Par pašvaldības zemes nomas maksu

Publicēts: 
29.11.2019 - 14:00

 

Informējam, ka ar 2020.gada 1.janvāri, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” tiks piemērots lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis, kuru Pļaviņu novada dome apstiprināja 2019. gada 27. jūnijā atbilstoši neatkarīga sertificēta vērtētāja sniegtajam atzinumam.

Atgādinām, ka Pļaviņu novada pagastu teritorijās noteikta zemes nomas maksa gadā lauksaimniecības zemēm par 1 hektāru:

Nr. Pagasts 1 ha zemes nomas maksa gadā,
EUR (bez PVN)
1 ha zemes nomas maksa gadā,
EUR (ar PVN)
1. Aiviekstes pagasts 51 61,71
2. Vietalvas pagasts 51 61,71
3. Klintaines pagasts 51 61,71

Nomas maksas pēc cenrāža attieksies arī uz agrāk noslēgtajiem  lauksaimniecības zemes nomas līgumiem.

Cenrādis neattieksies uz zemes reformas laikā neizpirktām lauksaimniecības zemēm, zemēm palīgsaimniecību vajadzībām un sakņu dārziem iznomātajiem zemesgabaliem.

Vēršam uzmanību, ka normatīvie akti paredz, šādu nomas maksas piemērošanas kārtību

Nomas objekts

Nomas maksa gadā

(papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli)

Lauksaimniecības zeme saskaņā ar cenrādi - 51 EUR/ha gadā,  minimālā zemes nomas maksa 28 EUR gadā*
Neapbūvēts zemesgabals personisko palīgsaimniecību vajadzībām ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību 0,5 % no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7 EUR gadā

Neapbūvēts zemesgabals sakņu dārzam 

(līdz 500 m2)

1,5 % no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7 EUR gadā

Starpgabals ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību

 

1,5 % gadā no kadastrālās vērtības
Zeme, ja ir noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums ar  personu kurai ir izbeigtas patstāvīgās zemes lietošanas tiesības un kas ieguvusi nomas pirmtiesības. 0,5 % gadā no kadastrālās vērtības
Apbūvēts zemesgabals 1,5 % no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā

*Nomas maksa var mainīties, ja attiecīgās nomas tiesības iegūtas izsoles rezultātā

Normatīvie akti nosaka, ka nomas pakalpojumu maksas cenrādi un nomas maksu pārskata atbilstoši nepieciešamībai un tirgus situācijai un maina ne retāk kā reizi sešos gados normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Lauksaimniecības zemes nomniekiem par nomas maksas izmaiņām tiks paziņots aicinot noslēgt vienošanos.

Neskaidrību gadījumā zvanīt uz Pļaviņu novada domes Īpašumu nodaļu pa tālruni  65133855, mob. tālr. 29388675.

 

Sagatavoja Pļaviņu novada domes Īpašumu nodaļa