Pļaviņu novada pašvaldības policija atgādina

Publicēts: 
07.05.2019 - 17:00

Pašvaldības policija atgādina, ka Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumu Nr. 15. 19.4. punkts nosaka, ka par automašīnu un citu mehānisko transporta līdzekļu novietošanu, apstāšanos un stāvēšanu novada zaļajā zonā, parkos un skvēros, automašīnas vai mehāniskā transportlīdzekļa īpašniekam vai valdītājam var tikt uzlikts naudas sods līdz 71 eiro apmērā. Cienīsim un rūpēsimies par vidi sev apkārt!

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāji ir tiesīgi griezties ar iesniegumu pašvaldībā, lūdzot rast iespēju izveidot transportlīdzekļu stāvlaukumu pie attiecīgās ēkas.

Joprojām tiek novērots, ka kūtri tiek sakoptas privātīpašumu teritorijas, t.sk. netiek savlaicīgi nopļauta zāle, veidojas kūla. Pašvaldības policija turpina privātīpašumu apsekošanu, veicot nesakopto īpašumu uzskaiti. Aprīļa mēnesī par obligāto zemes aizsardzības pasākumu nepildīšanu tika uzsāktas vairākas administratīvā pārkāpuma lietvedības, zemes īpašniekiem sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli.

Pļaviņu novada nākotne ir atkarīga no mūsu jaunās paaudzes. Bērni ir mūsu sabiedrības atspulgs, viņu uzvedībā un savstarpējās attiecībās atspoguļojas visas negācijas, kas valda sabiedrībā: augstais bezdarba līmenis, alkoholisms, vardarbība ģimenē, sīkais huligānisms un vandalisms. Jaunā paaudze, lai atslābinātos un jautrāk pavadītu brīvo laiku, lieto alkoholu, narkotiskās un psihotropās vielas, smēķē un apreibinošo vielu ietekmē izprovocē konfliktus, pārkāpjot likumu.

Primārais vecāku uzdevums ģimenē ir jaunās paaudzes izglītošana ne tikai tiesību jautājumos, bet arī pienākumu pildīšanā pret ģimeni un sabiedrību. Sabiedrībai būtu jāsniedz atbalsts kopējā sadarbībā par sabiedriskās kārtības un kriminogēnās situācijas uzlabošanu Pļaviņu novadā. Vecāki, neesiet vienaldzīgi, lūdzu, rūpēsimies par saviem bērniem! Neatstājiet viņus bez uzraudzības, runājiet, interesējieties par to, kā bērni pavada savu brīvo laiku, atbalstiet un mīliet savus bērnus!

Paldies par sadarbību!

 

Ainis Liepiņš,

Pļaviņu novada

Pašvaldības policijas priekšnieks