Realizēts projekts “Ceļa “Benckalni - Vietalvas baznīca” posmu pārbūve Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā”

Publicēts: 
09.10.2020 - 08:30

2020. gada augusta beigās realizēts projekts Nr. 19-04-A00702-000086 “Ceļa “Benckalni - Vietalvas baznīca” posmu pārbūve Vietalvas  pagastā,  Pļaviņu  novadā”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, pārbūvējot autoceļa “Benckalni – Vietalvas baznīca” posmu 1.76 km garumā.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 129 937.99 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas 128 890.56 EUR, publiskais finansējums 90% no attiecināmajām izmaksām jeb 116 001.50 EUR  apmērā pašvaldības finansējums 13 936.49 EUR.

Būvdarbus veica SIA “MIKOR”, reģistrācijas Nr. 45403001297.

Informāciju sagatavoja

Pļaviņu novada domes projektu vadītāja Olita Znotiņa