitāšu veicināšanai un dažādošanai

No 2019. gada 17. maija līdz 2019. gada 17. jūnijam varēs pieteikties atbalstam pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” aktivitātēs:

  • “Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana attiecībā uz tūrisma aktivitāšu veicināšanu”,
  • “Tūrisma aktivitāšu veicināšana”.

Publiskais finansējums aktivitātēm ir 7,248 miljoni eiro, tas sadalīts pēc reģionalizācijas principa, ievērtējot teritorijas attīstības indeksu un esošo uzņēmumu skaitu. Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas pamatlīdzekļu iegādei, - viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība vai pārbūve, - divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Visu Projektu iesniegumu veidlapas un pasākumu nosacījumi pieejami dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv, sadaļā “Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas”. Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu.

 

Valsts piešķir atbalstu par 2018. gada sausuma skartajiem sējumiem un stādījumiem

Valdība 16. aprīlī apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par valsts atbalsta piešķiršanas kārtību par 2018. gada sausuma skartajiem sējumiem un stādījumiem. Lai lauksaimniekiem mazinātu zaudējumus, ko 2018. gadā radīja ilgstošais sausums, kas tika klasificēts kā valsts mēroga dabas katastrofa, valdība lēma no valsts budžeta 2019. gadā izmaksāt 4 427 733 eiro par 99 kultūraugu veidiem. Kultūraugu saraksts veidots, ņemot vērā sausuma ietekmēto kultūraugu ražas samazinājumu 2018. gadā.

Valsts atbalstu izmaksās par 2018. gadā vienotajā iesniegumā deklarēto kultūraugu platību, ja atbalsttiesīgā lauksaimniecības zemes kopējā platība ir vismaz viens hektārs un tā 2018. gadā tika atzīta par atbalsttiesīgu vienotajam platības maksājumam vai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam. Atbalsta likmi par hektāru aprēķinās, atvēlēto finansējumu dalot ar 2018. gadā valstī atzīto kopējo atbalsttiesīgo platību.

 

Pieteikšanās atbalstam biškopības nozarē

No 1. maija sākas pieteikšanās atbalstam biškopības nozarē. Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu biškopības produktu ražošanu un realizāciju. Atbalstu 8,5 eiro apmērā par vienu bišu saimi saņem pretendents, kas veic saimniecisko darbību, ir reģistrējis bišu saimes atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un kuram iepriekšējā gada 1. novembrī ir vairāk nekā 29 bišu saimes, kas nav bioloģiski sertificētas.

Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz kārtējā gada 1. jūnijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

  • iesniegumu;
  • dokumenta kopiju, kas apliecina ieņēmumus no lauksaimnieciskās darbības par iepriekšējo taksācijas gadu;
  • uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības nozarē piešķirtā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību.

 

Atgādinājums! Turpinās pieteikšanās platību maksājumiem

Lauksaimnieki platību maksājumiem var pieteikties līdz šā gada 22. maijam, iesniedzot Vienoto iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem var pieteikties ar kavējuma sankciju, šogad ir 17. jūnijs.

Dīzeļdegvielas ar samazinātu akcīzes nodokli iesnieguma iesniegšana norit vienlaikus ar pieteikšanos platību maksājumiem – no 10. aprīļa līdz 3. jūnijam.

 

Zemnieku konsultante Inese Eiduka pieņems apmeklētājus

Pļaviņu novada domē 13. maijā plkst. 9.00 – 11.00, Klintaines pagasta pārvaldē 15. maijā plkst. 9.00 – 11.00.

Pļaviņu novada domē 10. jūnijā plkst. 9.00 – 11.00, Klintaines pagasta pārvaldē 12. jūnijā plkst. 9.00 – 11.00.

 

Inese Eiduka,

SIA LLKC,

 Pļaviņu novada LAK

 tel. 29255047