Izsludināts ikgadējais pašvaldības finansēto projektu konkurss

Publicēts: 
02.11.2020 - 16:15

Lai atbalstītu sabiedriski nozīmīgu, oriģinālu un inovatīvu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Pļaviņu novadā, veicinātu iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu novada problēmu risināšanā, sekmētu dzīves kvalitātes uzlabošanos, veicinātu pašvaldības, nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju sadarbību, Pļaviņu novada dome reizi gadā izsludina Pļaviņu novada pašvaldības finansēto projektu konkursu.

 Šogad projekta devīze ir “Aktīvs un veselīgs novads”. Projektu pieteikumi iesniedzami Pļaviņu novada domē līdz 2020. gada 4. decembra plkst. 15.00.

Viens pretendents var iesniegt vienu projektu pieteikumu. Iesniegtais projekts var būt iepriekš atbalstītā projekta turpinājums.

Pašvaldības finansējums tiek noteikts pēc kārtējā gada budžeta apstiprināšanas, nepārsniedzot 20000,00 EUR. Maksimālā piešķiramā summa vienam projektam ir 6000,00 EUR.

Projekta iesniedzējam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 10% apmērā no projekta kopējās summas. Līdzfinansējumu var veidot arī nemateriālais ieguldījums.

Projekta aktivitātēm jānotiek Pļaviņu novadā, vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Pļaviņu novada iedzīvotājiem.

Ar pilnu projekta nolikumu aicinām iepazīties šeit.

Šobrīd dzīvojam laikā, kad nepieciešams īpaši domāt par veselību un veselīgu dzīves veidu, rast arvien jaunus risinājumus veselīga dzīves veida popularizēšanai un aktivitāšu organizēšanai citādākos apstākļos. Veselīga dzīvesveida neatņemama sastāvdaļa ir aktivitātes brīvā dabā. Aicinām iedzīvotājus piedalīties projektu konkursā, lai darītu mūsu novadu arvien “aktīvāku un veselīgāku”, piedāvājot jaunas iespējas!

 

Rasa Siliņa,
Pļaviņu novada domes
Tūrisma, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja