Mūzikas skolai projektu konkursā piešķirts finansējums digitālo klavieru iegādei

Publicēts: 
26.02.2021 - 16:00

Piedaloties Valsts Kultūrkapitāla fonda 2021. gada mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursā, Pļaviņu Mūzikas skolai piešķirts 900 EUR finansējums  digitālo klavieru iegādei.

Īstenojot projektu un iegādājoties jaunas digitālās klavieres, tiks nodrošināti skolas pedagogiem un audzēkņiem mūsdienu prasībām atbilstoši apstākļi mācību darbam, veicināta Pļaviņu Mūzikas skolas konkurētspēja,  kā arī uzlabota skolas materiāltehniskā bāze.

 

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore