Pašvaldības policija aicina sakopt teritorijas un noslēgt līgumus ar atkritumu apsaimniekotājiem

Publicēts: 
07.06.2019 - 01:30

Pašvaldības policija atgādina, ka saskaņā ar Pļaviņu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 15 „Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi” Pļaviņu novadā ikvienam nekustamā īpašuma tiesiskajam valdītājam jāpļauj nekustamajam īpašumam piegulošajā teritorijā esošais zāliens (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas). Zāles garums nedrīkst pārsniegt 15 centimetrus. Tāpat jānovāc zāle, būvgruži, zari, lapas, atkritumi.

Piegulošajā teritorijā esošie zālieni jāpļauj attālumā līdz 6 metriem, mērot no zemes gabala robežas līdz ietves vai brauktuves malai. Piemēram, ja no zemes gabala robežas līdz ietves vai brauktuves malai ir 4 metri, tad jānopļauj visa piegulošā teritorija. Savukārt, ja norādītais attālums ir, piemēram, 10 metri, tad jāpļauj 6 metri, bet pārējos 4 metrus pļauj pašvaldība.

Pļaviņu novada pašvaldības policija lūdz iedzīvotājus pievērst īpašu uzmanību senāk veidotiem apstādījumiem (košumkrūmi, augļu koki u.c.), kas atrodas uz īpašumam piegulošajām teritorijām. Iedzīvotāji aicināti novērst apdraudējumu, ko rada ietvēm un brauktuvēm traucējoši, nesakopti apstādījumi. Neskaidrību gadījumā var griezties attiecīgajā pagasta pārvaldē. Policija atgādina, ka tiesības uz īpašumu piešķir personai ne tika tiesības izmantot īpašumu, bet arī uzliek pienākumus. Vienlaicīgi ar pienākumu uzlikšanu īpašniekam pašvaldība ir paredzējusi līdzdalību šī pienākuma izpildē. Proti, no piegulošās teritorijas kopšanas ir atbrīvoti:

  1. pašvaldības sociāli aprūpētās personas;
  2. 1. grupas vai 2. grupas invalīdi;
  3. vientuļie pensionāri, kuru īpašumā savu pastāvīgo dzīvesvietu nav deklarējusi vai faktiski nedzīvo viena vai vairākas darbspējīgas personas.

Atkritumu apsaimniekošanas likums sadzīves atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam uzliek par pienākumu:

  • piedalīties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, tai skaitā atkritumu dalītajā savākšanā, ievērojot normatīvos aktus par atkritumu apsaimniekošanu (arī pašvaldības izdotos saistošos noteikumus),
  • noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis attiecīgu līgumu ar pašvaldību, kā arī segt visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu.

Pļaviņu novada iedzīvotājiem, kuriem nav noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekotāju, tas jādara likumā noteiktajā kārtībā. Par šī likuma prasību nepildīšanu iestājas administratīvā atbildība, kas paredz naudas sodu no 70 līdz 700 eiro.

Ņemot vērā, ka Pļaviņu pilsētā un pagastu centros pašvaldības izvietotajos šķiroto atkritumu konteineros tiek regulāri izmesti nešķiroti sadzīves atkritumi, kā arī pašvaldības izvietotajos sadzīves atkritumu konteineros iedzīvotāji mēdz izmest savus radītos sadzīves atkritumus, pašvaldības policija atkritumu savākšanas punktos izvietos videonovērošanas iekārtas. Tiks veikts īpašumu apkopojums par līgumu par atkritumu apsaimniekošanu noslēgšanu. Neapzinīgie Pļaviņu novada iedzīvotāji tiks saukti pie atbildības likumā paredzētā kārtībā.

Cienīsim cits cita darbu un ieguldījumu vides sakopšanā!

Ainis Liepiņš,

Pļaviņu novada pašvaldības policijas priekšnieks