Аннина Золото

Ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām” 26.panta otrās daļas nosacījumiem, domes lēmumi un domes sēžu protokoli ir publiski pieejami. Domes lēmumus publicē pašvaldības mājaslapā internetā ne vēlāk kā trešajā darbdienā pēc to parakstīšanas dienas. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 37.panta pirmās daļas nosacījumiem, domes sēdes gaitu protokolē. Domes sēdes ieraksta audioformātā, kuru ievieto pašvaldības domes mājaslapā internetā. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 37.panta otrās un trešās daļas nosacījumiem, protokolu paraksta sēdes vadītājs un pašvaldības administrācijas darbinieks — sēdes protokolētājs. Protokolu paraksta ne vēlāk kā piektajā darbdienā pēc sēdes, norādot parakstīšanas datumu. Domes pieņemtos lēmumus paraksta sēdes vadītājs. Jautājums ir par to, kad šis regulējums tiks ievērots, jo, piemēram, uz doto brīdi 2018.gada 2.februārī Pļaviņu mājaslapā ir publiskots tikai 2017.gada 28.decembra Domes sēdes protokols, kas arī netika publiskots ievērojot noteiktos termiņus.
Tehnisku iemeslu dēļ informācijas ieviet
ošana aizkavējās.