Pļaviņu novada izglītības iestādes uzsāk jauno mācību gadu

Publicēts: 
03.09.2018 - 16:00

Pļaviņu novada izglītības iestādēs sācies jaunais mācību gads. Svinīgi pasākumi 3. septembrī norisinājās Pļaviņu novada ģimnāzijā, Pļaviņu Mākslas skolā, Pļaviņu Mūzikas skolā un pirmsskolas izglītības ietādēs.

Pļaviņu novada ģimnāzijā 2018./2019. mācību gadā zināšanas apgūs 411 skolēni, no tiem pirmklasnieki – 45. Sākot jauno mācību gadu, skolēnus, skolas darbiniekus un vecākus sveica direktores p. i. Lana Ivanova, Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs Aigars Lukss, izglītības darba speciāliste Līga Ostrovska, vēlot veiksmīgu, radošu un panākumiem bagātu mācību gadu. Klātesošos uzrunāja arī MOT projekta treneris Lauris Liepiņš. MOT ir iedvesmojoša un mūsdienīga motivācijas programma Latvijas skolu jauniešiem no 7. līdz 9. klasei.

Ar pašvaldības atbalstu Pļaviņu novada ģimnāzijā šovasar atjaunota sporta zāles grīda, izremontēti 1. stāva gaiteņi un 3. stāva gaitenis, atjaunots paaugstinājums pie sporta zāles skolas iekšpagalmā. Mācību procesa nodrošināšanai un skolēnu mācīšanās iespēju uzlabošanai ir iegādāti un nomainīti 10 stacionārie datori datorklasēs, kā arī 10 portatīvie datori, kas paredzēti pedagogiem, lai dažādotu mācību procesu, izmantojot jaunākās IT iespējas. Skolas stadionā noritēja darbs pie konstatēto defektu novēršanas, atjaunojot futbola laukuma zālienu. Skolas filiālē Odzienā tika veikts grīdas remonts sporta hallē.

Skola turpinās realizēt projektu SAM 8.3.2. "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001), kura ietvaros norisināsies gan skolēnu apmācība pirmās palīdzības sniegšanā, gan mācību vizītes dabaszinātņu jomā, gan tehniskās dienas skolā. ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001) ietvaros tiks organizētas dažādas aktivitātes, kas saistītas ar sevis izzināšanu, daudzveidīgu profesiju iepazīšanu gan skolā, viesojoties dažādu jomu speciālistiem, gan dodoties mācību ekskursijās uz dažādiem uzņēmumiem.

No 2018. gada septembra Pļaviņu novada ģimnāzijā tiek uzsākta iniciatīvas „Latvijas skolas soma” realizācija. Tā ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās ietvaros ikvienam mūsu skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Savu 13. mācību gadu uzsākusi Pļaviņu Mākslas skola. Šogad tās 1. klasē mācības uzsākuši astoņi audzēkņi. Savukārt četras pagājušā gada absolventes izlēmušas mācības mākslas skolā turpināt un padziļināti mācību programmu apgūt 8. klasē.

Ar pašvaldības atbalstu šovasar remonts veikts mākslas skolas 1. stāva gaitenī un kāpņu telpā. Skolas inventārs papildināts ar jauniem audzēkņu mācību galdiem, portatīvo datoru, krāsaino printeri, 2. stāva gaitenī ierīkota plauktu sistēma audzēkņu piederumu glabāšanai. Nākotnes plānos paredzēts vairāk uzmanības pievērst skolas dārza labiekārtošanai. Tur plānots audzēkņiem radīt apstākļus mācībām arī ārpus klases telpām. Vietu, kur varēs izstādīt arī vides objektus. No šī mācību gada skolā būs ieviesta elektroniskā skolvadības sistēma – e- klase. Tā uzlabos un paātrinās informācijas apmaiņu starp pedagogiem, audzēkņiem un viņu vecākiem.

Pļaviņu Mūzikas skolā audzēkņus svinīgi sagaidīja skolas zālē un īpaši sveica astoņus pirmklasniekus. Arī izlaiduma klasē šobrīd mācās astoņi topošie mūziķi. Šajā gadā mūzikas skolas audzēkņiem iespējams apgūt deviņas profesionālās ievirzes izglītības programmas – klavierspēli, akordeona spēli, vijoles spēli, pūšaminstrumentu spēli – flautu, eifoniju, saksofonu, klarneti, trombonu. Vokālo mākslu var apgūt kora klasē. Turpināsies interešu izglītības nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem mūzikas studijā “Skaņu varavīksne”, skolēniem un pieaugušajiem interešu izglītības programmā “Mūzikas instrumenta spēles un vokālo iemaņu apguves pamati”.

Turpināsies arī iesāktās tradīcijas, piemēram, Kamermūzikas dienas. Šī gada Kamermūzikas dienu koncerts notiks 28. septembrī plkst. 18.00 Pļaviņu novada kultūras centrā ar ļoti talantīgu draugu un domubiedru apvienības - ansambļa "Brokastis četratā" koncertprogrammas “Brīvdienu mūzika Pļaviņās” pirmatskaņojumu. Pļaviņiešus šajā koncertē priecēs Andis Klučnieks (flauta), Mārtiņš Zilberts (klavieres), Jānis Stafeckis (kontrabass) un Aivars Krastiņš (sitaminstrumenti).

Savā lokā, bet ne mazāk svinīgi jaunā mācību gada sākumu sagaidīja arī Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādēs. PII Jumītis” filiālē “Bērziņš”, pievienojot filiāli “Rūķītis”, atvērta jauna, piektā grupiņa, un kopā mācības uzsāks 93 audzēkņi,  PII “Jumītis” - 84 audzēkņi, PII “Jumītis” filiālē “Zīļuks” - 24 audzēkņi.

Lai katru bērnudārzā pavadīto mirkli padarītu vēl patīkamāku un lietderīgāku, ar Pļaviņu novada domes atbalstu labiekārtotas gan telpas, gan āra laukumi. Lielākie remontdarbi šogad veikti filiālē “Bērziņš”, kur remontētas trīs grupas, veļas telpa, sporta zāle, gaitenis, kā arī iegādātas jaunas mēbeles grupām. Filiālē “Zīļuks” un PII “Jumītis” grupas “Magonīte” laukumi papildināti ar jaunām rotaļu konstrukcijām, radot vēl aizraujošāku un atraktīvāku vidi, kas rosina gan uz fiziskām aktivitātēm, gan sekmē radošumu un sociālo attīstību. Rūpējoties par drošību, tika nomainīts PII “Jumītis” žogs, kas iekļauj iestādes teritoriju. Bruģa segumu ieguvusi “Jumīša” autostāvvieta.

Jaunajā mācību gadā, atbilstoši plānotajam pedagoģiskajam procesam, katra novada pirmsskolas izglītības iestāde rīkos dažādus pasākums, pārsvarā saistītus ar latviešu gadskārtu svētkiem. Viens no svarīgākajiem pasākumiem šogad katrā bērnudārzā būs veltīts Latvijas dzimšanas dienai. Par tradīciju ir kļuvis organizēt kopīgu pasākumu visām pirmsskolas izglītības iestādēm, šajā mācību gadā pulcēsimies filiālē “Bērziņš.” 2019. gads ir jubilejas gads PII “Jumītis”, tādēļ to sāks ieskandināt jau šajā mācību gadā.

 

Sanita Kitajeva, Lana Ivanova, Iveta Ušacka, Dita Ārgule, Vizma Mūrniece