Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju savešanu kārtībā

Publicēts: 
02.08.2018 - 15:30

Lai nodrošinātu Pļaviņu novada iedzīvotājiem un viesiem drošu, sakārtotu vidi un panāktu vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju savešanu kārtībā vai nojaukšanu, 2013. gada 26. septembrī Pļaviņu novada domē ir apstiprināti saistošie noteikumi „Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Pļaviņu novadā”. Tie nosaka kārtību, kādā Pļaviņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek klasificētas vidi degradējošas būves, sagruvušas būves un cilvēku drošību apdraudošas ēkas un būves.

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.plavinunovads.lv, Pļaviņu novada domē un pagastu pārvaldēs.

Pļaviņu novada domē ir izveidota komisija, kas apzinās vidi degradējošās, sagruvušās vai cilvēku drošību apdraudošās būves un gatavos atzinumus domei par fiksēto ēku un būvju klasificēšanu atbilstoši saistošiem noteikumiem.

Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku (būvju) sarakstā ēkas (būves) iekļauj un izslēdz ar Pļaviņu novada domes lēmumu, tās apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās kadastrālās vērtības - būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā.

Būvniecības likums nosaka, ka būves īpašnieks nodrošina būves un tās elementu uzturēšanu ekspluatācijas laikā, lai tā atbilstu Būvniecības likuma 9. pantā būvei noteiktajām būtiskām prasībām.

Ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka ir bīstama vai bojā ainavu, šīs būves īpašniekam, atbilstoši pašvaldības lēmumam, tā jāsakārto vai jānojauc. Būvvaldes un pašvaldības lēmumi par būves sakārtošanu vai nojaukšanu (izņemot lēmumu attiecībā uz būvi, kas bojā ainavu) izpildāmi nekavējoties. Šo lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur to darbību.

Ja kāds no attiecīgajiem lēmumiem netiek pildīts, likums pieļauj nodrošināt tā izpildi, piemērojot aizvietotājizpildi un citus Administratīvā procesa likumā noteiktos piespiedu izpildes līdzekļus. Ar lēmuma izpildi saistītos izdevumus apmaksā būves īpašnieks.

Aicinām Pļaviņu novada iedzīvotājus savus nekustamos īpašumus sakārtot un uzturēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ziņot pašvaldībai par vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām ēkām (būvēm), lai pašvaldība ar īpašniekiem var risināt jautājumu par to savešanu kārtībā.

Zīlīte Sūruma, Pļaviņu novada domes Īpašumu nodaļas vadītāja