Par iespēju saņemt pabalstu valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā

Publicēts: 
02.12.2020 - 11:00

Pabalstu krīzes situācijā piešķir laika posmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, ja persona no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, tā nesaņem valsts dīkstāves pabalstu, kā arī tā atbilst kādam no Pļaviņu novada domes saistošo noteikumu Nr. 4 “Pļaviņu novada pašvaldības pabalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” kritērijiem.

Saistošie noteikumi Nr. 4 “Pļaviņu novada pašvaldības pabalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” nosaka, ka

  • pabalsts krīzes situācijā vienai personai (kura zaudējusi darbu) jeb vienam ģimenes loceklim ir 80,00 euro mēnesī, nepārsniedzot triju mēnešu periodu;
  • personām, kurām tiek izmaksāts pabalsts krīzes situācijā, papildus tiek piešķirts 50,00 euro par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam.

Nonākot krīzes situācijā, personai iespējams vērsties Pļaviņu novada Sociālajā dienestā ar iesniegumu pabalsta saņemšanai, kurā persona apliecina, ka atrodas krīzes situācijā un dod atļauju izmantot sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā (SOPA) pieejamās valsts un pašvaldības datu bāzes situācijas izvērtējumam.

Iesniegums pabalsta saņemšanai jāiesniedz Pļaviņu novada Sociālajā dienestā, Daugavas ielā 4, Pļaviņās, vai elektroniski, sūtot uz e-pastu socdienests@plavinas.lv. Iesnieguma veidlapa pieejama šeit.

Pļaviņu novada Sociālais dienests