Noslēgušies Rīgas ielas pārbūves darbi

Publicēts: 
02.07.2019 - 12:00

Projekts “Pļaviņu pilsētas vides sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” (Nr. 3.3.1.0./16/1/011) tiek realizēts ar ERAF līdzfinansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma š.g. aprīlī atsākās un jūnija mēnesī noslēdzās Rīgas ielas pārbūves darbi, kurus veic SIA “Ošukalns”. Būvuzraudzība uzticēta SIA “Ceļu inženieri”.

Rīgas ielas posma no Raiņa ielas Nr. 5 līdz zemes gabalam ar kadastra Nr. 32580090371 (jeb līdz apdzīvotas vietas zīmei “Pļaviņas”) pārbūve notika projekta “Pļaviņu pilsētas vides sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu. Projektā tika paredzēts pārbūvēt Rīgas ielu 1,954 km garumā un ēku Rīgas ielā 19, Pļaviņās, ko turpmāk izmantos uzņēmējdarbības vajadzībām.

Rīgas ielas pārbūve ietvēra ar saistvielām nesaistītu konstruktīvās kārtas seguma pārbūvi, asfaltbetona apakškārtas (AC 22 base) izbūvi 6 cm biezumā, asfaltbetona dilumkārtas (AC 11 surf) izbūvi 4 cm biezumā, plastmasas caurteku (d=0.80 m) uzstādīšanu, lietus kanalizācijas izbūvi ar pārsūknēšanas staciju, autobusa pieturvietu izbūvi, ceļazīmju uzstādīšanu un horizontālo apzīmējumu izveidi.

Darbi projektā turpināsies arī 2019. gada otrajā pusgadā – tiks izsludināts iepirkums par ēkas Rīgas ielā 19, Pļaviņās, būvdarbu veikšanu.

 

Helmuts Banders,
Pļaviņu novada domes
Teritoriju attīstības nodaļas vadītājs