Izsludina nomas tiesību izsoli zemes vienības „Īvānjosta”, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā daļai

Publicēts: 
08.08.2018 - 16:45

Pļaviņu novada Pašvaldības īpašumu privatizācijas, atsavināšanas un zemes komisija izsludina atklātu mutisku  izsoli ar augšupejošu soli:

Objekts

Sākumcena, EUR

Augšupejošs solis, EUR

Izsoles datums un laiks

zemes vienībā, kadastra Nr. 3242 004 0171, „Īvānjosta”, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā, ietilpstošās zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 3242 004 0171 daļas 3.00 ha noma

 

90,00

 

15,00

2018. gada 16. augustā

plkst. 10:00

Izsole notiks Pļaviņu novada domē Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, 5. kabinetā.

Reģistrēšanās izsolei līdz 2018. gada 16. augustam plkst. 10.00.

NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI