Par sociālo palīdzību Pļaviņu novada skolēniem

Publicēts: 
27.07.2020 - 14:15

Pļaviņu novada Sociālais dienests vēlas informēt skolēnu vecākus, kuru bērni apmeklē Pļaviņu novada izglītības iestādes.

Pļaviņu novada Sociālais dienests sniedz sociālo palīdzību ģimenēm, kurās ir skolas vecuma bērni, sniedz materiālu atbalstu, izvērtējot ģimenes ienākumus uz vienu personu.

Pļaviņu novada domes Saistošie noteikumi Nr.8 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Pļaviņu novadā” , VI nodaļa ”Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai”. Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni, ja tās ienākumi uz personu vai ģimenes locekli nepārsniedz 75% no valstī noteiktās minimālās algas mēnesī (322.50 EUR), un bērni  apmeklē Pļaviņu novada izglītības iestādes:

 • mācību gada uzsākšanai - 50,00 EUR katram vispārizglītojošās skolas skolēnam, ko izmaksā vienu reizi gadā no 1. jūlija līdz 30. septembrim;
 • skolēnu ēdināšanas (pusdienu apmaksai skolā) izdevumu segšanai izglītības iestādei noteiktā apmērā Pļaviņu novada izglītības iestādēs divas reizes gadā - uz pirmo un otro mācību semestri, iemaksājot pakalpojuma sniedzēja kontā;
 • bērnu ēdināšanai pirmskolas izglītības iestādē līdz 50% no izglītības iestādē noteiktās mēneša maksas par katru bērnu ne vairāk kā deviņus mēnešus gadā;
 • pabalsts mūzikas vai mākslas skolas apmaksai, ja ģimenes ienākumi uz personu vai ģimenes locekli nepārsniedz 75% no valstī noteiktās minimālās algas mēnesī (322,50 EUR). Pabalsta apmērs sastāda 50% no mēneša maksas izglītības iestādē mācību gada laikā, pabalstu iemaksājot izglītības iestādes kontā par katru semestri.

Lai pretendētu uz pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem, sociālā dienestā jāiesniedz:

 • iesniegums;
 • iztikas līdzekļu deklarācija par ienākumiem:
  • ienākumi no algota darba algas;
  • no saimnieciskās darbības (par pēdējiem 12 mēnešiem);
  • autoratlīdzību vai honorāru (par pēdējiem 12 mēnešiem);
  • pensijas apmēru deklarācijas aizpildīšanas brīdī;
  • pabalstus, stipendijas un uzturnaudas (par pēdējiem 3 mēnešiem);
  • no nekustamās mantas nomas (īres) un kustamās manta nomas (par pēdējiem 12 mēnešiem);
  • pēdējo 12 mēnešu laikā saņemtos dāvinājumus, mantojumus, dividendes un laimestus.
  • kredītiestādes konta pārskats par pēdējiem 3 mēnešiem.

Pļaviņu novada Sociālais dienests aicina vecākus izvērtēt savas ģimenes ienākumus un, ja tie atbilst augstāk minētajiem kritērijiem, vērsties Sociālajā dienestā, Daugavas iela 4, Pļaviņās.

 

Pļaviņu novada Sociālais dienests