Pļaviņu novada pašvaldības policija informē par auto novietošanu, īpašumu sakopšanu un bērnu neatstāšanu bez uzraudzības

Publicēts: 
02.07.2018 - 14:30

Veicot apsekošanu Pļaviņās, konstatēts, ka Dzirnavu ielas 2 zaļajā zonā tiek novietoti transportlīdzekļi.

Atgādinām, ka Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumu 194.punkts nosaka, ka par automašīnu un citu mehānisko transporta līdzekļu novietošanu, apstāšanos un stāvēšanu novada zaļajā zonā, parkos un skvēros, uzliek naudas sodu automašīnas vai mehāniskā transportlīdzekļa īpašniekam vai valdītājam līdz EUR 71.00. Pļaviņu novada iedzīvotāji, cienīsim un rūpēsimies par vidi sev apkārt! Daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāji ir tiesīgi griezties ar iesniegumu pašvaldībā ar lūgumu rasts iespēju izveidot transportlīdzekļu stāvlaukumu pie attiecīgās ēkas.

Tāpat ir novērots, ka diezgan kūtri tiek sakoptas privātīpašumu teritorijas - netiek nopļauta zāle. Pašvaldības policija ir uzsākusi privātīpašumu apsekošanu un veic nesakopto īpašumu uzskaiti. Pašreiz aprobežojamies ar mutisku aizrādījumu. Jūlijā par teritorijas savlaicīgu nesakopšanu tiks uzsāktas administratīvās lietvedības.

Pļaviņu novada nākotne ir atkarīga no mūsu jaunās paaudzes. Bērni ir arī mūsu sabiedrības atspulgs, viņu uzvedībā, savstarpējās attiecībās atspoguļojas visas negācijas, kas valda sabiedrībā – augstais bezdarba līmenis, alkoholisms, vardarbība ģimenē. Diemžēl jaunā paaudze lieto alkoholu, narkotiskās un psihotropās vielas, smēķē. Apreibinošo vielu ietekmē provocē konfliktus, pārkāpj likumu. Sabiedrībā vērojama noslāņošanās, pastiprināta alkohola, narkotisko un psihotropo vielu lietošana un ar to saistītās sekas, piemēram, vardarbība ģimenē, kā arī sīkais huligānisms jauniešu vidū, mobings skolās, klaiņošana, vandalisms. Diemžēl ir arī vecāki, kas nevēlas rūpēties par bērniem.

Vecāku pamatuzdevums ģimenē būtu jaunās paaudzes izglītošana ne tikai tiesību jautājumos, bet arī pienākumu pildīšanā pret ģimeni un sabiedrību. Aicinu novada iedzīvotājus sniegt atbalstu un sadarboties, lai uzlabotu sabiedrisko kārtību un situāciju Pļaviņu novadā.

Vecāki, neesiet vienaldzīgi, rūpējieties par saviem bērniem, neatstājiet viņus bez uzraudzības, interesējieties, kā viņi pavada savu brīvo laiku, atbalstiet un mīliet savus bērnus.

Paldies par sadarbību!

Pļaviņu novada pašvaldības policijas priekšnieks
Ainis Liepiņš