Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Publicēts: 
06.01.2021 - 14:45

           Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros IKVD no 2017. gada 16. marta ir sācis īstenot projektu „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS), kura īstenošanas periods ir līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekts izstrādāts, pamatojoties uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.- 2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu un Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas politikas 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”, kā arī uz konceptuālo ziņojumu „Par politikas alternatīvu veidošanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas problēmas risināšanai, lai nodrošinātu 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ieviešanu” (Ministru kabineta rīkojums Nr. 286, 2016).

 Projekta mērķis: samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus izglītības iestādēs

Mērķa grupa: vispārējās izglītības iestāžu 5.-12.klašu izglītojamie; profesionālās izglītības programmu 1.- 4.kursu audzēkņi.

Projekta kopējais finansējums: 39,81.milj. EUR, t.sk. ESF 33,8 milj. EUR

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022.

Finansējuma saņēmējs: Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un profesionālajām izglītības iestādēm.

  Pļaviņu novada pašvaldība: 2020.gada 20.jūlijā ir noslēgusi līgumu ar IKVD par iesaistīšanos projektā. Ar 2020.gada 1.oktobri projekta realizēšana uzsākta Pļaviņu novada ģimnāzijā.